Indhold

Dette afsnit beskriver foreningers muligheder for at fradrage uddelinger og hensættelser til almennyttige formål. Afsnittet beskriver også reglerne for konsolideringsfradrag for foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Uddelinger
  • Hensættelser
  • Konsolideringsfradrag
  • Opgørelse af formue
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Uddelinger

Foreninger kan fradrage beløb, der i året er uddelt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Se FBL § 4, stk. 1.

Det er ikke en forudsætning, at en forening har vedtægtsmæssige bestemmelser om at støtte disse formål.

Hensættelser

Foreninger kan også fradrage hensættelser til almenvelgørende og almennyttige formål efter reglen i FBL § 4, stk. 3. De kan ikke fradrage hensættelser til kulturelle almennyttige formål, der er nævnt i FBL § 4, stk. 7.

Se også

Se også C.D.9.9.1.3 om almenvelgørende og almennyttige formål og C.D.9.9.2 om hensættelser.

Konsolideringsfradrag

Foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven kan fradrage hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Dette gælder både for arbejdsmarkedssammenslutninger og andre foreninger. Se FBL § 5, stk. 3 og § 9, stk. 1.

Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter PSL § 20, er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår.

Konsolideringsfradraget udgjorde i 2009: 3,4 pct.

Reguleringstallet udgør 100,0 for indkomstårene 2009 - 2013. Det betyder, at der ikke kan fortages fradrag for konsolidering i årene 2010-2013.

Konsolideringsfradraget udgør i 2014: 1,8 pct.

I 2015 udgør konsolideringsfradraget 1,5 pct., i 2016 udgør det 1,4 pct. og i årene 2017, 2018, 2019 og 2020 udgør det 2,2 pct.

►I 2021 udgør det 2,3 pct. og i 2022 udgør det 1,2 pct.◄

►For 2023 udgør konsolideringsfradraget 3 pct., mens det for 2024 udgør 3,5 pct.◄

Se også

Se ►skm.dk  Tal og metode  Satser  Satser og beløbsgrænser i lovgivningen  Fondsbeskatningsloven◄.

Opgørelse af formuen

Ved beregningen af konsolideringsfradraget efter FBL § 5, stk. 2, skal værdien af foreningsformuen opgøres efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og SEL § 14, stk. 3-7. Se FBL § 5, stk. 3.

Foreningsformuen efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og SEL § 14, stk. 3-7, udgør foreningens aktiver og passiver med nogle nærmere angivne undtagelser.

Ved formueopgørelsen medregnes foreningens aktiver og passiver til handelsværdier på opgørelsesdagen, medmindre andet fremgår af SEL § 14, stk. 4 - 7.

Ved opgørelse af formuen efter SEL § 14, stk. 3, er det foreningsformuen ved årets begyndelse, der lægges til grund for beregningen af konsolideringsfradraget. Se SKM2001.509.LR.

I oplysningsskemaet skal foreninger, der er omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder, oplyse det anvendte reguleringstal.

Et tilsvarende krav stilles ikke til foreninger, der er omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2001.509.LR

Ligningsrådet bemærkede i sagen, at konsolideringsfradraget skal beregnes på grundlag af primoformuen. I afgørelsen henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. 108 fremsat den 5. december 1985, FT 1985-1986, bd. A, sp. 2668.