Et beløb svarende til skattefrie udbytter og anvendt bundfradrag skal anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst.

Dette indebærer, at foreninger ved indkomstopgørelsen kun kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser, som nævnt i FBL §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger mv. tilsammen overstiger disse skattefritagne indtægtsarter. Se FBL § 9, stk. 2, der henviser til FBL § 6.

Denne prioriteringsregel omfatter kun indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 2 og FBL § 10.

Skattefrie avancer mv. og gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter FBL § 3, stk. 3, er derimod ikke omfattet af prioriteringsreglen og skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden kun fradrag efter FBL §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefrie indtægter.

Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Se også

Se også afsnit C.D.9.9.2.2 om efterbeskatning af ikke anvendte hensættelser.