Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af den erhvervsmæssige indkomst som en del af opgørelse af den skattepligtige indkomst for arbejdsmarkedssammenslutninger, der er skattepligtige efter FBL § 1, stk. 1, nr. 3.

Se afsnit C.D.9.1.4.2 om den subjektive skattepligt for arbejdsmarkedssammenslutninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indtægter
  • Udgifter
  • Udenlandsk indkomst
  • Ikke bundfradrag i erhvervsmæssig indkomst
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes overskud fra erhvervsmæssig virksomhed opgjort efter de almindelige regler, der gælder for selskaber mv. Se FBL § 8.

Indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed afgrænses efter samme retningslinjer, som er gældende for skattepligtige, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Se SEL § 1, stk. 4. Se også afsnit C.D.8.9.1 om erhvervsmæssig indkomst for foreninger.

Begrebet erhvervsmæssig virksomhed er defineret i SEL § 1, stk. 4, hvoraf det fremgår, at som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

I tilfælde, hvor der er tillagt en forening mv. en ret til andel i overskuddet af en erhvervsmæssig virksomhed, som ikke drives af den pågældende forening selv, betragtes den deraf flydende indtægt også som erhvervsmæssig indtægt for foreningen mv.

Indtægter

Alle indtægter, der vedrører den erhvervsmæssige indkomst, skal medregnes.

Arbejdsmarkedssammenslutninger er skattepligtige af alle indtægter, der har relation til den erhvervsmæssige indkomst. Dette gælder, uanset om indtægterne kommer fra medlemmer.

Vedrørende afgrænsningen af indtægter, der skal medregnes til den erhvervsmæssige indkomst, kan der tages udgangspunkt i principperne for opgørelse af momsgrundlaget. Se SKM2007.385.SKAT, der tager stilling til den momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger. I meddelelsen lægges der op til, at der ikke skal være forskel på den momsmæssige sondring og den sondring i erhvervsmæssig indkomst og anden indkomst, der skal foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

SEL § 1, stk. 1, nr. 6, angiver, at: "Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed".

Det er fast praksis, at fx afskrivninger på en bygning fragår i den erhvervsmæssige virksomhed, når ejendommen udlejes til tredjemand. Det betyder derfor, at genvundne afskrivninger beskattes som erhvervsmæssig indkomst.

Henvisningen til de regler, der gælder for foreninger omfattet af selskabsskatteloven, betyder, at realisationsavancer på aktiver, der har eller har haft tilknytning til foreningens erhvervsmæssige virksomhed, skal beskattes som erhvervsmæssig indkomst.

Avancer på fast ejendom, som en forening har udlejet helt eller delvist til tredjemand skal som følge af denne fortolkning medregnes ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indkomst i det omfang, ejendommen har været anvendt erhvervsmæssigt. Praksis for opgørelse af avance på fast ejendom, som har været anvendt til blandede benyttet formål efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, vil kunne anvendes på ejendomme ejet af en arbejdsmarkedssammenslutning.

Reglerne i EBL § 6 A om genanbringelse af ejendomsavance kan kun anvendes for avancer, der er omfattet af den erhvervsmæssige indkomst. Se SKM2009.16.SR.

Se også

Se afsnit D.A.5.4.3 om den momsmæssige retspraksis om foreningens og organisationens formål mv.

Udgifter

Udgifter, der er fradragsberettiget efter de almindelige regler, og som kan henføres til den erhvervsmæssige aktivitet, er fradragsberettiget i den erhvervsmæssige indkomst. Se FBL § 8, stk. 2.

Overstiger udgiften i et år indtægten fra virksomheden, kan underskuddet fradrages i den øvrige skattepligtige indkomst opgjort efter FBL § 8.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.3 om skattefrie indtægter og udgifter, der vedrører den skattefrie aktivitet. Disse omkostninger er ikke fradragsberettigede.

Udenlandsk indkomst

Den skattepligtige indkomst opgøres efter de almindelige regler, der gælder for selskaber mv. Se FBL § 8, stk. 1, sidste pkt.

Det betyder, at også reglen i SEL § 8, stk. 2 gælder for foreninger. Efter denne regel skal foreninger ikke medregne indtægter og udgifter, som vedrører fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Se også

Se afsnit C.D.9.4 for en uddybende beskrivelse af reglerne for opgørelse af den erhvervsmæssige indkomst for fonde.

Ikke bundfradrag i erhvervsmæssig indkomst

I den erhvervsmæssige nettoindkomst indrømmes der ikke et bundfradrag. Se FBL § 8, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.307.LSR

En arbejdsmarkedssammenslutning kunne kun foretage fradrag i den erhvervsmæssige indkomst for den del af renterne, der vedrørte den udlejede del af ejendommen. Den resterende del af renterne, der vedrørte den del af ejendommen, som forbundet selv anvendte, skulle fragå i den øvrige indkomst.

Skatterådet

SKM2009.16.SR

En række fagforeninger ønskede at benytte genanbringelsesreglen i EBL § 6 A, når de solgte bygninger, der havde været anvendt til foreningsaktiviteter finansieret af kontingenter fra medlemmerne. Skatterådet svarede, at fagforeninger ikke kunne gøre brug af genanbringelsesreglen i § 6 A, i den beskrevne situation. Dette fulgte af, at der efter FBL § 8, skulle sondres mellem indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, øvrig indkomst og skattefri indkomst. Da bygningerne i det konkrete tilfælde havde været benyttet til ikke-skattepligtig virksomhed, fandt Skatterådet, at kravet i EBL § 6 A, om erhvervsmæssig anvendelse i ejerens erhvervsvirksomhed ikke var opfyldt.