Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke særlige skattemæssige regler, der gælder for opgørelsen af bankers skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Pengeinstitutvirksomhed
  • Aktier
  • Pengeinstitutters puljeindlån
  • Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån og garantier.

Pengeinstitutvirksomhed

Banker skal være organiserede som aktieselskaber og må som hovedregel kun drive pengeinstitutvirksomhed. Ved pengeinstitutvirksomhed forstås varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætningen af penge, kreditmidler og værdipapirer og dermed forbundne serviceydelser.

Banker har mulighed for midlertidigt at drive anden virksomhed til at afvikle forud indgåede engagementer og for at medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Banken skal indberette dette til Finanstilsynet.

Pengeinstitutterne kan også drive anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed.

Finanstilsynet kan bestemme, at den accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab. Endelig må pengeinstitutterne gennem datterselskaber drive forsikrings- og realkreditvirksomhed.

Omsætning i forbindelse hermed må derfor henregnes under bankens næring.

Bemærk

Efter SEL § 17 A, skal finansielle selskaber betale en forhøjet indkomstskat dvs. det såkaldte samfundsbidrag. Denne bestemmelse omfatter pengeinstitutter, der har eller skal have tilladelse efter § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Aktier

For bankers beholdning af aktier vil udgangspunktet herefter normalt være, at der er tale om næringsaktier.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.2. om undtagelser herfra og om reglerne for næringsaktier i øvrigt, herunder opgørelse af fortjeneste og tab.

Pengeinstitutters puljeindlån.

Pengeinstitutter skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne afkast af værdipapirer, der ligger til grund for puljeindlån og som beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, eller beløb, der efter PBL § 30 A overføres fra indlånskonti til udligning af negativt puljeafkast.

Se SEL § 13 B, stk. 1.

Pengeinstitutter kan ikke foretage fradrag ved tilskrivning af puljeafkast til pensionsopsparernes indlånskonti.

Afkast af aktiver i puljer i et pengeinstitut, der overføres til dækning af administrationsomkostninger mv., skal medregnes ved opgørelsen af pengeinstituttets skattepligtige indkomst.

Se SEL § 13 B, stk. 2.

Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån og garantier

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark og aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier mv. efter de regnskabsretlige regler, der gælder for instituttet. Se KGL § 25, stk. 7,

For filialer her i landet af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, skal beløbet dog opgøres efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn.

Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages i det omfang, de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. KGL § 25, stk. 7, 1. pkt., for det forudgående indkomstår. Se SKL § 6 D.

Se også

Se også afsnit C.B.1.7.13 om reglerne i KGL § 25, stk. 7 - 10, om fradrag for regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier mv.

Afvikling af nødlidende pengeinstitutter under Finansiel Stabilitet A/S m.m.

Efter LL § 7 B, stk. 2, medregnes beløb, som udbetales i medfør af §§ 2 og 2 a i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, ikke til den skattepligtige indkomst. Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 59, stk. 1, nr. 1, 6 og 7, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Se også C.A.2.5.2.3.