Indhold

Afsnittet handler om

  • gaver til fonde, der ikke er familiefonde (C.D.9.5.5.1)
  • gaver til familiefonde (C.D.9.5.5.2)
  • afgift af indskud i en udenlandsk lavt beskattet fond/trust (C.D.9.5.5.3)
  • afgift af kapital modtaget fra en udenlandsk fond/trust, som ikke har betalt afgift eller skat (C.D.9.5.5.4)
  • afgift af indskud i og afkast fra en båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer eller rentenyder (C.D.9.5.5.5).

I overensstemmelse med skatterettens almindelige regler er fonde som udgangspunkt indkomstskattepligtige af modtagne gaver, jf. FBL § 3, stk. 1. For at muliggøre skattefri kapitaltilførsel i forbindelse med stiftelse eller udvidelse af fonde er der fastsat særlige regler i FBL § 3, stk. 6.

Fonde er skattepligtige af gaver, hvis gaven kan anvendes til uddeling. Skatteprocenten for fonde er aktuelt 22 pct. Derimod er gaver til fonde som udgangspunkt skattefrie, hvis gavens værdi tilføres fondens grundkapital.

Er der tale om en familiefond, er gaven skattepligtig for fonden, uanset om gaven går til fondens grundkapital. Gaver ydet til en familiefonds stiftelse beskattes med en afgift på 20 pct. Som familiefonde anses fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af en bestemt familie fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v.

Gaver til en fond er således skattefri for fonden, hvis gavens værdi tilføres grundkapitalen i en fond, der ikke er en familiefond, og gaven ikke er bestemt til senere uddeling

Fondsbeskatningslovens gaveregler kan kort skitseres således:

Gaver

Til stiftelse af fond

Til udvidelse af fond

Til uddeling

Familiefonde

20 % afgift

Skattepligt

Skattepligt

Andre fonde

Skatte- og afgiftsfri

Skatte- og afgiftsfrihed

Skattepligt

Overdragelse af erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond

Ved Lov nr.1836 af 12 august 2020 er der indført mulighed for at fysiske personer kan overdrage aktier i selskaber, der driver aktiv erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond, uden at dette har skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser på overdragelsestidspunktet, ligesom fonden efter overdragelsen i videst muligt omfang skal være undergivet de gældende regler for beskatning af erhvervsdrivende fonde. Overdragerens avanceskat ("stifterskatten") opgøres på overdragelsestidspunktet, men denne skat udskydes, indtil fonden eventuelt sælger aktierne eller modtager udbytte m.v. Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med den skattesats, der gælder for fonden (aktuelt 22 pct.). Det anses for udbytte, når en aktionærs ideelle interesse tilgodeses ved, at et direkte eller indirekte ejet selskab overdrager aktier ved en helt eller delvist vederlagsfri overdragelse. Denne beskatning kan undgås, hvis der på forhånd er opnået en tilladelse fra Skatterådet til, at overdragelsen kan ske skattefrit. Se afsnit C.B.2.13.5.