Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af den erhvervsmæssige indkomst som en del af opgørelsen af den skattepligtige indkomst for foreninger, der er skattepligtige efter FBL § 1, stk. 1, nr. 2.

Se afsnit C.D.9.1.4.3 om den subjektive skattepligt for disse foreninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indtægter
  • Udgifter
  • Udenlandsk indkomst
  • Ikke bundfradrag i erhvervsmæssig indkomst.

Se også

Se også afsnit C.D.9.10 om den særlige opgørelsesmetode, der gælder for arbejdsmarkedssammenslutninger.

Regel

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes overskud fra erhvervsmæssig virksomhed opgjort efter de almindelige regler, der gælder for selskaber mv.

Indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed afgrænses efter samme retningslinjer, som er gældende for skattepligtige, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Se SEL § 1, stk. 4. Se også afsnit C.D.8.9.1 om erhvervsmæssig indkomst for foreninger.

Indtægter

Alle indtægter, der vedrører den erhvervsmæssige indkomst, skal medregnes.

Foreninger har normalt indtægter fra medlemmer i form af kontingenter og honorarer for særskilte ydelser og lignende. Disse kontingentindtægter mv. er skattepligtige i det omfang kontingenterne mv. dækker aktiviteter, der anses at være erhvervsmæssige.

Vedrørende afgrænsningen af indtægter, der skal medregnes til den erhvervsmæssige indkomst, kan der tages udgangspunkt i principperne for opgørelse af momsgrundlaget. Se SKM2007.385.SKAT, der tager stilling til den momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger. I meddelelsen lægges der op til, at der ikke skal være forskel på den momsmæssige sondring og den sondring i erhvervsmæssig indkomst og anden indkomst, der skal foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Se også

Se afsnit D.A.5.4.3 om den momsmæssige retspraksis om foreningens og organisationens formål mv.

Udgifter

Udgifter, der er fradragsberettiget efter de almindelige regler, og som kan henføres til den erhvervsmæssige aktivitet, er fradragsberettiget i den erhvervsmæssige indkomst.

Udenlandsk indkomst

Den skattepligtige indkomst opgøres efter de almindelige regler, der gælder for selskaber mv. Se FBL § 3, stk. 1.

Det betyder, at også reglen i SEL § 8, stk. 2, gælder for foreninger. Efter denne regel skal foreninger ikke medregne indtægter og udgifter, som vedrører fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Se også

Se afsnit C.D.9.4 for en uddybende beskrivelse af reglerne for opgørelse af den erhvervsmæssige indkomst for fonde.

Ikke bundfradrag i erhvervsmæssig indkomst

I den erhvervsmæssige nettoindkomst indrømmes der ikke et bundfradrag.