Dato for udgivelse
01 Jun 2012 10:36
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven, nummerpladeoperatører mfl.
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 24. maj 2012 vedtaget L122A og L122B om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer. Lovændringerne har virkning fra den 6. juni 2012.


Folketinget har den 24. maj 2012 vedtaget L122A (Lov 481) og L122B (lov 482) om ændring af lov om registrering af køretøjer samt ændring af registreringsafgiftsloven.

Lovændringerne har virkning fra og med den 6. juni 2012, jf dog nedenfor.

Lov om registrering af køretøjer

Lovændringen betyder, at  

  • den særlige pris for en nummerplade til en lille knallert hæves fra 90 kr. til den almindelige pris på 590 kr. for en nummerplade. Dette betyder, at prisen for en nummerplade til en lille og en stor knallert bliver den samme.
  • tillægget for ønskenummerplader hæves fra 6.200 kr. til 11.000 kr. Herefter bliver den samlede pris for et sæt ønskenummerplader 11.000 kr. + 1.180 kr. = 12.180 kr.
  • tillægget på 250 kr. for tilladelse til at køre med grænsenummerplader afskaffes.
    Prisen for et sæt grænsenummerplader bliver dermed 1.180 kr. og 590 kr. for en enkelt grænsenummerplade.
  • adgangen til gratis registrering af ny ejer eller bruger af et registreret køretøjer afskaffes bortset fra tilfælde, hvor et registreret køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støttet til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service. Det betyder, at prisen for registrering af ny ejer eller bruger hæves fra 0 kr. til 380 kr.
  • der indføres et gebyr på 400 kr. for SKATs behandling af ansøgninger om ret til kørsel her i landet med et køretøj, der er registreret i udlandet.

Oversigt over konsekvenser af lovændringerne:

                                          Gammel sats                                         Ny sats           
Nummerplade til lille knallert 90 590
Tilladelse til at køre med grænsenummerplade 250 0
Ejer- eller brugerskifte 0 380
Ønskenummerplade 6.200 11.000
Ret til kørsel med udenlandsk køretøj  0 400

                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

 

Afmelding af køretøjer

Autoriserede nummerpladeoperatører bemyndiges til også at afmelde køretøjer fra registrering i Køretøjsregisteret. Dermed bemyndiges autoriserede nummerpladeoperatører til at foretage alle almindelige former for registreringer i Køretøjsregisteret.

Der vil ikke ske indsamling af afmeldte nummerplader, men der stilles krav om, at afmeldte nummerplader destrueres allerede samme dag, afmeldingen sker. Destruktionen skal ske ved, at nummerpladeoperatører klipper nummerpladen i stykker.

Den enkelte nummerpladeoperatør skal tilrettelægge procedurer, der sikrer overholdelsen af kravet om nummerpladedestruktion i forbindelse med afmeldingen. Retten til autorisation vil fortabes, hvis vilkårene ikke overholdes.

Godtgørelse til autoriserede nummerpladeoperatører

Det præciseres, at synsvirksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, kan få en godtgørelse for registrering og udlevering eller modtagelse af nummerplader vedrørende et køretøj. Det er en forudsætning, at køretøjet ikke bliver handlet som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed (som fx forhandler), eller en anden synsvirksomheds virksomhed. Der ydes heller ikke godtgørelse for registrering af køretøjer, der bliver handlet, repareret eller leaset, for en virksomhed, som selv ville kunne autoriseres som nummerpladeoperatør.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

  • Virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller leaser biler, og som årligt sælger eller leaser mindst 100 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug.
  • Virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med eller leaser køretøjer, men normalt ikke biler, og som årligt sælger eller leaser mindst 50 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug.
  • Omsynsvirksomheder, der erhvervsmæssigt handler med køretøjer, og som årligt sælger eller leaser mindst 50 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug, uanset om det er biler eller andre køretøjer.

For de registreringer, en synsvirksomhed ikke får godtgørelse for efter registreringsbekendtgørelsen, kan synsvirksomheden opkræve et gebyr. I andre tilfælde må en synsvirksomhed ikke opkæve gebyr for at registrere.

Der henvises til bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. (se § 100). 

Andre lovændringer

Lovændringerne omhandler også ændring af regler for betaling for papegøjeplader og registreringsattester, herunder overførsel af ønskenummerplader mv. Disse regler træder dog først i kraft på et senere tidspunkt. Skatteministeren fastsætter, hvornår den særlige pris på 160 kr. for et sæt papegøjeplader til en varebil ophæves, samt hvornår en betaling på 100 kr. for en registreringsattest indføres.

Lov om registreringsafgift af køretøjer

Leasing

Loven ændres således, at der ikke kræves afmelding af et leaset køretøj fra Køretøjsregisteret i tilfælde, hvor leasingtageren efter leasingaftalen i leasingperioden udskiftes med en anden leasingtager på i øvrigt uændrede leasingvilkår (debitorskifte). Køretøjet skal omregistreres i Køretøjsregisteret med den nye leasingtager som bruger.

SKAT kan tillade, at overdragelse af en leasingaftale, der ligger til grund for en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for et leaset køretøj, ikke udløser krav om afmelding af køretøjet fra Køretøjsregisteret (kreditorskifte). Bemyndigelsen kan kun anvendes i tilfælde, hvor overdragelsen sker som led i en omstrukturering eller salg af leasingvirksomheden. I disse tilfælde hæfter erhververen for betaling af afgift og renter.

Ved registrering af nye ejer eller bruger for et leasingkøretøj betales 380 kr.

Hæftelse for registreringsafgift

For betaling af afgiften hæfter den, der ejer køretøjet på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Registreres køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden, er det den registrerede ejer, der som ejer hæfter for betaling af afgiften. Ejeren eller den registrerede ejer hæfter dog ikke, hvis køretøjet er taget i brug på færdselslovens område, uden at den pågældende vidste eller burde have vidst dette.

For betaling af afgiften hæfter tillige en virksomhed, der erhvervsmæssigt handler med motorkøretøjer eller påhængs- eller sættevogne til motorkøretøjer, hvis virksomheden har solgt køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden.

For betaling af afgiften af et importeret køretøj hæfter tillige importøren, hvis denne har bevirket eller medvirket til, at afgiftsgrundlaget er fastsat for lavt. Bestemmelsen er eksempelvis relevant i tilfælde, hvor en importør har oplyst en købspris i udlandet, der ikke svarer til den reelle pris for køretøjet. Bestemmelsen omfatter såvel tilfælde, hvor importøren har handlet på egen hånd, som tilfælde, hvor importøren har bistået en anden med at fejlinformere SKAT.

For betaling af afgiften hæfter tillige en efterfølgende ejer af køretøjet, hvis den pågældende ved køretøjets erhvervelse vidste eller burde have vidst, at der ikke var betalt den afgift af køretøjet, som kræves efter registreringsafgiftsloven. Eksempelvis som følge af, at købsprisen er så lav, at køberen ved eller burde vide, at købsprisen ikke kan dække den fulde registreringsafgift af køretøjet.

For betaling af afgiften hæfter tillige en fører eller bruger af køretøjet, hvis den pågældende bruger køretøjet med viden om, at der ikke er betalt den fulde afgift af køretøjet.

Hæftelsesreglerne efter § 20, stk. 1 og 2, gælder ikke i tilfælde, hvor der i øvrigt er fastsat særlige regler i registreringsafgiftsloven om hæftelse for afgiftens betaling. Sådanne særlige regler er fastsat for registreringsafgift af udenlandske firmabiler og leasede køretøjer.

Andre ændringer

Det præciseres, at stjernetildelingen vedrørende Euro NCAP fremover sker efter Trafikstyrelsens retningslinjer for vurdering af bilers sikkerhed.