åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om fradrag for driftsomkostninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om fradrag for driftsomkostninger

Det følger af  FBL § 3, stk. 1, at de almindelige for selskaber gældende skatteregler finder tilsvarende anvendelse for fonde. Fonde kan derfor fradrage driftsomkostninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og foretage skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i den skattepligtige virksomhed. Vejledende er bestemmelsen i SL § 6, stk. 1, litra a, hvorefter fradrag kan foretages for udgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Efter bestemmelsen skal der være en relativt direkte forbindelse mellem udgiftens afholdelse og den indtægtsskabende virksomhed.

Fradragsberettiget er udgifter, som afholdes inden for rammerne af virksomhedens hidtidige virksomhed. Udgifter afholdt til udvidelse af indkomstgrundlaget kan derfor ikke fratrækkes som driftsomkostninger.

Der gælder et udvidet driftsomkostningsbegreb for fonde, der er afpasset efter fondenes særlige formål og karakter, som på en række punkter er anderledes end for selskaber.

Forskellen består i, at selskaber har til formål at optjene økonomisk overskud til ejerne, og derfor normalt kun afholder udgifter, der er forbundet med erhvervsmæssig virksomhed. Fonde optjener derimod økonomisk overskud for at kunne opfylde deres formål og afholder derfor også udgifter, der er nødvendige for at kunne op-fylde formålet. Fonde har derfor fradrag for driftsudgifter til fondens virksomhed, som er nødvendige at afholde af hensyn til fondens formål, uanset om formålet er erhvervsmæssigt eller ej.

Fradragsberettiget er udgifter, som afholdes inden for rammerne af virksomhedens hidtidige virksomhed. Udgifter afholdt til udvidelse af indkomstgrundlaget kan derfor ikke fratrækkes som driftsomkostninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.367.ØLR

Efter en beslutning i daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelse blev en fond pålagt at gennemføre en granskning efter EFL § 59. På baggrund af konklusionerne i granskningsrapporten blev der anlagt en erstatningssag mod medlemmerne af fondens bestyrelse.

Fonden havde ikke fradragsret for udgifterne til granskningen samt udgifterne til retsafgiften i erstatningssagen mod medlemmerne af fondens bestyrelse.

Granskningsudgifterne vedrørte anlægsformuen og ikke de driftsmæssige aktiviteter i fonden og var derfor hverken fradragsberettigede efter det almindelige eller efter det udvidede driftsomkostningsbegreb for fonde. Og da afholdelsen af granskningsudgifterne heller ikke var udslag af en normal og naturlig driftsrisiko, kunne de heller ikke fradrage som driftstab.

Retsafgiften vedrørende erstatningssagen blev anset som et accessorium til granskningsudgifterne, og dermed som ikke fradragsberettigede formueudgifter.

►Dommen stadfæster

SKM2007.892.LSR