En skattepligtig kan straffes med bøde, hvis der forsætligt eller groft uagtsomt gives urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der indleveres i pengeinstituttet i forbindelse med en hævning. Se ETBL § 11 B.

Hvis overtrædelsen begås med forsæt til skatteunddragelse, kan der straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Selskaber mv. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for overtrædelse af loven. Se ETBL § 11 B, stk. 4. Selskaber mv. har ikke adgang til at foretage henlæggelser til etableringskonto.

Straffebestemmelserne kan anvendes, hvis en skattepligtig hæver beløb på en konto uden at have anskaffet aktiver, som kan afskrives med et tilsvarende beløb, eller hvis den skattepligtige anvender det hævede beløb til ikke forlods afskrivningsberettigede formål i modstrid med oplysningerne på det skema, der er indleveret til pengeinstituttet.

En lovovertrædelse kan afgøres udenretligt ved bødeforlæg. Se ETBL § 11 C.