Indhold

Dette afsnit beskriver de grundlæggende regler for erhvervsdrivende fonde, der er skattepligtige efter FBL § 1, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Definition i erhvervsfondsloven
 • Fondsmyndighed
 • Kapitalkrav
 • Registrering
 • Fonde undtaget fra erhvervsfondsloven.

Definition i erhvervsfondsloven

En fond anses som erhvervsdrivende, jf. EFL § 2, stk. 1, hvis den

 1. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag, eller
 2. udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller
 3. har den i SLL § 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed.

En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver, eller den virksomhed, som fonden har en forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue. Se EFL § 2, stk. 2. Dette betyder, at den pågældende fond bliver omfattet af fondsloven.

Ved erhvervsdrivende fonde forstås således i erhvervsfondslovens forstand

 1. fonde, der selv driver erhvervsmæssig virksomhed, og
 2. fonde, der har en bestemmende indflydelse over et selskab mv., der driver erhvervsmæssig virksomhed.
 3. ved en kombination af a og b.

Der tales i den forbindelse ofte om erhvervsdrivende fonde og om holdingfonde. Disse holdingfonde, der har en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed, må ikke forveksles med holding- eller moderfonde som omfattet af FBL § 10, dvs. fonde der under visse betingelser kan modtage udbytte vedrørende datterselskabsaktier mv. skattefrit. Se afsnit C.D.9.5.3.1 om udbytte fra datterselskaber og koncernselskaber.

Bemærk

Når der i dette afsnit tales om erhvervsdrivende, menes der erhvervsdrivende i den betydning, som udtrykket har i EFL. Den skattemæssige definition bygger på et andet grundlag. Se afsnit C.D.9.4 om erhvervsmæssig indkomst.

Fondsmyndighed

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed .Se EFL § 24.

Kapitalkrav

Erhvervsdrivende fonde skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr., jf. EFL § 31, og nye fonde kan ikke registreres i Erhvervsstyrelsen, før grundkapitalen er fuldt indbetalt. Se EFL § 29, stk. 1, 2. pkt.

Fondsmyndigheden skal efter indstilling fra fondsbestyrelsen godkende eventuelle beslutninger om vedtægtsændringer eller om opløsning af fonden. Se EFL § 89, stk. 1. Ved godkendelse af ændringer af vedtægtsbestemmelser om formål eller uddelinger og om fondens likvidation i henhold til § 107 skal fondsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles. Se EFL § 89, stk. 2.

Erhvervsstyrelsen har undtaget en række institutioner fra at være omfattet af erhvervsfondsloven. Det omfatter fx ungdomskollegier, ældreboliger, idrætsanlæg, elektricitetsværker mv. Se EFL § 3, stk. 1 og 2.

Registrering

Erhvervsdrivende fonde skal registreres i Erhvervsstyrelsen for at have retsevne. Se EFL § 11, stk. 2. Erhvervsstyrelsen tager stilling til, om der fondsretligt er tale om en fond, og om den erhvervsdrivende i øvrigt er omfattet af loven.

Fonde undtaget fra erhvervsfondsloven

Erhvervsstyrelsen kan som fondsmyndighed bestemme, at en fond, som er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. Se EFL § 3, stk. 1 og 2.

Det følger af EFL § 3, stk. 1, at loven ikke omfatter :

 • Danmarks Nationalbank.
 • Fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne.
 • Fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået en aftale for at opfylde kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til sociallovgivningen eller anden lovgivning, hvis fonden ikke varetager andre opgaver af væsentligt omfang.
 • Fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning.
 • Sparekasser, pensionskasser og godkendte realkreditinstitutter, hvis de drives som fonde og er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol.
 • Almene boligorganisationer, godkendte uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter, hvis de drives som fonde og er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol.

Erhvervsdrivende fonde, der ikke er omfattet af erhvervsfondsloven, jf. EFL § 3, stk. 1 eller 2, er heller ikke omfattet af skattepligten efter fondsbeskatningsloven. De kan derimod være omfattet af skattepligtsbestemmelser i SEL § 1 eller fritagelsesbestemmelsen i SEL § 3. Se afsnit C.D.9.1.3.4 om fonde omfattet af selskabsskatteloven.