Indhold

Afsnittet beskriver baggrunden og hovedtrækkene samt systematikken og historikken for fondsbeskatningsloven

Afsnittet indeholder

  • Baggrund
  • Fondsbeskatningsloven i hovedtræk
  • Systematik
  • Historik

Baggrund

Med virkning fra 1987 blev der indført en generel beskatning af fonde og visse foreninger samt realkreditinstitutter. Realkreditinstitutterne er nu omfattet af den almindelige skattepligt i selskabsskatteloven, da realkreditinstitutter efter lov om finansiel virksomhed skal være aktieselskaber.

Se også C.D.1.1.11 om fonde, der har været realkreditinstitutter og fonde, der er oprettet i forbindelse med omdannelsen af et realkreditinstitut til aktieselskab.

Den subjektive beskatning af fonde efter fondsbeskatningsloven baseres på de fondsretslige love, der omfatter lov om fonde og visse foreninger (fondsloven) (FL) og lov om erhvervsdrivende fonde (erhvervsfondsloven) (EFL).

Fondsbeskatningsloven i hovedtræk

Fondsbeskatningsloven indebar en udvidelse af fondenes skattepligt, som med loven kom til at omfatte andre indtægter end blot overskud ved erhvervsmæssig virksomhed. Med loven blev erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde underlagt en generel indkomstbeskatning. Beskatningen af erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde sker som udgangspunkt efter de samme regler og med samme skatteprocent (aktuelt 22 %) som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Fondsbeskatningsloven indeholder dog en række særlige regler for fonde og foreninger, der har til formål at sikre fondene mulighed for at leve op til deres vedtægtsmæssige formål.

En fond, som foretager en almennyttig eller almenvelgørende uddeling, har fradrag i sin skattepligtige indkomst for uddelingen og kan derudover foretage et konsolideringsfradrag på 4 %. Konsolideringsfradraget har til formål at bevar fondskapitalens købekraft og dermed modvirke, at fondens mulighed for at varetage sit formål med tiden vil blive udhulet af prisudvikling og inflation.

Fonde, der uddeler hele deres overskud til almennyttige og almenvelgørende formål, betaler derfor som udgangspunkt ikke skat, men uddeler pengene i stedet for.

En fond kan have både almennyttige formål og ikke-almennyttigt formål samtidigt. I de tilfælde har fonden kun skattefradrag for de uddelinger, der går til almennyttige og almenvelgørende formål. Eksempelvis har fonde, der har som et af sine formål at uddele til stifterens familie, ikke fradrag for denne type uddelinger.

Fonde er desuden underlagt to særlige regler, der kaldes prioriteringsreglen og transparensreglen/overførselsreglen.

Prioriteringsreglen betyder, at en fond først skal modregne sine fradragsberettigede uddelinger, hensættelser til fradragsberettigede uddelinger og konsolideringsfradrag i sine skattefrie datter- og koncernselskabsudbytter. Først derefter kan fonden modregne eventuelle resterende uddelinger, hensættelser til uddelinger og konsolideringsfradrag i sin skattepligtige indkomst. En fond, der både har skattefrie aktieudbytter og skattepligtige indtægter, og som uddeler hele sit overskud, vil således skulle betale skat af en del af sit overskud - idet fonden mister skattefradrag svarende til de skattefrie aktieudbytter.

Overførselsreglen har til formål at undgå merbeskatning som følge af, at en indtægt er oppebåret i et datterselskab ejet direkte af fonden, fremfor optjent direkte i fonden. Overførselsreglen indebærer, at datterselskabet får fradrag i sin skattepligtige indkomst for aktieudbytte, som udloddes til fonden. Fonden skal til gengæld indtægtsføre det modtagne aktieudbytte i sin skattepligtige indkomst. Overførselsreglen sikrer således, at fonde, der udøver virksomhed via et datterselskab, skattemæssigt sidestilles med fonde, der udøver virksomhed i eget regi. Det er en betingelse for at kunne anvende overførselsreglen, at fonden i samme år uddeler eller hensætter et beløb til almennyttige eller almenvelgørende formål, som mindst svarer til det beløb, som er overført fra datterselskabet. Overførselsreglen gælder kun for datterselskaber, som fonden ejer direkte. Hvis fonden har indskudt et holdingselskab mellem sit datterselskab og fonden, kan overførselsreglen derfor ikke anvendes på datterselskabets indkomst.

Fonde er skattepligtige af kapitalgevinster efter de samme regler som kapitalselskaber. I forhold til porteføljeaktier har fonde dog i visse tilfælde mulighed for at vælge realisationsbeskatning fremfor lagerbeskatning ved opgørelsen af gevinst og tab på disse aktier. Det indebærer, at beskatning først finder sted, når aktierne afstås. Der gælder en række betingelser for at kunne anvende realisationsbeskatning, herunder at hele fondens indkomst som udgangspunkt uddeles.

Fonde er skattepligtige af gaver, der af fonden skal anvendes til uddeling, eller som enten anvendes til at stifte en familiefond eller udvide grundkapitalen i en familiefond. I andre tilfælde kan fonde modtage gaver skattefrit.

Arv, der tilfalder en fond, er boafgiftspligtigt. Skatteforvaltningen kan dog bevilge boafgiftsfritagelse for arv til fonde, der udelukkende har almennyttige eller almenvelgørende formål.

Systematik

Her er et skema over fondsbeskatningslovens systematik:

Skattesubjekt

Særlige bestemmelser

Fonde (FBL § 1, stk. 1, nr. 1),

herunder udenlandske fonde, m.v. med ledelsens sæde i Danmark (nr. 4)

Indkomstopgørelse: § 3

Fradrag for uddelinger: § 4, stk. 1

Fradrag for almennyttige hensættelser: § 4, stk. 3

Fradrag for hensættelser til kulturelle formål: § 4, stk. 7

Konsolideringsfradrag: § 5, stk. 1 og 4

Prioriteringsregel: § 6

Erklæring om oplysningsskema: § 15, stk. 3

Særregel for henlæggelser efter SEL § 3, stk. 3: § 22

Faglige sammenslutninger (brancheforeninger mv.) (FBL § 1, stk. 1, nr. 2)

Indkomstopgørelse: § 3

Fradrag for uddelinger: § 4, stk. 1

Fradrag for almennyttige hensættelser: § 4, stk. 3

Konsolideringsfradrag: § 5, stk. 2

Prioriteringsregel: § 6

Erklæring om oplysningsskema: § 15, stk. 2

Arbejdsmarkedssammenslutninger (FBL § 1, stk. 1, nr. 3)

Indkomstopgørelse: § 8

Fradrag for visse uddelinger: § 9

Konsolideringsfradrag: § 9, jf. § 5, stk. 2

Prioriteringsregel: § 9

Erklæring om oplysningsskema: § 15, stk. 2

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 679 af 03/06/2023

Konsekvensændring som følge af, at titlen på lov om kommunal indkomstskat ændres.

Ændring af ordlyden af § 13 med virkning fra 1. januar 2024.

Lov 2021-08-06 nr. 1180 

Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler

Ændring af ordlyden af § 3 A, stk. 3

Lov 2020-12-08 nr. 1836

Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Ikrafttræden 1. januar 2021.

Ændrede  § 3, stk. 6, 2. pkt., § 3 A stk. 2 og i § § 6 indsættes nyt stk. 2.

L 2020 1052: FT 2019-2020 (lovforslag 196)

Ikrafttræden 2020-07-01 med virkning for den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2019 og senere indkomstår. Ændringen udgjorde et led i reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Ændrede § 13.

Lov nr. 1723 af 27. december 2018

Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet.

Det foreslås, at fusionsskattelovens § 15, stk. 2, 4. pkt., § 15 b, stk. 1, 9. pkt., og § 15 d, stk. 3, 6. pkt., ændres, således at bestemmelserne finder anvendelse på aktiver og passiver, der ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning.

De foreslåede ændringer af fusionsskatteloven skal sikre, at Danmark overholder sin forpligtelse til at fastsætte skattemæssige indgangsværdier på aktiver og passiver, som bliver eller kan blive omfattet af dansk beskatningsret i forbindelse med en selskabsretlig omstrukturering. Ændringen begrundes i skatteundgåelsesdirektivets regler om exitbeskatning.

FUL § 15, stk. 2, 4. pkt., § 15 b, stk. 1, 9. pkt., og § 15 d, stk. 3, 6.

L 2018 1723: FT 2018-2019

Loven var en opfølgning på Skattelovrådets rapport om trusts og havde til formål at sikre, at trusts ikke anvendes med det formål at undgå beskatning.

§ 1, stk. 1, nr. 4, § 3, stk. 1, 3 og 6, § 4, stk. 2-4, § 5, stk. 1, § 10, § 11, stk. 2, § 12, § 15, stk. 1, 2 og 4, indsatte § 3 B, 3 C, 22 A, 22 B, 22 C og ophævede § 3 A, stk. 6.

L 2017 1683: FT 2017-18

Loven har til formål at lette administrationen for visse almennyttige foreninger og selvejende institutioner, der har en skattepligtig indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser, idet de får mulighed for at indlevere en erklæring fremfor at indsende en selvangivelse. Loven trådte i kraft 2018-01-01.

§ 15, stk. 3, nr. 1

L 2017 1555: FT 2017-18

Selvangivelsesbegrebet erstattes med et oplysningsbegreb.

Ændrer i § 4, stk. 8, 1. og 4. pkt., og § 15, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt.

L 2017 473: FT 2016-17

Formålet er at ophæve fradragsretten for ikke-almennyttige og ikke-almenvelgørende uddelinger. Loven trådte i kraft 2017-07-01.

Ændrer i § 3, stk. 3, 7. og 11. pkt., indsætter nyt § 4, stk. 1, 2. pkt., ophæver § 4, stk. 2, ændrer i § 4, stk. 3, 1. pkt., § 4, stk. 5, 1. pkt., stk. 6, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., § 4, stk. 6, 1. pkt., § 4, stk. 9, § 4, stk. 10, § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 15, stk. 3, nr. 2, og § 22, 2. og 3. pkt.

L 2016 651

Ændringerne indebærer, at det generelle konsolideringsfradrag nedsættes fra 25 pct. til 4 pct., det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmerede fundatser ophæves, og der indføres et nyt, nordisk konsolideringsfradrag.

Ændringerne har som udgangspunkt virkning for indkomstår, der påbegyndes 2016-01-01, idet ophævelsen af det særlige konsolideringsfradrag for kongeligt konfirmerede fonde dog først har virkning for indkomstår, der påbegyndes 2016-07-01.

Ændrer § 3, stk. 3, 7. pkt., samt § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæver § 5, stk. 2, indsætter nyt § 5, stk. 4, og ændrer i § 9, stk. 1, 1. pkt.

L 2015 540: FT 2014-15

Ændringen indebærer, at der ikke skal svares indskudsafgift, når en nystiftet fond er omfattet af ligningslovens § 16 K, stk. 7. Efter denne bestemmelse anses en fond for skattemæssig transparent og fondens indkomst beskattes hos stifteren, hvis det ikke ved stiftelsen er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen. Ikrafttræden 2015-05-01 med virkning fra den 2015-07-01.

Ændrer § 3 A, stk. 2.

L 2014 1375: FT 2014-15

Ændringen indebærer, at fonde der modtager udbytte fra såkaldte »iværksætterselskaber« omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 C på samme måde som aktieselskaber m.v. alene skal medregne 70 % af udbyttet fra »iværksætteraktier«. Ikrafttræden 2015-01-01 med virkning for udbytter, der er udloddet fra og med 2015-01-01.

Ændrede § 10.

L 2014 1374: FT 2014-15 

Ændringerne vedrører en gradvis forhøjelse af kommunernes andel af fondsskatten. Ikrafttræden 2015-01-01.

Ændrede § 13 og indsatte § 13, 2. og 3. punktum.

L 2012 433: FT 2011-12

Konsekvensændring af ny terminologi vedr. udloddende investeringsforeninger og minimumsudlodninger i aktieavancebeskatningsloven. Ikrafttræden 2012-07-01 med virkning fra og med 2013-01-01.

Ændrer § 3, stk. 3

L 2011 254: FT 2010-11

Ændringen indebærer navnlig ændrede regler for fondes opgørelse af skattepligtige aktieavancer. Ikrafttræden 2011-03-31 med virkning for indkomstår påbegyndt efter dette tidspunkt.

Omformulerede § 3, stk. 3, og ændrede § 3, stk. 6.

L 2009 525: FT 2008-09 

udvidelse af adgangen til underskudsfremførsel til også at omfatte nettotab efter aktieavancebeskatningsloven.

Fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4 kan på visse betingelser anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier).

Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010. Bemærk, at den hidtidige formulering af de pågældende bestemmelser har virkning til og med indkomståret 2009.

Ændrede § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 2.

Desuden indsattes i § 3 stk. 3-5.

Konsekvensændring af § 10.

L 2009 460: FT 2008-09 

 

Indsatte i § 2, stk. 2, 1. pkt., en henvisning til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h, med virkning fra 2010-01-01.

L 2007 1534: FT 2007-08 (2. samling): Lovforslag 9 med betænkning.

Ændringen vedrører konsekvensændringer som følge af ny pensionsbeskatningslovgivning. Ikrafttræden 2007-12-21, dog først med virkning fra og med indkomståret 2010.

Loven ændrede § 1, stk. 2.

L 2007 540: FT 2006-07

Justering af CFC-beskatning for fonde i anledning af nye regler herom i selskabsskattelovens § 32. Ikrafttræden 2007-07-01 med virkning for CFC-indkomster fra og med 2007-07-01.

Ændrede § 12

L 2006 513: FT 2005-06 (lovforslag 205)

Okrævningslovens renteregel anvendes ved forrentning af indskudsafgift. Ikrafttræden 2013-08-01, jf. bkg 2013 577.

Ændrede § 3 A, stk. 6, 5. pkt.

L 2005 428: FT 2004-05 (2.samling) (lovforslag 111)

Ændringerne vedrører konsekvensændringer som følge af skatteforvaltningslovens reform af skatteforvaltningen. Ikrafttræden 2005-06-07 med virkning fra 2005-11-01.

Ændrede § 3 A, stk. 6, § 4 A, stk. 7 og 8, § 4 A, stk. 9, indsatte § 4, stk. 10, ændrede § 15, stk. 3, nr. 3, og ophævede § 15 A.

L 2005 426: FT 2004-05 (2.samling) (lovforslag 121)

Ændringerne vedrørte konsekvensændringer som følge af. ændringer i selskabsskatteloven Ikrafttræden 2005-06-08 ændringen af § 11, stk. 2, har virkning for udbytter modtaget 2005-03-02 eller senere.

Ændrede § 2, stk. 2, og § 11, stk. 2.

L 2002 313: FT 2001-02 (lovforslag 99)

Ændringerne vedrørte ophævelse af 5 års grænsen for underskudsfremførsel og CFC-beskatning af fonde m.v. med virkning fra indkomståret 2002.

Ændrede § 3, stk. 2, § 3 A, stk. 3, og § 12

L 2000 1278: FT 2000-01 (lovforslag 29)

Med hensyn til indgangsværdier mv. ved ændring af skattepligtsforhold henvises til selskabsskattelovens § 5 D.

Virkning fra 2001-01-01.

Ændrede § 2, stk. 2 og 4.

Samtidig ophævedes §§ 16-21 C.

L 2000 165: (lovforslag 20)

Ændringen vedrørte forrentning af indskudsafgift, som efter 2001-01-01 sker efter L 2000 169 om opkrævning af skatter og afgifter.

Ændrede § 3 A, stk. 6.

L 1999 958: FT 1999-2000: (lovforslag 85)

Ændringerne vedrører navnlig fradragstidspunkt for løbende flerårige uddelinger, konsekvensændringer som følge af ændringer i afskrivningsloven samt tekniske ændringer. Loven trådte i kraft 1999-12-21 men ændringerne vedrørende uddelinger har virkning for uddelinger i indkomståret 1999 eller senere.

Indsatte § 4, stk. 3, ændrede § 4, stk. 4, 5, 6, 7 og 8, § 9, stk. 1, § 13, § 15, stk. 3, § 18, stk. 1, § 19, ophævede § 20, stk. 3, ændrede § 21 A, § 21 B og § 22.

L 1999 956: (lovforslag 123)

Ændringen indførte variabel forrentning af indskudsafgift og trådte i kraft 1999-12-21, men har virkning for renter der påløber 2002-01-01 og senere. Skatteministeren kan fastsætte, at reglerne har virkning for renter, der påløber før 2002-01-01, dog ikke tidligere end 2001-01-01.

Ændrede § 3 A, stk. 6.

L 1999 166: FT 1998-99: (lovforslag 87)

Ændringen vedrørte objektivering af dispensationsbestemmelse og træder i kraft 2000-01-01.

Ændrede § 3 A, stk. 2, § 4, stk. 7, § 4, stk. 8, § 5, stk. 2 og § 15, stk. 1, 2. pkt.

L 1998 1026: FT 1998-99 (lovforslag 53)

Konsekvens- og redaktionel ændring med virkning for indkomstår, der påbegyndes 1999-01-01 og senere.

Ændrede §§ 10 og 11, stk. 2;

L 1998 910: FT 1998-99 (lovforslag 35)

Ændring vedr. beskatningsprocenten med virkning fra indkomståret 1999.

Ændrede § 11, stk. 1,

L 1998 434: FT 1997-98 (2. samling) (lovforslag 103)

Ændring med virkning fra indkomståret 1999. Ændringerne indebar konsekvensændringer som følge af ny afskrivningslov.

ændrede § 8 og § 19

L 1998 430: FT 1997-98 (2. samling) (lovforslag 99)

Konsekvensændring som følge af pensionsafkastbeskatningsloven, og ophævelse af realrenteafgiftsloven.

Ændrede § 1, stk. 2

L 1998 429: FT 1997-98 (2. samling) (lovforslag 98)

Konsekvensændring som følge af en ændring af realrenteafgiftslovens titel.

Ændrede § 1, stk. 2,

L 1997 888: FT 1997-98

Vedr. datterselskabsudbytter.

Ændrede § 10, stk. 1.

L 1996 1223: FT 1996-97

Ændring som følge af dødsboskatteloven. Loven trådte i kraft 1997-01-01.

Ændrede § 3 A, stk. 1, og § 4, stk. 2,

L 1996 1219: FT 1996-97

Ændring som følge af formueskattens afskaffelse fra 1997.

Ændrede § 8, stk. 4

L 1996 487: FT 1995-96

Nye bestemmelser om indskudsafgift vedr. fonde og trusts i lavskattelande og om tvungen sambeskatning med finansielle selskaber i lavskattelande.

Indsatte § 3 A og § 12

L 1996 399: FT 1995-96

Vedr. gaver, arbejdsmarkedssammenslutningers kurstabsfradrag og udlodninger fra investeringsforeninger.

Ændrede § 3, stk. 3, § 8, stk. 2, § 10 og § 22

L 1995 1104: FT 1995-96

Redaktionel ændring.

Ændrede § 15, stk. 1,

L 1995 1078: FT 1995-96

Redaktionel ændring.

Ændrede § 13

L 1995 412: FT 1994-95

Redaktionel ændring.

Ændrede §§ 21 og 21 A

L 1995 313: FT 1994-95

Konsekvensændringer som følge af ophævelsen af lov om særlig indkomstskat mv. fra indkomståret 1996.

Ændrede § 8, stk. 1, og § 20, stk. 2.

L 1995 312: FT 1994-95

Ændringerne angik udenlandske fonde med sæde i Danmark og som hovedregel med virkning fra indkomståret 1996.

Ændrede § 1, stk. 1, indsatte § 2, stk. 5, og ændrede §§ 3-4 og 14-15.

L 1995 180: FT 1994-95

Ændringerne angik gaver til og uddelinger fra fonde samt visse overgangsregler og havde som hovedregel virkning fra 1995-07-01.

Ændrede § 2, stk. 2, erstattede § 3, stk. 3 og 4, med et nyt stk. 3, ændrede § 4, § 9, stk. 1, §§ 16-18 og 20-21 A og indsatte nye §§ 21 B-C.

L 1994 442: FT 1993-94

Ændringen angik selskabstømninger mv., og den trådte i kraft 1994-06-02.

Indsatte en ny § 15, stk. 1.

L 1994 377: FT 1993-94

Ændringen havde virkning fra indkomståret 1995.

Ændrede § 10, stk. 3, og § 11, stk. 2, og der indsattes en ny § 10, stk. 4.

L 1994 374: FT 1993-94

Ændringen angik andelsselskaber mv., og den trådte i kraft 1994-05-19.

Ændrede § 10, stk. 3, og ophævede § 2, stk. 2 og 3. Som ny indsattes § 2, stk. 4.

L 1993 486: FT 1992-93

Ændringen angik ophævelsen af udlandslempelsen og havde virkning fra indkomståret 1994.

Ændrede § 11, stk. 2.

L 1993 485: FT 1992-93

Ændringen angik omregning til kontantværdi, og den havde virkning fra indkomståret 1994.

Ændrede § 17.

L 1993 428: FT 1992-93

Ændringen angik beskatning af goodwill og havde virkning fra 1993-05-19.

Ændrede § 8, stk. 1 og indsatte en ny § 21 A.

L 1993 427: FT 1992-93

Ved loven ændredes beskatningen af erhvervsejendomme, og den havde virkning fra 1993-05-19.

ændrede § 20.

L 1993 421: FT 1992-93

Ændringen angik ensartet beskatning af udbytte og aktieavancer, og den havde virkning fra 1993-05-19.

Ændrede § 10, stk. 3.

L 1992 291: FT 1991-92

Ændringen angik aconto skat for selskaber mv., og havde virkning fra indkomståret 1993.

ændrede § 11, stk. 1, og § 13.

L 1992 219: FT 1991-92

Ændringen var en direktivgennemførsel og havde virkning fra 1992-01-01.

Ændrede § 10, stk. 1, og § 11, stk. 2.

L 1991 394: FT 1990-91 (2. samling)

Ændringen angik fremførsel af underskud og havde virkning fra 1990-12-27.

Indsatte en ny § 3, stk. 2, 4. pkt.

L 1991 362: FT 1990-91 (2. samling)

Ændringen angik gensidige forsikringsforeningers omdannelse til aktieselskaber mv., og den havde virkning fra indkomståret 1991.

Ændrede § 1, stk. 1, § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 10, stk. 1, § 11, stk. 2, §§ 13-14, § 15, stk. 1-4, § 16, § 17, § 20, stk. 1-2, § 21 og § 22; § 1, nr. 4 og 5, § 1 A og § 7 blev ophævet.

L 1991 350: FT 1990-91 (2. samling)

 

Ændrede § 1, stk. 1, ophævede § 15, stk. 3, 3. og 4. pkt. og indsatte en ny § 1, stk. 2.

L 1991 218: FT 1990-91 (2. samling)

Ændringen angik ophævelse af dobbeltbeskatningen på aktieudbytter og havde virkning fra indkomståret 1991.

Ændrede § 8, stk. 1, ophævede § 12 og indsatte en ny § 10, stk. 3.

L 1991 217: FT 1990-91 (2. samling)

Ændringen havde virkning fra indkomståret 1991.

Ændrede § 11, stk. 1, og § 18, stk. 3.

L 1990 386: FT 1989-90

Ændringen angik reguleringsbestemmelser og havde virkning fra indkomståret 1991.

Ændrede § 5, stk. 3 og § 18, stk. 3.

L 1990 255: FT 1989-90

Ændringen var hovedsagelig administrativ, og den havde virkning fra og med indkomståret 1990.

Ændrede § 1, stk. 4, litra a og § 5, stk. 3, 3. pkt. og indsatte nye § 1, stk. 5 og § 1 A.

L 1990 59:FT 1989-90

Ændringen angik klageafkortning, og den trådte i kraft 1990-04-01.

Ændrede § 4, stk. 6, 1. pkt., ophævede § 4, stk. 6, 2. pkt. og indsatte en ny § 15 A.

L 1989 889: FT 1989-90

Ved loven skete en omlægning i beskatningen mv., og den havde virkning fra og med skatteåret 1991-92.

Ændrede § 7 og11.

L 1989 106: FT 1988-89

Ændringen angik lempelse af selvangivelses-pligten, og den havde virkning fra og med indkomståret 1988.

§ 15, stk. 3.

L 1988 371: FT 1987-88

Ændringen angik refinansiering af landbruget, og den havde virkning fra og med indkomståret 1988.

Ny § 7, stk. 2

L 1986 145: FT 1985-86

Med loven, der gennemførtes som en del af skattereformen 1987, blev beskatningen af fonde, visse foreninger og realkreditinstitutter mv. tilnærmet beskatningen af aktie- og anpartsselskaber. De af fondsbeskatningsloven omfattede juridiske personer er - i modsætning til tidligere efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 - også skattepligtige af andre indtægter end overskud ved erhvervsmæssig virksomhed. De er desuden ikke længere omfattet af fritagelsesbestemmelserne i SEL § 3 eller - for foreningers vedkommende - skattefri af overskud ved leverance til medlemmer, jf. SEL § 1, stk. 5. Ved L 1991 362 blev realkreditinstitutter mv. overført til selskabsskatteloven.