åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for beskatning ved ophør fx ved likvidation, fusion eller konkurs mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Anmeldelse
  • Fusion
  • Flytning af ledelsens sæde
  • Konkurs
  • Tvangsopløsning af erhvervsdrivende fond.

Regel

Skattepligt efter fondsbeskatningsloven ophører på det tidspunkt, hvor fonden eller foreningen opløses. Se FBL § 2, stk. 1, der henviser til SEL § 5. Skattepligten fortsætter således uden ændringer i den periode, hvor fonden eller foreningen er under opløsning.

Der sker derfor ikke overgang i beskatningsform (ændring af beskatningsparagraf) i opløsningsperioden, hvis kapitalen i en fond som følge af uddelinger kommer under 1 mio. kr. Dette gælder, uanset om grænsen på 1 mio. kr. passeres i ophørsåret eller i årene forud for ophørsåret.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en fond under likvidation foretages således efter de sædvanlige regler for opgørelse af skattepligtig indkomst i selskaber med de undtagelser, der følger af fondsbeskatningslovens regler.

Fondens ophør efter FBL § 2, stk. 1, sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos fonden på tidspunktet for overgangen. Se SEL § 5, stk. 4.

Opløsning af fonde skal ske i overensstemmelse med FL §§ 32 og 33 eller EFL §§ 89 og 90. Opløsning af en fond kræver fondsmyndighedens samtykke.

Se afsnit C.D.1.5.1.2 om likvidation af aktie- og anpartsselskaber.

Anmeldelse

Inden en måned efter opløsningen, overgangen eller undtagelsen skal der indgives anmeldelse herom til Skattestyrelsen. Se SEL § 5, stk. 3.

De samme regler gælder, hvis en faglig forening opløses eller overgår til skattefri virksomhed.

Fusion

En sammenlægning af fonde kan gennemføres efter reglerne i FL § 32 eller EFL § 89. I EFL kapitel 11, §§91-106, er der fastsat regler for fusion af erhvervsdrivende fonde.

Skattemæssigt kan en fusion vælges at være skattepligtig eller skattefri. Se afsnit C.D.5 om virkningen af, om en fusion er skattepligtig eller skattefri.

Skattefri fusion af fonde mv. kan ske i de situationer, der er nævnt i FUSL § 14c, hvis der er civilretlig hjemmel til at fonde kan fusionere uden likvidation af den indskydende fond.

Se afsnit C.D.9.8 om fusion, sambeskatning mv.

Flytning af ledelsens sæde

Hvis ledelsens sæde i en udenlandsk fond flytter her til landet, og en fond derfor bliver skattepligtig til Danmark efter FBL § 1, stk. 1, nr. 4, gælder bestemmelsen i SEL § 4 A. Se FBL § 2, stk. 5. Se også afsnit C.D.9.1.5.2 om ledelsens sæde.

Aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses efter SEL § 4 A, stk. 1, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til den faktiske anskaffelsessum, og de anses for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil tilflytningstidspunktet. Ved beregningen af afskrivningerne indtil tilflytningstidspunktet anvendes de danske afskrivningsregler på dette tidspunkt. Dog skal aktiverne anses for erhvervet til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, såfremt denne værdi er mindre, eller flytningen af skattemæssigt hjemsted har medført udenlandsk beskatning af eventuelle afskrivninger, gevinster og tab. Se SEL § 4 A, stk. 2.

Ophører skattepligten, fordi ledelsens sæde flyttes til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal der ske likvidationsbeskatning. Se SEL § 5, stk. 7, og afsnit C.D.9.1.5.2 om ophør af skattepligt.

En dansk fond kan ikke flytte ledelsens sæde til udlandet. Skattepligten af fonden bygger på, at fonden er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven uden vilkår.

Konkurs

Fonde og foreninger mv. under konkurs er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om skattepligt. Se KKSL § 2. Overgang til skattefrihed af konkursindkomsten er ikke en overgang som nævnt i SEL § 5, stk. 4. Det betyder, at der ikke skal ske ophørsbeskatning. Se C.D.1.5.1.5 om opløsning ved konkurs.

Tvangsopløsning af erhvervsdrivende fond

I henhold til erhvervsfondsloven har fondsmyndigheden mulighed for at bede skifteretten om at opløse en fond. Se EFL §§ 89 og 107-123 om opløsning, rekonstruktion og konkurs af erhvervsdrivende fonde.

Denne bestemmelse kan anvendes, hvis

  • Fonden ikke har en lovlig bestyrelse eller revisor, og det ikke er muligt at udpege en ny bestyrelse eller revisor
  • Fonden ikke har det hjemsted, der fremgår af loven eller vedtægterne
  • Opløsning ikke bliver vedtaget i tilfælde, hvor fonden har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen
  • Fonden ikke rettidigt indsender årsrapport mv. til Erhvervsstyrelsen.

I tvangsopløsningsperioden gælder de samme regler, som hvis fonden var under likvidation.

Se også

Se afsnit C.D.1.5.1.2 om likvidation af aktie- og anpartsselskaber.