Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling efter etableringskontoloven ved afhændelse eller ophør med erhvervsmæssig virksomhed m.m.

Afsnittet indeholder:

  • Afhændelse eller ophør med virksomhed
  • Ændring i betingelserne med mere for etablering i selskabsform
  • Opretholdelse af ikke hævede indskud.

Afhændelse eller ophør med virksomhed

Hvis virksomheden ophører eller afhændes, skal indskud, der enten ikke er hævet, eller som først er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, regnes med til den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret efter ETBL § 11, stk. 9, 1. pkt.

Indskud efter etableringskontoordningen efterbeskattes efter reglerne i ETBL § 9, stk. 3. Se ETBL § 11, stk. 9, og "Etablering er ikke sket" i afsnit C.C.2.6.6.

Indskud efter iværksætterkontoordningen afgiftsberigtiges med 52,50 pct. i det år virksomheden ophører eller afhændes. Se ETBL § 11, stk. 9, 4. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. Se ETBL § 11, stk. 9, 5. pkt.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 11 er den 1. maj i året efter ophørs- eller afhændelsesåret med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 11. Se ETBL § 11 d.

Ved lov nr. 1394 af 23. december 2012, § 5 er betegnelsen "indskud" efter etableringskontoordningen og "indskud" efter iværksætterordningen i ETBL § 11, stk. 9, ændret til henholdsvis "etableringskontoindskud" og "iværksætterkontoindskud". Lov nr. 1394 trådte i kraft den 1. januar 2013.

Ændring i betingelserne med mere for etablering i selskabsform

Reglerne ovenfor om ophør med virksomhed, gælder tilsvarende for etablering i selskabsform. Hvis kravet til ejerandel i ETBL § 7, stk. 2, nr. 1, ikke længere opfyldes, eller hvis selskabet ændrer karakter fra et aktivt driftsselskab til et selskab med mange finansielle aktiver, som anført i ETBL § 7, stk. 2, nr. 2, efterbeskattes/afgiftsberigtiges ikke-hævede etableringsindskud og etableringsindskud, som er hævet i det indkomstår, hvor kravet ikke længere er opfyldt.

Indskud efter etableringskontoordningen efterbeskattes efter reglerne i ETBL § 9, stk. 3. Se ETBL § 11, stk. 9, og "Etablering er ikke sket" i afsnit C.C.2.6.6.

Indskud efter iværksætterkontoordningen afgiftsberigtiges med 52,50 pct. i det år, hvor kravene i ETBL § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for at være opfyldt. Se ETBL § 11, stk. 9, 4. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. Se ETBL § 11, stk. 9, 5. pkt.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 11 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvor kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2 , ikke kan anses for opfyldt, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 11. Se ETBL § 11 d.

Opretholdelse af ikke hævede indskud

Ikke hævede indskud kan opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret igen etablerer selvstændig virksomhed, eller hvis kontohaveren inden 1 år på ny etablerer virksomhed i selskabsform. Der skal ikke indsendes ansøgning om dette. Se ETBL § 11, stk. 9, 6. pkt.