åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fonde mv. og foreninger, der for et indkomstår har foretaget hensættelser efter FBL § 4, stk. 3 og 7, har adgang til inden for lovens rammer at ændre disse hensættelser for helt eller delvist at udligne den skattemæssige virkning af en forhøjelse eller en nedsættelse af den selvangivne eller den ansatte indkomst. Se FBL § 4, stk. 8. Dette gælder uanset om ansættelsesændringen er foranlediget af Skattestyrelsen eller fonden eller foreningen.

Hvis fx Skattestyrelsen påtænker at forhøje eller nedsætte den selvangivne eller ansatte indkomst, har den pågældende fond mv. eller forening således adgang til at få ændret hensættelser for samme indkomstår i et sådant omfang, at den påtænkte ændring udlignes helt eller delvist. Skattestyrelsen træffer normalt afgørelsen om ændrede hensættelser samtidig med afgørelsen om ansættelsesændringen. Der kan ikke gives tilladelse til efterfølgende ændring af hensættelser, hvis der foreligger bødegivende forhold. Fonden mv. eller foreningen bør gøres opmærksom på adgangen til at få ændret hensættelser i forbindelse med behandlingen af ansættelsesændringen.

Fonden mv.  eller foreningen skal indgive anmodning inden udløbet af fristen for påklage af skatteansættelsen.

Er ansættelsen indbragt for domstolene, sendes anmodningen til Skattestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, når rettens afgørelse foreligger. Afgørelsen træffes efter samme regler som angivet ovenfor. Afgørelsen træffes normalt inden udsendelse af årsopgørelse.

En anmodning, der fremsættes, efter at den endelige afgørelse vedrørende ansættelsen er truffet, skal sendes direkte til Skattestyrelsen. Anmodningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest ved udløbet af fristen for påklage, for så vidt angår domme afsagt af Højesteret dog en måned efter dommens afsigelse.

Får fonden mv. eller foreningen helt eller delvist medhold ved anke eller sagens indbringelse for domstolene, tilbageføres i samme omfang eventuelle efterfølgende hensættelser, der er foretaget til udligning af den påklagede ansættelsesændring.

Hvis Skattestyrelsen ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten.

Realisationsbeskatning af fonde og tilladelse til ændring af hensættelser efter FBL § 4, stk. 9

Reglerne i aktieavancebeskatningsloven blev ændret i forbindelse med skattereformen i 2009 således, at selskaber og fonde fra og med indkomståret 2010 skulle anvende et lagerprincip ved opgørelse af avance og tab på børsnoterede aktier. I FBL § 3, stk. 3, blev der samtidig indført mulighed for, at fonde fortsat kunne anvende et realisationsprincip ved opgørelsen af gevinst og tab på børsnoterede aktier, hvis en række betingelser var opfyldt.

Efter bestemmelsen i FBL § 3, stk. 3, er det blandt andet en betingelse, at hele årets indkomst, herunder eventuelle skattefrie udbytter, bliver uddelt eller hensat til senere uddeling til almennyttige formål.

Hvis fx indkomsten selvangives til et positivt beløb, der modsvarer muligheden for at opnå credit for eventuelle udenlandske skattebetalinger, vil ovennævnte betingelse for realisationsbeskatning ikke være opfyldt.

I denne situation kan Skattestyrelsen efter en konkret vurdering tillade ændring af hensættelserne efter FBL § 4, stk. 9, således, at fonden foretager fradrag for yderligere hensættelser til senere uddeling, hvorved den skattepligtige indkomst nedsættes til 0 kr. Herefter vil der ikke kunne opnås creditlempelse for udenlandske udbytteskatter.

Dermed kan fonden opnå at betingelsen i FBL § 3, stk. 3, for at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fortsat er opfyldt.