Fonde skal ved opgørelsen af indkomsten før særlige fradrag for uddelinger og hensættelser kun medregne den øvrige indkomst, i det omfang denne overstiger et bundfradrag på 25.000 kr. Se FBL § 3, stk. 2.

Bundfradraget foretages i den samlede indkomst, der ikke er erhvervsmæssig indkomst (indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed). Det er således kun de samlede ikke-erhvervsmæssige nettorenteindtægter, nettokursgevinster og nettoaktieavancer samt skattepligtige udbytter, gaver og ejendomsavancer mv., der reduceres med bundfradraget. Afgiftspligtige gaver indgår derimod ikke i den indkomst, der reduceres med bundfradraget.

Bundfradraget foretages inden fradrag for uddelinger og konsolideringsfradrag.

Der kan ikke ske fremførsel af et underskud svarende til bundfradraget, hvis der foretages uddelinger eller hensættelser af samme størrelse som indkomsten opgjort efter FBL § 3. Dette svarer til, at underskud, der fremkommer ved, at uddelinger og hensættelser overstiger den efter FBL § 3 opgjorte indkomst, ikke kan fremføres.

I FBL § 3, stk. 2, 4. og 5. pkt. findes dog en særregel vedrørende fradragsberettiget nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven. Se afsnit C.D.9.6.5 om fremførsel af underskud.

En ikke-udnyttet del af et bundfradrag, der skyldes, at den ikke-erhvervsmæssige indkomst er mindre end 25.000 kr., kan ikke modregnes i eventuel positiv erhvervsmæssig indkomst.