Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige konsekvenser for den tidligere ejer af virksomheden ved en omdannelse efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Beskatning
 • Anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt
 • Afståelse af de modtagne aktier eller anparter samt nedsættelse af selskabskapitalen
 • Virksomhedsskattelovens regler
 • Uudnyttede underskud og tab
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Omdannelse af en virksomhed efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven medfører en række skattemæssige konsekvenser for den oprindelige ejer.

Beskatning

Den oprindelige ejer af virksomheden bliver som udgangspunkt ikke beskattet ved at omdanne sin virksomhed efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Se VOL § 4, stk. 1. I forbindelse med omdannelsen opgøres fortjeneste eller tab på aktiver og passiver i virksomheden, men det indgår ikke i den oprindelige ejers skattepligtige indkomst.

Efter skattelovgivningens almindelige regler skal eventuel fortjeneste eller tab på virksomhedens aktiver og passiver beskattes ved overdragelsen. Efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven sker beskatningen derimod ved en efterfølgende afståelse af aktierne eller anparterne i selskabet. Det er kun fortjeneste og tab på aktiver og passiver i virksomheden, som ikke indgår i ejerens indkomst. Hvis fx en blandet benyttet ejendom overdrages til selskabet, skal det afgøres efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, om ejeren er skattepligtig af den del af fortjenesten, der vedrører den private del.

Se også

Se også afsnit C.C.7.2.7 om omdannelse af virksomhed, som omfatter et fast driftssted i udlandet.

Anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt

Beskatningen af ejeren ved en senere afståelse af aktier eller anparter afhænger af disses skattemæssige anskaffelsessum, som efter VOL § 4, stk. 2, svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsestidspunktet. Ejerens anskaffelsestidspunkt for aktierne eller anparterne er datoen for stiftelsesdokumentets underskrift. Se TfS 1986, 607 LSR. Den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen opgøres til det kontante beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden til en uafhængig part (handelsværdien) med fradrag af den skattepligtige fortjeneste, der ville være konstateret ved et salg. Se afsnit C.C.7.2.5 om opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver. Herved sikres det, at en eventuel fortjeneste, som ikke beskattes ved omdannelsen, er skattepligtig for ejeren, hvis han eller hun senere afhænder aktierne eller anparterne.

Hvis virksomheden overdrages til et allerede eksisterende selskab (skuffeselskab), skal den oprindelige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne i det allerede stiftede selskab (skuffeselskab) medregnes til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver. Se VOL § 4, stk. 3. I skattemæssig henseende anses disse aktier først for erhvervet af ejeren på overdragelsestidspunktet.

Afståelse af de modtagne aktier eller anparter samt nedsættelse af selskabskapitalen

Hvis den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne er negativ, skal det negative beløb medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved ejerens senere afståelse af aktierne eller anparterne. Se VOL § 4, stk. 4.

I ejerens skattepligtige indkomst medregnes en eventuel afståelsessum samt en forholdsmæssig del af det negative beløb i forhold til den afståede del af aktie- eller anpartskapitalen, hvis

 • aktierne eller anparterne afstås til det selskab, der har udstedt dem. Se LL § 16 B., og
 • reglerne i aktieavancebeskatningsloven om opgørelse af fortjeneste og tab ikke kan anvendes.

I ejerens skattepligtige indkomst medregnes en eventuel udlodning samt en forholdsmæssig del af det negative beløb i forhold til nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen, hvis

 • aktie- eller anpartskapitalen nedsættes. Se LL § 16 A., og
 • reglerne i ligningsloven om opgørelse af fortjeneste og tab ikke kan anvendes.

Beløbet beskattes som aktieindkomst efter reglerne i personskatteloven.

Hvis afståelsessummen efter LL § 16 B eller det udloddede beløb efter LL § 16 A er 0 kr., er det kun en forholdsmæssig del af det negative beløb, der bliver beskattet i forhold til enten den afståede del eller til nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen.

Gennemsnitsmetoden i ABL § 26, stk. 6 anvendes ved opgørelse af fortjeneste og tab ved afståelse af aktier eller anparter, som er tilbage efter en afståelse efter LL § 16 B eller en nedsættelse af aktie- eller anpartskapitalen efter LL § 16 A. Praksis er, at anskaffelsessummen for den afståede eller nedskrevne beholdning indgår i anskaffelsessummen for den resterende aktiebeholdning. Hvis anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne er negativ efter VOL § 4, stk. 2 og 3, er en forholdsmæssig del af det negative beløb til den afståede del eller til nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen blevet beskattet i forbindelse med afståelsen eller nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen efter VOL § 4, stk. 4. Det beløb, der er blevet beskattet efter VOL § 4, stk. 4, skal derfor ikke indgå i anskaffelsessummen for den resterende aktiebeholdning.

Virksomhedsskattelovens regler

Konto for opsparet overskud

Ejeren af en virksomhed, som inden en omdannelse er omfattet af virksomhedsordningen, kan vælge for indestående på konto for opsparet overskud, at

 • nedsætte aktiernes eller anparternes anskaffelsessum. Se VSL §§ 16 og 16 a, eller
 • medregne indeståendet med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst efter VSL § 10, stk. 3, i omdannelsesåret. Se VSL §§ 16 og 16 a.

Nedsættes anskaffelsessummen med indeståendet på konto for opsparet overskud, bliver virksomhedsskatten endelig. Se afsnit C.C.7.2.8 om fordeling af opsparet overskud ved en delvis omdannelse efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.

Uudnyttede underskud og tab

Uudnyttede underskud, som er oparbejdet i den personligt ejede virksomhed før omdannelsen, kan ikke fremføres af selskabet efter omdannelsen. Se VOL § 8, stk. 1. Formålet hermed er, at undgå en sammenblanding af underskud mellem den omdannede virksomhed og den oprindelige ejers øvrige økonomi.

Den oprindelige ejer bevarer retten til at fremføre de underskud, der eksisterer på statusdagen for sidste årsregnskab i den personligt ejede virksomhed, i senere indkomstår i hans eller hendes egen indkomst efter reglerne i personskatteloven og virksomhedsskatteloven.

Uudnyttede fradragsberettigede tab, der eksisterer på statusdagen for sidste årsregnskab, kan ikke fremføres af selskabet, uanset reglerne i ABL § 13 A, stk. 2 og 3, KGL § 32, stk. 3, og EBL § 6, stk. 3. Selskabet kan hermed ikke fremføre sådanne tab, der ligger forud for omdannelsesdatoen. Se VOL § 8, stk. 2. Der gælder det samme her, som ved uudnyttede underskud, dvs. den tidligere ejer kan fremføre sådanne tab i egen indkomst.

Se afsnit C.B.2.2.1.4 om personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, afsnit C.B.1.8.4.2 om tabsfradragsbegrænsning på finansielle kontrakter for fysiske personer og dødsboer og afsnit C.H.2.1.10.2 om generelle regler for fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1986, 607 LSR

Anskaffelsestidspunktet for selskabets aktier kunne ikke regnes fra et tidligere tidspunkt end stiftelsestidspunktet, det vil sige fra stiftelsesdokumentets underskrift, selvom selskabet var stiftet med tilbagevirkende kraft.