Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for at udarbejde og indsende oplysningsskema for fonde mv. og foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysningsskema
  • Manglende oplysningsskema
  • Mindstekravsbekendtgørelserne
  • Ændring af hensættelser
  • Omvalg af oplysninger afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2
  • Oplysning af gaver
  • Ligning og opkrævning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Oplysningsskema

Fonde mv. og foreninger får tilsendt en særlig oplysningsskemablanket, der i sin opbygning vejleder fondene mv. og foreningerne til at opgøre den skattepligtige indkomst korrekt.

Fristen for at indsende oplysningsskema står på oplysningsskemaet. Fristen er fastsat til seks måneder efter regnskabsårets udløb. Slutter regnskabsåret i perioden 1. februar til 31. marts, skal der oplyses senest 1. september samme år. Se SKL § 12.

Fristen gælder også, når der indgives erklæring. Se afsnit C.D.9.12.2 om erklæringsordningen.

Manglende oplysningsskema

Den omstændighed, at en fond mv. eller en forening ikke får en oplysningsskemablanket tilsendt, fritager ikke for pligten til at indgive oplysningsskema eller for retsvirkningerne af manglende oplysningsskema. Se SKL § 9.

Oplyses der for sent, skal fonden mv. eller foreningen betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen er overskredet. Skattetillægget kan maksimalt udgøre 5.000 kr. Se SKL § 73, stk. 1.

Fonde mv. og foreninger, der kan afgive en særlig erklæring efter FBL § 15, skal betale et skattetillæg på 500 kr. i alt for ikke at oplyse rettidigt. Se SKL § 73, stk. 3.

Indsender en fond eller forening ikke et oplysningsskema, vil indkomsten blive ansat skønsmæssigt. Se SKL § 74.

Hvis Skattestyrelsen konstaterer, at en ikke-erhvervsdrivende fond i en årrække er blevet skønsmæssigt ansat, fordi der ikke er indsendt oplysningsskema, kan Skattestyrelsen kontakte Civilstyrelsen. Civilstyrelsen kan pålægge fondens administrator at indsende oplysningsskema, eller styrelsen kan udpege en ny bestyrelse/administrator.

Mindstekravsbekendtgørelserne

Fonde og foreninger er omfattet af mindstekravsbekendtgørelserne (bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 og 1296 af 14. november 2018 ).

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 

En fond eller forening er omfattet af bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018, Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, hvis omsætning overstiger 100 mio. Fonde mv., der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal sammen med oplysningsskemaet indsende et skattemæssigt årsregnskab. I de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har modtaget årsrapporten, kan fonden mv. undlade at indgive årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab.

Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018

En fond eller forening er omfattet af bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018, Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder, hvis den ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1295 af 18. november 2018. Fonde eller foreninger, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 skal ikke indsende et skattemæssigt årsregnskab sammen med oplysningsskemaet. Fonden eller foreningen skal udfylde oplysningsskemaets rubrikker om supplerende regnskabsoplysninger. Undtaget herfra er fonde mv., der anvender erklæringsskema, og fonde mv. med en nettoomsætning på under 500.000 kr.

Ændring af hensættelser

Fonde mv. og foreninger kan ændre foretagne hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige uddelinger for helt eller delvis at udligne en ændring af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen af den selvangivne indkomst medfører bøde efter skattekontrolloven. Se FBL § 4, stk. 8.

Formålet er, at en fond mv. eller forening kan bevare størrelsen af den afsatte skat for det pågældende indkomstår. Muligheden for at ændre hensættelserne gælder ikke for andre indkomstår end indkomstår, hvor Skattestyrelsen foretager ændringer.

En fond mv. eller forening, der vil anvende denne regel, skal give meddelelse til Skattestyrelsen inden udløbet af fristen for klage over skatteansættelsen.

Får fonden mv. eller foreningen helt eller delvis medhold ved påklage eller sagens indbringelse for domstolene, tilbageføres de ændrede hensættelser i samme omfang.

Ønsker en fond mv. eller en forening i andre situationer at ændre hensættelserne, kræver det tilladelse fra Skattestyrelsen. Skatterådet er tillagt kompetence til at fastsætte regler for Skattestyrelsens praksis, men Rådet har dog ikke udnyttet denne kompetence. Se FBL § 4. stk. 9.

Se også afsnit C.D.9.9.2.5 om efterfølgende ændringer i tidligere foretagne hensættelser.

Omvalg af oplysninger afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2

I afgørelsesskemaet er nævnt en afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2006.563.LSR, hvorefter en forening ikke kunne omgøre et oplysningsskema. Foreningen havde indsendt et oplysningsskema, der medførte betaling af skat. Foreningens renteindtægter var dog kun 9.830 kr., hvilket betød, at foreningen kunne have indsendt et erklæringsskema i stedet for et oplysningsskema. Skatten ville så have været på 0 kr.

Sagen blev påklaget til domstolene af foreningen. Skatteministeriet har den 4. juni 2007 indgået forlig i sagen. Ved forliget anerkendte ministeriet, at foreningen havde ret til omvalg med den virkning, at det i stedet for det indgivne oplysningsskema blev tilladt at indgive erklæring efter reglen i FBL § 15, stk. 2. Skatteministeriet har udsendt en kommentar til forliget, som er offentliggjort som SKM2007.371.DEP.

Østre Landsret har i en anden situation bemærket, at denne afgørelse fik det udfald, da foreningens indgivelse af oplysningsskema efter oplysningsskemaets indhold alene kunne bero på en fejl. Se ØLD af 27/4 2012.

Se også afsnit A.A.14.2 om omvalg af oplysninger afgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2.

Oplysning af gaver

Gaver, som tilfalder grundkapitalen i forbindelse med stiftelse af en familiefond, pålægges en afgift på 20 pct. af gavens værdi. Se FBL § 3, stk. 6, 3. pkt. Disse gaver skal medtages på fondens oplysningsskema i felt 061.

Skal en skatteyder betale afgift efter FBL § 3 A, fordi der er indskudt midler i en udenlandsk fond mv., skal der sendes en meddelelse til Skattestyrelsen om indskuddet. Der skal betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der overstiger 10.000 kr. Afgiften forfalder ved indskuddet, og sidste rettidig betaling er en måned efter forfaldstidspunktet. Der skal kun indsendes meddelelse, hvis indskuddet overstiger 10.000 kr. Se afsnit C.D.9.5.5.3 om afgift af indskud i en udenlandsk lavt beskattet fond/trust.

Se også afsnit C.D.9.5.5.4 om afgift af kapital modtaget fra en udenlandsk fond/trust, som ikke har betalt afgift eller skat

Ligning og opkrævning

Selskabsskattelovens regler om ligning og opkrævning gælder også for fonde og foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven. Se FBL § 15, stk. 1 og SEL afsnit V, §§ 24-30 C.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.563.LSR

Landsskatteretten stadfæstede afslag på en forenings anmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg.

Sagen angik en brancheforening, der havde indgivet selvangivelse, der medførte en skattebetaling. Foreningen havde dog renteindtægter under lovens bundgrænse, hvorfor foreningen kunne have valgt at indsende en erklæringsselvangivelse, hvorved foreningens skat ville være 0 kr.

Landskatteretten anførte som begrundelse, at foreningen ved at indgive selvangivelse havde valgt ikke at benytte sig af muligheden for erklæring. Foreningens skattepligtige indkomst skulle derfor opgøres efter reglen i FBL § 3, stk. 1, på grundlag af den indgivne selvangivelse.

Landsskatteretten fastslog desuden, at foreningens valg af at indgive selvangivelse i stedet for erklæring ikke var et selvangivelsesvalg i dagældende SSL § 37 D's forstand, idet valget står imellem at indgive enten selvangivelse eller erklæring, men ikke et valg vedrørende indholdet af selvangivelsen eller det selvangivne. Bestemmelsen i SSL § 37 D (nu SFL § 30) kunne ikke anvendes.

Skatteministeriet har indgået forlig i sagen.

Se SKM2007.371.DEP om Skatteministeriets kommentar til forliget.

Ved forliget anerkendte ministeriet, at foreningen havde ret til omvalg med den virkning, at det i stedet for den indgivne selvangivelse blev tilladt at indgive erklæring efter reglen i FBL § 15, stk. 2.