Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige regler for realkreditinstitutter.

Afsnittet indeholder:

  • Historik
  • Generelt om beskatning af realkreditinstitutter
  • Hensættelse til imødegåelse af tab på udlån og garantier.                   

Historik

De realkreditinstitutter, der ikke tidligere har valgt at lade sig omdanne fra fonds- og foreningsformen, har siden fondsbeskatningslovens indførelse været skattepligtige efter denne lov, men fra 1991 blev de overflyttet til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra b, og blev således skattepligtige som aktieselskaber.

Generelt om beskatning af realkreditinstitutter

Beskatningen efter SEL § 1, stk.1, nr. 5, litra b, omfatter dels institutter, der er godkendt efter realkreditloven, dels særlige finansieringsinstitutter.

Hvis de nævnte institutter omdanner sig til aktieselskaber, er de skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Nye realkreditinstitutter skal oprettes som aktieselskaber.

Bemærk

Efter SEL § 17 A, skal finansielle selskaber betale en forhøjet indkomstskat dvs. det såkaldte samfundsbidrag. Denne bestemmelse omfatter realkreditinstitutter, der har eller skal have tilladelse efter § 8, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Hensættelse til imødegåelse af tab på udlån og garantier

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark og aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier mv. efter de regnskabsretlige regler, der gælder for instituttet. Se KGL § 25, stk. 7.

For filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, skal beløbet dog opgøres efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn.

Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages i det omfang, de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. KGL § 25, stk. 7, 1. pkt., for det forudgående indkomstår. Se SKL § 65.

Se også

Se også:

  • afsnit  C.B.1.3.5 om om realkreditinstitutter mv. - KGL § 10
  • afsnit C.B.1.7.14 om realkreditinstitutters mv. opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld.