Dato for udgivelse
24 maj 2012 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2012 08:48
SKM-nummer
SKM2012.315.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-276672
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Momsfritaget, udlejning, landbrugsjord, byggegrunde, lokalplan, fast ejendom
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørgernes salg af landbrugsjord, som har været udlejet uden moms, er en momsfritaget levering, idet landbrugsjorden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 1,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b)
Momsloven § 13, stk. 2
Momsbekendtgørelsen § 39a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.3.1.4.2.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.9 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.5.22.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatteministeriet bekræfte, at salg af spørgernes ejendom er momsfritaget efter reglerne i momslovens § 13, stk. 2?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med nej, bedes Skatteministeriet bekræfte, at salg af spørgernes ejendom er momsfritaget efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9?

Skatteministeriets indstilling

  1. Ja
  2. Spørgsmålet bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I denne sag er der to spørgere, som er søskende.  Sammen ejer de landbrugsejendommen X, i lige ejerforhold gennem et etableret sameje.

Søsteren (der er tale om en bror og en søster) har beboet stuehuset siden 1979. Landbrugsjorden har gennem en årrække være udlejet til landbrugsformål.

Der er ikke sket frivillig momsregistrering i denne forbindelse, og samejet har derved aldrig drevet momspligtige virksomhed.

Ejendommen har i generationer været ejet af familien, og de nuværende ejerforhold er fremkommet på baggrund af et generationsskifte, der blev påbegyndt i 1987 og efterfulgt af overdragelse i 2007, hvor moderen afstod sin ejerandel til sine to børn.

Denne overdragelse af ideelle ejendomsandele blev gennemført ved succession.

Der er med virkning for ejendomsvurderingen for 2010 sket ændring af zonegrænser, der betyder, at en betydelig del af landbrugsjorden i dag er beliggende i byzonen, hvorefter ejendommens grundareal fordeler sig således:

Landzone

Byzone

Vejareal

I alt

 

 

 

 

Grundareal (kvm.)..............

89.682

114.100

206

203.988

Samtidig er der sket ændring af lokalplaner for området.

Kommunen vedtog i januar 2010 en lokalplan, der blandt andet udlagde dele af det omtalte areal til boligformål som en blanding af traditionelle parcelhuse, tæt-lav- og etageboliger med bl.a. dobbelthuse i 2-3 etager.

Byrådet i kommunen vedtog i tilknytning hertil i august 2011 en lokalplan, der åbner mulighed for byomdannelse af et tilstødende område fra erhverv til boliger.

Ændringen af lokalplaner er sket som led i et forløb, hvor spørgerne har været i forhandlinger med såvel kommunen som private entreprenører om fremtidsplaner for landbrugsejendommen.

Kommunen har i dette forløb vist interesse for at erhverve arealet med henblik på udstykning til boligformål, idet kommunen har et ønske om, at der sker udstykning af hensyn til byudviklingen.

Spørgerne har samtidig været i dialog med et par private investorer, der har fremvist planer om udstykning og bebyggelse med boliger.

Disse forhandlinger har udmøntet sig i, at spørgerne for nyligt har modtaget købstilbud fra et entreprisefirma og et murerfirma

Købstilbuddet omhandler den væsentligste del af jorden, således at den ikke-frasolgte del af ejendommen omfatter stuehuset med tilhørende grund på ca. 3.000 m2.

Kommunen har i samme forbindelse tilkendegivet, at kommunen agter at fremsætte forslag om, at såfremt der ikke opnås et forhandlingsresultat mellem parterne, så vil kommunen gennemføre ekspropriation.

Kommunen har således meddelt, at beslutningsforslag med følgende ordlyd ventes fremsat på et kommende byrådsmøde:

"Byrådet har i lokalplan hjemmel til at ekspropriere ejendommen  eller dele heraf, og byrådet er indstillet på at ekspropriere ejendommens jorder, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg."

Det kan oplyses, at der ikke på nuværende tidspunkt er indgået aftaler med nogen part, idet det modtagne købstilbud ikke er accepteret.

Supplerende kan oplyses, at der ikke er foretaget byggemodning eller udstykning af de omhandlede arealer, ligesom der heller ikke er søgt landzonetilladelser for så vidt angår den del af arealet, der er beliggende i landzonen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det fremgår af momslovens § 13 stk. 1, nr. 9, at levering af fast ejendom er fritaget for moms, men at fritagelsen dog ikke omfatter levering af en "byggegrund", uanset om den er byggemodnet.

Ved en "byggegrund" forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger.

Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning, og/eller senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne, sætter begrænsninger på udnyttelsen heraf, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri.

Salg af arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er således omfattet af momspligten.

Salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri, anses også for salg af en byggegrund.

De specifikke momsregler for grunde bør sammenholdes med de generelle regler i momslovens § 13, stk. 2, hvoraf følger, at salg af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med momsfri virksomhed er momsfritaget.

Under hensyntagen til,

  • at jorden hidtil alene har været anvendt til momsfri bortforpagtning,
  • at der endnu ikke er sket byggemodning eller udstykning for så vidt angår den del af arealet, der er beliggende i byzonen
  • at der ikke er opnået landzonetilladelse med henblik på udstykning for så vidt angår den del af arealet, der er beliggende i landzonen, ligesom salget ej heller er betinget heraf

er det spørgers opfattelse, at det ovenfor beskrevne delsalg af landbrugsejendommen kan ske momsfrit.

Momsfritagelsen kan enten støttes på,

- at der er tale om salg af et aktiv, der alene har været anvendt i forbindelse med momsfri virksomhed, hvorved momsfritagelsen følger af momslovens § 13, stk. 2, eller

- at der ikke er tale om salg af en "byggegrund", hvorved momsfritagelsen følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal betales moms ved salg af spørgernes ejendom idet salget er momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 2.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

(.....)

Stk. 2. Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Uddrag fra bekendtgørelse nr. 1370 af 02/12/2010:

§ 39 c. Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1

Praksis

SKM2010.842.SR:

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ved salg af udlejede sommerhusgrunde, ikke er momspligtig af disse salg. Uanset at spørger kan betegnes som en afgiftspligtig person i henhold til momsloven, skal salg af grundene ikke pålægges moms, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

Begrundelse

Spørgsmålet i denne anmodning om bindende svar drejer sig om, om spørgerne skal lægge moms på leverancen, hvis spørgerne sælger landbrugsjorden, som har været udlejet momsfrit iht. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Skatteministeriet bemærker, at det er salg af byggegrunde som er momspligtigt jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b). Det vil sige, at kun den del af landbrugsjorden, som kan bebygges kan være omfattet af eventuel momspligt, jf. også momsbekendtgørelsens § 39c.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at udlejning af fast ejendom, i denne konkrete anmodning udlejning af landbrugsjord, ikke er noget som man i sagens natur gør i egenskab af privatperson. Udlejningsaktiviteten ligger således ikke inden for privatsfæren, se i lighed hermed Skatterådets afgørelse SKM2010.842.SR.

Spørgerne er derfor afgiftspligtige personer jf. momslovens § 3, som leverer ydelser mod vederlag iht. momslovens § 4, i form af udlejning af fast ejendom, som er momsfritaget iht. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Uanset at spørgernes udlejning af landbrugsjorden udgør selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand, er et salg af den faste ejendom ikke momspligtigt, da landbrugsjorden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed jf. momslovens § 13, stk.2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares med nej, bedes bekræftet, at salg af spørgernes ejendom er momsfritaget efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Spørgsmålet bortfalder, da Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1, besvares med "ja".

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.