Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Afgrænsningen af, hvilke udgifter der kan fradrages som driftsomkostninger ved opgørelsen af indkomsten efter FBL § 3, skal som udgangspunkt foretages efter de retningslinjer, der gælder ved opgørelsen af selskabers skattepligtige indkomst.

Der gælder et udvidet driftsomkostningsbegreb for fonde, der er afpasset efter fondenes særlige formål og karakter, som på en række punkter er anderledes end for selskaber. Forskellen består i, at selskaber har til formål at optjene økonomisk overskud til ejerne, og derfor normalt kun afholder udgifter, der er forbundet med erhvervsmæssig virksomhed. Fonde optjener derimod økonomisk overskud for at kunne opfylde deres formål og afholder derfor også udgifter, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet. Fonde har derfor fradrag for driftsudgifter til fondens virksomhed, som er nødvendige at afholde af hensyn til fondens formål, uanset om formålet er erhvervsmæssigt eller ej.

Det udvidede driftsomkostningsbegreb omfatter udgifter, som er nødvendige at afholde af hensyn til fondens virksomhed, uden at udgiften kan anses for direkte at vedrøre indkomsterhvervelsen eller have karakter af en uddeling. Det udvidede driftsomkostningsbegreb omfatter ikke udgifter afholdt til udvidelse af fondens indkomstgrundlag. Sådanne omkostninger må i stedet anses som etableringsomkostninger.

Som eksempler kan nævnes en stiftelses udgifter til drift af dens friboliger eller en ikke-erhvervsdrivende forenings omkostninger til kontorhold. Se dog SKM2005.188.LSR, hvor der ikke kunne foretages fradrag for en fonds omkostninger til forbedring og vedligeholdelse mv. af de af fonden ejede ejendomme efter FBL § 3, da der ikke var tale om udgifter, der var afholdt, for at fonden kunne varetage sit erhvervsmæssige formål.

idet disse må anses for udgifter afholdt til udvidelse af indkomstgrundlaget (etableringsomkostninger).

Rejseudgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder i udlandet kan ikke godkendes som driftsomkostninger.

Rejseudgifter i forbindelse med besøg i Danmark af en fondsstifter er derimod godkendt i en konkret sag, idet stifterens aktivitet i Danmark havde nær tilknytning til fondens indtægtserhvervelse ved gaver.

Erhvervsdrivende fonde har fradrag for det årlige gebyr til Erhvervsstyrelsen. Gebyret udgør 1/10 promille af egenkapitalen, dog mindst 100 kr. og højst 15.000 kr.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2023.531.LSR

►Sagen angik, om en fond efter det udvidede driftsomkostningsbegreb havde fradrag for udgifter afholdt i 2015, 2016 og 2017 til drift og vedligeholdelse af et sommerhus, som fonden stillede til disposition for børnebørn og oldebørn efter en afdød, eller om udgifterne var uddelinger.

Landsskatteretten henviste til, at fondens formål var at administrere sommerhuset og stille dette til disposition for de nævnte børnebørn og oldebørn. Derfor fandt Landsskatteretten, at fonden i overensstemmelse med fondens formål havde afholdt udgifterne til drift og vedligeholdelse af sommerhuset og dermed som uddelinger og således ikke for at sikre driften af fonden. Udgifterne var derfor alene fradragsberettigede i det omfang, der var hjemmel hertil i FBL § 4, som med virkning for uddelinger den 5. oktober 2016 og senere var ændret således, at der alene var fradrag for uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det var ubestridt, at fondens formål ikke var almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Landsskatteretten tiltrådte Skattestyrelsens fordeling af fradragsberettigede uddelinger og ikke-fradragsberettigede uddelinger.

Landsskatteretten stadfæstede dermed Skattestyrelsens afgørelse.◄

SKM2005.188.LSR

Sagen drejede sig om en fond, der ifølge vedtægterne var forpligtet til at forbedre og vedligeholde de af fonden ejede ejendomme, kunne fradrage udgifter afholdt i overensstemmelse med dette formål efter FBL § 4, stk. 1, FBL § 4, stk. 2 eller efter FBL § 3 om det udvidede driftsomkostningsbegreb. Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag efter nogen af de nævnte bestemmelser. De ejendomme, so fonden efter vedtægterne var forpligtet til at forbedre og vedligeholde, var ikke af en sådan karakter, at de kunne anses for almenvelgørende eller almennyttige, hvorfor der ikke var fradrag efter FBL § 4, stk. 1. I relation til fradrag efter FBL § 4, stk. 2, fandt Landsskatteretten ikke betingelsen om modtagers skattepligt for opfyldt. Udgifter afholdt til at imødekomme fondens formålsbestemmelse vil i den konkrete sag ikke være omfattet af FBL § 3, idet udgifterne ikke var afholdt for at sikre driften af fonden, men til direkte varetagelse af fondens formål og derfor havde karakter af udlodning.

Hverken driftsomkostning eller almennyttig uddeling.

TfS 1999, 494 LSR

Landsskatteretten godkendte en fonds fradrag for tab på en fordring mod en tidligere forretningsbestyrer, idet fordringen var opstået som følge af forretningsbestyrerens besvigelser overfor fonden. Landsskatteretten indrømmede fradrag efter KGL § 1, uanset om fordringen var erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden. Landsskatteretten godkendte også fradrag for nogle advokatomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a, som fonden havde afholdt i forbindelse med inddrivelsen af ovennævnte fordring.

Driftsomkostning

Skatterådet

SKM2021.74.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om Fonden havde ret til ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst at fradrage de udgifter, som den afholdt til et projekt og dettes aktører, som interne eller eksterne almennyttige uddelinger efter FBL § 4, stk. 1, eller som driftsomkostninger efter FBL § 3, stk. 1.

Skatterådet besvarede spørgsmålet med "Nej, se dog indstilling og begrundelse", idet ikke samtlige de nævnte udgifter ville kunne fradrages som uddelinger efter FBL § 4, stk. 1, og da en del af de resterende udgifter ville være fradragsberettigede som driftsudgifter efter FBL § 3, stk. 1.