Dato for udgivelse
23 maj 2012 13:40
SKM-nummer
SKM2012.305.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-03855
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Dobbeltdomicil, tilladelse til kørsel, udenlandsk indregistreret bil
Resumé

I et tilfælde hvor klageren havde dobbeltdomicil, dvs. bopæl i både Polen og Danmark, anså Landsskatteretten klageren for hjemmehørende i Polen og der var dermed ikke grundlag for at statuere registrerings- og registreringsafgiftspligt for bilen. Ved afgørelsen anså Landsskatteretten omfanget af klagerens ophold i Polen hos ægtefællen og børnene, sammenholdt med afstanden til bopælen i Polen, for regelmæssig tilbagevenden.

Reference(r)

-

Henvisning

-

Sagen drejer sig om anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen, idet klageren anses for hjemmehørende i Polen.

Sagens oplysninger

Klageren har søgt om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk registreret bil.

Det fremgår af sagen, at klageren er polsk statsborger, og at han indrejste i Danmark den 21. november 2010.

Klageren opholder sig her i landet i forbindelse med en fast ansættelse ved selskabet G1.

Klageren har ikke oplyst, hvornår han forventer at udrejse af Danmark. Klageren har bevaret en bopæl i Polen, hvor hans ægtefælle og 6 børn bor, og hvor han opholder sig 12 weekender og i 9 ugers ferie om året.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagernes anmodning om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk indregistreret bil.

På grundlag af sagens oplysninger betragter SKAT klageren som bosat her i landet i forbindelse med spørgsmålet om registreringspligt for bilen.

Klageren kan derfor ikke få den tilladelse, som han har søgt om, og klageren må herefter ikke anvende køretøjet til kørsel i Danmark.

Ved afgørelsen har SKAT lagt vægt på, at klageren, ud fra de oplysninger han har givet, har opholdt sig her i landet længere end 185 dage inden for et kalenderår, samt at klageren ikke jævnligt opholder sig på bopælen i Polen.

SKAT har ved afgørelsen anvendt §§ 10, stk. 2 og 12 i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer mv.

SKAT har bemærket, at ved dobbeltdomicil anses en person for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning, jf. § 10, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse.

SKAT har oplyst klageren om, at han derfor inden 14 dage fra afgørelsen enten må udføre køretøjet af landet, lade køretøjet registrere på danske nummerplader, eventuelt ifølge aftale med registreret ejer, eller aflevere nummerpladerne til et skattecenter, hvor klageren også kan blive vejledt med henblik på betaling af registreringsafgift, evt. told- og/eller moms.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har anmodet om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk indregistreret bil.

Klageren har i brev af 31. oktober 2011 forklaret følgende:

"Den 20. september 2011 har Skat Motor - CRM har givet afslag på ansøgning om kørsel i min polske bil her i Danmark. Som begrundelse er der givet, at jeg betragtes som bosat her i landet. (vedlagt kopi af Skattens afgørelse)

Jeg kan umulig betragtes som bosat i Danmark da al min private tilknytning, familie, kone og 6 børn, bor og opholder sig i Polen.

Jeg opholder mig i Danmark alene og kun på grund af arbejde. Selv om min ansættelse er tidsubegrænset som slagteriarbejder har jeg ingen tryghed ved ansættelsen, da slagteribranchen er i stor nedgang.

I Polen ejer jeg en ejendom, hvor min familie bor, og her i Danmark bor jeg på et kollegieværelse oftest sammen med en af arbejdskollegaer, dette umuligt gøre alt mulighed for almindelig privat liv.

Jeg savner min kone og børnene, derfor alle mulige ferie og fri dage, samt nogle weekender opholder mig i Polen sammen med dem.

Bilen er nødvendigt redskab der giver mig mulighed for at besøge familien.

Turen til Polen med offentlig transport er oftest umulig, kostbar og tager ca. 25 timer en vej, takken være bilen kan jeg være hjemme på 12 timer. Det giver mulighed for at besøge familien også i weekender. Uden bilen ville jeg være nød til at komme hjem kun og kun til længere perioder som ferie.

Hvad der angå mine planer om ophold i Danmark så har jeg ingen, jeg håber på at kunne fortsætte med at arbejde her i ca. 1 år i nu, men er klar over at slagteribranchen er meget presset i øjeblikket om min ansættelse kan have sin afslutning i morgen.

Jeg håber på Jeres forståelse af min situation og positiv afgørelse i min sag."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af § 7 i bekendtgørelse nr. 651 af 16. juni 2011 om registrering af køretøjer m.v., at et køretøj skal registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses efter bekendtgørelsens § 8, stk. 1, for at have bopæl her i landet. Klageren anses derfor for at have bopæl i Danmark.

I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater m.v., anses den pågældende at have bopæl i den stat mv., hvor den pågældende er hjemmehørende. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning. Hvis en person ikke har privat og erhvervsmæssig tilknytning til samme sted, og som derfor er nødt til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere EU/EØS-stater, anses personen for hjemmehørende på stedet for den private tilknytning, hvis den pågældende regelmæssig vender tilbage dertil. Der stilles dog ikke krav om regelmæssig tilbagevenden, hvis den pågældende opholder sig her i landet med henblik på at udføre en arbejdsopgave af tidsbegrænset varighed. Dette følger af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, 2 og 4.

Idet klageren tillige har bevaret sin bopæl i Polen, har klageren dobbeltdomicil, jf. bekendtgørelsens § 10.

Efter det oplyste om et månedligt weekendophold og 9 ugers ferie i Polen, lægges det til grund, at klageren regelmæssigt vender tilbage til bopælen i Polen, hvor hans ægtefælle og børn bor. Klageren anses derfor for hjemmehørende i Polen, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 4. Der er ved afgørelsen tillige lagt vægt på afstanden til klagerens bopæl i Polen og den forventede transporttid samt på det af klageren oplyste om omfanget af weekender og ferier, hvor det er muligt at tage til Polen, idet det er forudsat, at klageren udnytter disse muligheder.

Efter de foreliggende omstændigheder findes derfor ikke grundlag for at statuere registrerings- og registreringsafgiftspligt af den omhandlede bil.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.