Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af fonde, institutioner mv., som ikke bliver beskattet efter reglerne i fondsbeskatningsloven, fordi de ikke opfylder betingelsen om at være omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Fonde, institutioner mv. der ikke er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven
  • Fonde, der anses som en del af stifterens formue
  • Indsamlinger og andre enheder af midlertidig karakter.

Fonde, institutioner mv. der ikke er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven

Er der tale om et selvstændigt skattesubjekt, vil institutionen som udgangspunkt være skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Skattepligt efter denne bestemmelse omfatter kun indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Se SEL § 1, stk. 4 og 5. Se også afsnit C.D.8.10.1 om indkomstopgørelsen for foreninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Fonde, institutioner mv., der er særligt fritaget fra fondsloven, fx fordi de er underlagt offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, vil som hovedregel have et entydigt og begrænset formål. Sådanne institutioner vil derfor som udgangspunkt opfylde betingelserne for skattefritagelse efter SEL § 3. Det samme gælder institutioner under folkekirken, trossamfund og uddannelsesinstitutioner, når fonden ikke påtager sig andre opgaver ud over sit hovedformål.

Fonde, institutioner mv., der er særligt fritaget fra erhvervsfondsloven, fx fordi de er underlagt offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, vil som hovedregel have et entydigt og afgrænset formål. Efter denne lov er følgende institutioner fritaget:

  1. Danmarks Nationalbank
  2. Sparekasser
  3. Pensionskasser
  4. Godkendte realkreditinstitutter. 

Ad a. Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank er skattefri. Se SEL § 3, stk. 1, nr. 7.

Ad b. Sparekasser

Sparekasser er skattepligtige. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2a.

Ad c. Pensionskasser

Pensionskasser kan være skattefri. Se SEL § 3, stk. 1, nr. 8, 9 eller 13. Se også C.D.1.3.1 om skattefritagne selskaber og institutioner.

Ad d. Realkreditinstitutioner

Realkreditinstitutioner er omfattet af lov om finansiel virksomhed og skal være organiseret som aktieselskaber. De er dermed skattepligtige. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Fonde, der anses som en del af stifterens formue

Afkast mv. af formue i fonde, der reelt ikke opfylder betingelserne for at være et selvstændigt skattesubjekt, vil blive beskattet hos stifteren eller deltagerne. Det kan fx gælde for afkast placeret i udenlandske trusts, som ikke opfylder bestemmelsen for at være et selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler. Se C.B.2.15 om afkast af udenlandske trusts (fonde). Se også afsnit C.D.9.1.5.1 om udenlandske fonde.

Indsamlinger og andre enheder af midlertidig karakter

SKAT kan i et konkret tilfælde finde, at der ikke er tale om en fond omfattet af fondsloven, men fx en indsamling. En sådan indsamling vil ikke opfylde betingelserne for skattepligt, da den anses at være af midlertidig karakter.

Er der tale om en velgørende forening, vil den være omfattet af skattepligten i selskabsskatteloven. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Hvis foreningen ikke har andet formål end den velgørende aktivitet, vil den ikke blive skattepligtig.

Bemærk

Den skatteansættende myndighed bør dog være opmærksom på, om der er tale om en omgåelse af de materielle fondslove.