åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

FBL § 4, stk. 7, indeholder, for så vidt angår hensættelser til kulturelle formål, en særlig dispensationsmulighed for fonde eller trusts omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 1 og 4.

Foreninger har ikke mulighed for at opnå en sådan dispensation.

Hensættelsesadgangen efter FBL § 4, stk. 7, er en undtagelse i forhold til den generelle hensættelsesadgang. Skattestyrelsen kan dispensere fra betingelsen om, at hensættelsen kun kan bestå i en periode på 5 år. Dispensation kan dog ikke gives for en periode på over 15 år.

Dispensationen er betinget af, at hensættelsen sker til fyldestgørelse af kulturelle formål. Forholdet kan enten være, at fonden mv. selv driver kulturel virksomhed, fx museumsvirksomhed, eller at fonden mv. støtter drift af og anskaffelser til museer mv., eller at fonden mv. støtter kunstnere eller opførelse eller udstilling af kulturelle frembringelser mv. Se TfS 1993, 179 DEP, som angav, at dispensation til at foretage hensættelser efter FBL § 4, stk. 7, kan gives til både museumsfonde og til fonde med andre kulturelle formål fx til støtte af indkøb af større kunstværker eller større kunstudstillinger.

Dispensation efter FBL § 4, stk. 7, skal gives før hensættelsen. Dispensationen skal indeholde en angivelse af fristen for at anvende hensatte beløb.

Hensættelserne skal opfylde samme regnskabsmæssige krav som hensættelser efter FBL § 4, stk. 3. Se bekendtgørelse nr. 900 af 22. september 2005.

Eventuel efterbeskatning i tilfælde, hvor hensættelserne ikke er anvendt inden den udvidede frists udløb eller anvendt til ikke-kulturelle formål, sker efter reglerne i FBL § 4, stk. 5. Se afsnit C.D.9.9.2.2 om efterbeskatning.