Dato for udgivelse
23 maj 2012 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2012 11:04
SKM-nummer
SKM2012.302.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-230023
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Transport, helikoper, bil
Resumé

Skatterådet fandt, at A og B ikke vil blive beskattet efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter, idet den skematiske værdiansættelse af fri firmabil efter § 16, stk. 4, kun finder anvendelse på biler i sædvanlige forstand.

Skatterådet vurderede dernæst, at transport af A eller B i en helikopter mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted vil blive anset for firmabetalt transport, under forudsætning af, at man kan anse helikopteren for anskaffet af erhvervsmæssige grunde.

Skatterådet vurderede ligeledes, at A og B ikke vil blive beskattet af anden privat transport i helikopter, hvis de pågældende betaler en markedspris for den pågældende transport.

Skatterådet besvarede spørgsmål 2 og 3 med "se indstilling og begrundelse", idet besvarelsen forudsætter, at anskaffelsen er erhvervsmæssig.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 1 og 4

Ligningsloven § 16 A, stk. 6

Ligningsloven § 9 C, stk. 7

Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.3
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.5.14.3.4

Spørgsmål

  1. Vil A og B blive beskattet efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter?
  2. Vil A og B blive beskattet på andet grundlag end ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter?
  3. Vil A og B blive beskattet af anden privat transport i helikopter, hvis de pågældende betaler en markedspris for den pågældende transport?

Svar

  1. Nej.
  2. Se indstilling og begrundelse.
  3. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Oplysninger vedrørende spørgerne

[...]

C A/S er et helejet datterselskab af D A/S. C's virksomhed består i at foretage investering af koncernens likviditet, og selskabet har derfor en omfattende investeringsportefølje bestående af datterselskaber, associerede selskaber, noterede og unoterede aktier, obligationer m.v.

[...]

I C A/S's virksomhed indgår en flyafdeling. Flyafdelingen består af to (fast-vinge) fly og 8 medarbejdere (piloter og teknisk personale). Disse fly bliver - med besætning, men uden kabinepersonale - lejet ud til flyselskabet E A/S, der er en af C A/S m.fl. uafhængig tredjepart.

E A/S videreudlejer flyene til D A/S og F A/S med henblik på transport af ledende medarbejdere og bestyrelser, samt transport af medarbejdere i øvrigt, fx hvor der skal mange personer til og fra samme sted. Anvendelse af disse fly byder på en række fordele frem for anvendelse af rutefly. Navnlig er der ofte en betydelig tidsmæssig besparelse ved at kunne flyve direkte fra udgangspunktet til det endelige bestemmelsessted, så der undgås mellemlandinger og ventetider i lufthavne.

E A/S videreudlejer endvidere flyene til andre.

Oplysninger vedrørende dispositionen

C A/S påtænker at udvide selskabets flyafdeling ved at erhverve, eller leje på langsigtede vilkår, en helikopter beregnet til persontransport. Det er endnu ikke endeligt besluttet, om der tillige skal ansættes personale (piloter m.v.) til at betjene helikopteren, eller om det nødvendige personale skal lejes fra en ekstern leverandør.

Helikopteren skal anvendes til transport af koncernens nøglepersoner, hvor der er brug for hurtig transport på mellemlange afstande, hvor almindelig flytransport er uhensigtsmæssig fx på grund af afstande til lufthavne.

En del af dette vil være transport af A og B til og fra arbejdspladsen fra fx B's bopæl. Det kan i forbindelse hermed komme på tale at etablere en permanent landingsplads for helikopteren i nærheden heraf, såfremt luftfartsmyndighederne stiller krav om dette.

Det kan også komme på tale at transportere direktører og andre bestyrelsesmedlemmer til og fra bestyrelsesmøder.

Det kan ikke afvises, at andre medlemmer af ledergrupperne i koncernens selskab vil kunne gøre brug af helikopteren i særlige situationer. Det vil dog formentlig være i undtagelsestilfælde.

Herudover vil helikopteren, når der er ledig kapacitet blive udbudt til leje af eksterne parter. Der ventes en årlig omsætning på denne eksterne leje på xx DKK

Der kan lægges til grund for besvarelsen, at A og B ikke vil tage befordringsfradrag for transporten til og fra arbejdspladsen.

Der vil blive betalt en markedspris for eventuel privat transport ud over transporten til og fra arbejdspladsen. Det er hensigten, at betalingen for en sådan transport vil blive betalt efter samme prismodel som eksterne kunder betaler.

Som sædvanligt for luftfartøjer, vil der blive ført fuldstændig logbog over anvendelse af helikopter. Det er hensigten, at C A/S ved hjælp af denne logbog vil føre kontrol med anvendelse af helikopteren for at sikre, at betaling for privat anvendelse af helikopteren vil ske.

Det er oplyst, at det er det tidsmæssige aspekt, der er afgørende for, at der vælges helikopteren frem for andre transportformer. De tidsmæssige fordele udmønter sig for det første i, at helikopteren kan starte og lande fra andre steder end almindelige fly, hvorfor der kan spares væsentlig tid i transport til og fra lufthavne. For det andet er helikopter væsentlig hurtigere end biler, både i egentlig fart, men også i forhold til at undgå trafik.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger foreslår, at spørgsmål 1 besvares med et "nej", idet der ikke er hjemmel i ligningslovens § 16 stk. 4, til at udstrække denne bestemmelses anvendelsesområde til andre transportmidler end biler.

Spørger foreslår, at spørgsmål 2 besvares med et "nej", idet der efter praksis ikke beskattes transport til og fra arbejde, når transporten udføres i transportmidler, der føres af andre. Der kan fx henvises til Skatterådets bindende svar SKM2006.800.SR, samt den mangeårige praksis om (manglende) beskatning af transport i "ministerbiler" og "direktionsbiler" som refereret i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.14.1.3.

Det bemærkes i forbindelse hermed at C A/S vil føre kontrol med, hvorvidt helikopteren bruges til andre formål, og denne kontrol er mulig, da alle flyvninger registreres i helikopterens logbøger.

Der kan endvidere forudsættes ved besvarelsen, at A og B ikke vil tage befordringsfradrag for transporten til og fra arbejdspladsen.

Spørger foreslår, at spørgsmål 3 besvares med et "nej", idet der ikke er modtaget noget gode, der kan danne grundlag for beskatning, hvis der betales markedspris for privat benyttelse af helikopteren, udover det under spørgsmål 2 behandlede.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A og B ikke vil blive beskattet efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter.

Lovgrundlag

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 7. pkt., at værdien af fri bil beskattes uden hensyn til grundbeløbene i ligningslovens § 16, stk. 3, 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet.

Ligningslovens § 16, stk. 4 indeholder derefter beregningsmodeller vedrørende den skattepligtige værdi af fri bil.

Det fremgår af pkt. 12.4. 6 i cirk. nr. 72 af 17.4.1996, at den "skematiske" værdiansættelse af fri firmabil efter § 16, stk. 4, kun finder anvendelse på biler i sædvanlige forstand, men ikke på f.eks. fri motorcykel og lign., der værdiansættes efter hovedreglen i § 16, stk. 3, dvs. som lån af et aktiv.

Det fremgår dernæst at ligningslovens § 16 A, stk. 6, at en hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil, en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne værdien af godet tillagt eventuelt sparet privatforbrug i relation til godet. Godernes værdi ansættes efter reglerne i henholdsvis § 16, stk. 4, 5, 6 og 9.

Begrundelse

Skatteministeriet bemærker, at beregningsmodeller nævnt i ligningslovens § 16, stk. 4, alene vedrører værdiansættelse af fri firmabil.

Det fremgår direkte af pkt. 12.4. 6 i cirkulære nr. 72 af 17.4.1996, at den skematiske værdiansættelse af fri firmabil efter § 16, stk. 4, kun finder anvendelse på biler i sædvanlige forstand.

I fortsættelse heraf nævnes, at beskatning af eksempelvis fri motorcykel og lign., skal værdiansættes efter hovedreglen i § 16, stk. 3, dvs. som lån af et aktiv.

Skatteministeriet vurderer, at tilsvarende gælder andre former for transportmidler, herunder helikopter.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

A og B vil ikke blive beskattet efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter.

Spørgsmål 2 og 3

Indledende bemærkninger

Besvarelse af spørgsmål 2 og 3 er afhængig af hvorvidt anskaffelsen af helikopter primært er foretaget af erhvervsmæssige eller private årsager.

Spørger har oplyst, at C A/S påtænker, at erhverve, eller leje, en helikopter beregnet til persontransport. Der er således tale om en fremtidig disposition.

Da fastlæggelsen af hvorvidt anskaffelsen af helikopteren er foretaget i selskabets erhvervsmæssige interesse blandt andet forudsætter en vurdering af den faktiske anvendelse af helikopteren, jf. SKM2008.106.HR (stadfæstelse af SKM2006.171.ØLR), er der ikke i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 stilling til, om det er dokumenteret eller sandsynliggjort, at helikopteren er anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse.

Skatteministeriet indstilling til besvarelse af spørgsmål 2 og 3 sker derimod under forudsætning af, at helikopteren er anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse, og at det ikke efterfølgende tilsidesættes, at anskaffelse af helikopter primært blev dikteret af erhvervsmæssige årsager.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at A og B ikke vil blive beskattet på andet grundlag end ligningslovens § 16, stk. 4, som følge af transport til og fra arbejdspladsen i en af C A/S ejet eller lejet helikopter.

Lovgrundlag

Det fremgår af ligningslovens § 9 C, stk. 7, at såfremt den skattepligtige har adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. 1. pkt. finder også anvendelse, når arbejdsgiverbetalt befordring modtages som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, samt for skattepligtige, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder kommunalbestyrelser og regionsråd. 1. pkt. finder ligeledes anvendelse for medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt for personer, der modtager befordringstilskud fra staten i jobcenteret.

Praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.3, at privat kørsel i en firmabil, der bliver kørt af en chauffør, som firmaet betaler, er ikke omfattet af reglerne om fri bil, men anses for firmabetalt transport.

Det gælder fx transport i en "mandskabsvogn" eller en direktionsbil, der værdiansættes efter hovedreglen i ligningslovens § 16, stk. 3, dvs. af forbruget med de modifikationer, der følger af ligningslovens § 9 C, stk. 7.

I SKM2006.800.SR har Skatterådet i en konkret sag bekræftet, at der ikke skulle ske beskatning af medejerens eller chaufførens kørsel i bil anskaffet af et I/S, som skulle bruge bilen til repræsentative formål. Bilen ville udelukkende blive ført af chauffør, og både medejeren og chaufføren var afskåret fra at råde over bilen til private formål.

Begrundelse

Skatteministeriet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet besvares under den oplyste forudsætning, at hverken A eller B vil tage befordringsfradrag for transporten til og fra arbejdspladsen.

Det er oplyst, at køb eller leje af helikopter skyldes et ønske om en hurtig transport. Det forhold, at helikopteren kan starte og lande fra andre steder end almindelige fly, indebærer, at der kan spares væsentlig tid i transport til og fra lufthavne. Dertil kommer, at en sådan form for transport er væsentlig hurtigere end biler, samt gør det muligt at undgå de sædvanlige trafikale problemer.

Det forhold, at der vil blive ført fuldstændig logbog over anvendelse af helikopter, gør det muligt at opgør den erhvervsmæssige og den private anvendelse af helikopteren.

Skatteministeriet vurderer, at transport af A eller B i en helikopter mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted vil blive anset for firmabetalt transport, under forudsætning af, at man kan anse helikopteren for anskaffet af erhvervsmæssige grunde.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "se indstilling og begrundelse", idet besvarelsen forudsætter, at anskaffelsen er erhvervsmæssig.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at A og B ikke vil blive beskattet af anden privat transport i helikopter, hvis de pågældende betaler en markedspris for den pågældende transport.

Lovgrundlag

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår dernæst at ligningslovens § 16 A, stk. 6, at en hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil, en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne værdien af godet tillagt eventuelt sparet privatforbrug i relation til godet. Godernes værdi ansættes efter reglerne i henholdsvis § 16, stk. 4, 5, 6 og 9.

Det fremgår dog af pkt. 12.4. 2 i cirk. nr. 72 af 17.4.1996, at ligningslovens § 16 finder anvendelse på økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelene har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Betaler den ansatte den fulde skattemæssige værdi for godet, jf. § 16, stk. 3-6, foreligger der intet vederlag, og der er intet at beskatte. Betaler den ansatte et mindre beløb - eller intet - for godet, beskattes som et lønaccesssorium differencen til den skattemæssige værdi.

Begrundelse

Skatteministeriet lægger til grund at spørgsmål 3 alene vedrører den situation, hvor transporten i helikopter har en privat karakter.

Der vil blive betalt en markedspris for eventuel privat transport ud over transporten til og fra arbejdspladsen. Det er hensigten, at betalingen for en sådan transport vil blive betalt efter samme prismodel som eksterne kunder betaler.

Taget i betragtning, at A og B i denne situation vil betale en markedspris for den private transporten, er det Skatteministeriets vurdering, at de pågældende ikke vil modtage goder fra selskabet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med: "se indstilling og begrundelse", idet besvarelsen forudsætter, at anskaffelsen er erhvervsmæssig.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.