Indhold

Dette afsnit handler om de tilfælde, hvor ubenyttede indskud skal efterbeskattes samt om fraflytningstilfælde.

Afsnittet indeholder:

 • Etablering er ikke sket
 • Etablering er sket
 • Død og konkurs
 • Fraflytterbeskatning
 • Henstand med skattebetalingen ved fraflytning.

Etablering er ikke sket

Hvis etablering ikke er sket inden fristens udløb efter ETBL § 8, dvs. senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen efter § 1 a i lov om social pension, gennemføres efterbeskatning/afgiftsberigtigelse af indskudsmidlerne i det år, hvor fristen er udløbet.

For hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb tillægges et procenttillæg.

Tillægget udgør 3 pct. pr. år. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Se ETBL § 9, stk. 1.

Fristen udløbet for etableringskontoordningen

Indskud efter etableringskontoordningen efterbeskattes inklusiv procenttillæg med

 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat

for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. regnes med i den skattepligtige indkomst.

Indskud fradraget til og med indkomståret 2001 efterbeskattes inklusiv procenttillæg dog med

 • satsen for indkomstskat efter PSL § 6,
 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

Se ETBL § 9, stk. 3.

Fristen udløbet for iværksætterkontoordningen

Der skal ved fristens udløb betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. Afgiften udgør 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. Se ETBL § 9, stk. 1.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 9 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 9. Se ETBL § 11 d.

Hævet etableringskontoindskud inden fristudløb

Indskudsbeløbene kan hæves inden udløbet af den nævnte frist i ETBL § 8, selv om etablering ikke er sket.

I sådanne tilfælde medregnes beløbet med tillæg af 3 pct., for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Se ETBL § 9, stk. 2.

Hævet indskud efter etableringskontoordningen efterbeskattes efter ETBL § 9, stk. 3. Se afsnittet om "Fristen udløbet for etableringskontoordningen" ovenfor.

Hævet iværksætterkontoindskud inden fristudløb

Der betales afgift på 52,50 pct. af hævede iværksætterkontomidler med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår hvori indskuddet hæves. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. Se ETBL § 9, stk. 2.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 9 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvori indskuddet hæves, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 9. Se ETBL § 11 d.

Etablering er sket

Fristen udløbet for etableringskontoordningen

Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter ETBL § 7,

 • inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller
 • inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen efter § 1 a i lov om social pension

regnes med til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet.

Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret. Se ETBL § 10, stk. 1.

Fristen udløbet for iværksætterkontoordningen

Ved fristens udløb skal der ved hævning fra kontoen betales 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. Afgiften udgør 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. For indskud foretaget inden etablering medregnes tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 10 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvori fristen udløb, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 10. Se ETBL § 11 d.

Hævet etableringskontoindskud inden fristudløb

Indskudsbeløbene kan hæves inden udløbet af den nævnte frist i ETBL § 10, stk. 1. I sådanne tilfælde medregnes beløbet, med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet.

For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret. Se ETBL § 10, stk. 2.

Hævet iværksætterkontoindskud inden fristudløb

Der betales afgift på 52,50 pct. af hævede iværksætterkontomidler med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret. Se ETBL § 10, stk. 2.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 10 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvori indskuddet hæves, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 10. Se ETBL § 11 d.

Død og konkurs

I tilfælde af kontohavers død eller konkurs medregnes ikke-hævede indskud på etablerings- og iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år, fra udløbet af de indkomstår hvori indskuddene er fradraget og indtil udløbet af døds- eller konkursåret, i den skattepligtige indkomst i døds- eller konkursåret.

Efterbeskatningen af etableringskontomidler sker efter ETBL § 9, stk. 3, og gælder både ved død og konkurs. Se ETBL § 11, stk. 1, og foranstående afsnit "Etablering er ikke sket".

Hvis dødsboet ikke skiftes, og den efterlevende ægtefælle ikke overtager afdødes indskud på iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser, skal der betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget ved død 5 pct. Se ETBL § 11, stk. 1.

Tilsvarende afgiftsberigtigelse af iværksætterkontomidler gælder også ved afsigelse af konkursdekret. Se ETBL § 11, stk. 1.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 11 er den 1. maj i året efter døds- eller konkursåret med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 11. Se ETBL § 11 d.

Der skal ikke ske efterbeskatning efter reglerne i ETBL § 11, stk. 1, ved kontohaverens død i de tilfælde, hvor indskud på etablerings- eller iværksætterkonto overtages af den efterlevende ægtefælle efter

Se ETBL § 11, stk. 10, samt afsnit C.E.11 om indskud på etablerings- og iværksætterkonto ved dødsfald.

Manglende beskatning af procenttillæg ved køb af aktier eller anparter

Hvis der er anvendt indskudsmidler til køb af aktier eller anparter, regnes det resterende og endnu ikke beskattede genbeskatningsbeløb med til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori kontohaveren dør eller går konkurs. Tilsvarende gælder, hvis betingelserne i ETBL § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, inden for de første 2 år efter anskaffelsen af aktier eller anparter ikke længere kan anses for at være opfyldt. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. - 8. pkt. Se afsnit C.C.2.6.3 under "Etablering af virksomhed i selskabsform".

Bemærk

Dødsboskatteloven har ingen særskilte regler, der omfatter genbeskatning af indskud på etablerings- og iværksætterkonto, som blev brugt til at købe aktier og anparter for før dødsfaldet. Se afsnit C.E.11.2 om indskud der er brugt før dødsfaldet til at købe aktier eller anparter for.

Fraflytterbeskatning

For fraflytning, der fandt sted før den 15. marts 2011, gjaldt følgende regel ved ophør af kontohaverens fulde skattepligt:

 • Hvis kontohaverens fulde skattepligt ophørte, skulle der ske efterbeskatning efter dagældende ETBL § 11, stk. 2.
 • Hvis etablering havde fundet sted, skulle der dog ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren var begrænset skattepligtig af indkomsten fra virksomheden efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4.
 • Der skulle heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, hvis kontohaveren inden to år efter skattepligtens ophør på ny blev fuld skattepligtig her i landet.
 • Udsættelse med efterbeskatningen kunne dog ikke gives for tiden efter udløbet af fristen for etablering efter ETBL § 8.

Reglerne ved ophør af kontohaverens skattepligt er ændret med virkning fra og med den 15. marts 2011. Fraflytning mv., der har fundet sted før den 15. marts 2011, behandles efter de tidligere gældende regler, som beskrevet ovenfor. Reglen om sikkerhed for skattekravet ved fraflytning mv. efter ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt., berører ikke rettigheder stiftet over en etablerings- eller iværksætterkonto før den 15. marts 2011. Se ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 4, stk. 1, 4 og 5, i lov nr. 174 af 4. marts 2011.

Hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, eller hvis kontohaveren efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sker der fraflytterbeskatning, men med mulighed for, at der kan gives henstand med skatten efter ETBL § 11, stk. 2-8.

Fraflytterbeskatningsreglerne gælder både indskud på kontantkonti og indskud, der er placeret i obligationer.

Etableringskontomidler

I etableringskontoordningen sker fraflytterbeskatningen ved, at ikke hævede indskud regnes med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.

ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt., finder også anvendelse vedrørende fraflytterbeskatningen i etableringskontoordningen. Se ETBL § 11, stk. 2, 2. pkt. Det vil sige, at der ved fraflytterbeskatningen skal anvendes de skattesatser, der fremgår af ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt.

Beskatningen sker således med

 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat

for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. regnes med i den skattepligtige indkomst.

For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog følgende satser

 • satsen for indkomstskat efter PSL § 6,
 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

For skattepligtige, der svarer skat efter PSL § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

Iværksætterkontomidler

I iværksætterkontoordningen sker fraflytterbeskatningen i form af en afgift på 52,50 pct. af beløb, der er indskudt for indkomståret 2010 eller senere indkomstår. For beløb indskudt for indkomståret 2009 udgør afgiften 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører.

Fristen for betaling af afgift omfattet af ETBL § 11 er den 1. maj i året efter indkomståret, hvori skattepligten ophører, med sidste rettidige betalingsdag den 1. juli i forfaldsåret. Reglerne i skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelsesloven, og opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse på afgift omfattet af ETBL § 11. Se ETBL § 11 d.

Fortsat skattepligt til Danmark efter fraflytning

Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke betales fraflytterskat, så længe kontohaveren er skattepligtig af indkomsten fra virksomheden efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4. Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke betales fraflytterskat, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig af indkomsten fra virksomheden efter KSL § 1.

Se hertil ETBL § 11, stk. 2, 8. og 9. pkt.

Obligationsdepot

Hvis kontoindskud er placeret i obligationer, betragtes gevinst og tab på disse obligationer som realiseret, hvis kontohaverens skattepligt ophører efter KSL § 1. Værdien på dette tidspunkt træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Der indtræder også beskatning af nettokursgevinster på obligationer, der er realiseret i tidligere indkomstår.

Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette med ophør af skattepligt efter KSL § 1.

Se hertil ETBL § 11, stk. 3.

Obligationer, der vedrører etablerings- og iværksætterkontoordningerne, skal ikke indgå i 100.000 kr. opgørelsen i forbindelse med fraflytning efter kursgevinstloven.

Særligt om anskaffede aktier eller anparter ved fraflytning

Hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, eller hvis kontohaveren efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, og kontohaveren har anvendt indskudsmidler til anskaffelse af aktier eller anparter, skal der ske genbeskatning efter reglerne i ETBL § 7, stk. 10.

Udgangspunktet for genbeskatning af hævede midler til aktier eller anparter er, at genbeskatningen finder sted over en 10-årig periode. Se ETBL § 7, stk. 10, 2. - 6. pkt.

Et resterende beløb til genbeskatning på fraflytningstidspunktet beskattes derfor som personlig indkomst i fraflytningsåret. Se ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Hvis der fx er anvendt iværksætterkontomidler, skal der ske genbeskatning af det hævede indskudsbeløb over en 10-årig periode med 10 pct. årligt. Sker fraflytningen på et tidspunkt, hvor der mangler at blive genbeskattet for 8 år, skal 80 pct. af det hævede indskudsbeløb genbeskattes i fraflytningsåret.

Hvis personen bliver hjemmehørende i et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, gennemføres der en anden form for fraflytningsbeskatning af de resterende procenttillæg, end som anført ovenfor:

 • Skatten af de resterende procenttillæg beregnes som personlig indkomst i fraflytningsåret
 • Skattebeløbet opgøres
 • Skattebeløbet opdeles i et antal lige store rater svarende til de resterende genbeskatningsår, fx 8 år
 • Skatteraterne betales hvert af de efterfølgende år efter fraflytningsåret med sidste rettidige betalingsdag den 31. december.

Henstand med skattebetalingen ved fraflytning

Kontohaveren kan få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter fraflytterbeskatningsreglerne ovenfor. Det gælder både ved fraflytning med indskud på kontantkonti og indskud placeret i obligationer.

Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af:

 • gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen mv. Se ETBL § 11, stk. 3.
 • genbeskatning af hævede midler til aktier eller anparter efter ETBL § 7, stk. 10, 7. pkt.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling, når en af følgende situationer indtræffer:

 • Når fristen for etablering efter ETBL § 8 er udløbet
 • Når indskud hæves efter ETBL § 9, stk. 2
 • Ved kontohavers død eller konkurs.

Henstandsbeløb vedrørende indskud, der er placeret i obligationer, forfalder til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Dette beløb beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen mv. Se ETBL § 11, stk. 5.

Med denne valgmulighed tages der et økonomisk/skattemæssigt hensyn til kontohaveren som følge af mulige ændringer i værdierne i perioden fra fraflytningstidspunktet og frem til afståelsen eller indfrielsen af obligationerne. En eventuel resterende del af et henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. Se ETBL § 11, stk. 5.

De beløb, der er indsat på etablerings- eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt. Se ETBL § 11, stk. 5.

Med denne regel gælder samme vilkår om sikring af skattekravet ved fraflytning mv. som for kontohaverne i almindelighed. Se ETBL § 9, stk. 3.

Pligten til at betale fraflytterskat af kontantindskud, der ikke er hævet, og af obligationer, der ikke er afstået eller indfriet, bortfalder, hvis kontohaveren igen bliver skattemæssigt hjemmehørende her i landet. Se ETBL § 11, stk. 6.

Obligationer, der på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for at være anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning mv. Hvis der på dette tidspunkt fortsat er et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien af de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct. Se ETBL § 11, stk. 6.

Betingelser og oplysningsfrist

Henstand er betinget af, at der ved fraflytning mv. afgives oplysninger til Skattestyrelsen efter SKL § 2. Hvis der gives udsættelse med afgivelse af oplysninger efter reglerne i SKL § 14, stk. 1, er det en betingelse for at opnå henstand, at oplysningerne efter SKL § 2 er afgivet inden denne frist.

Henstand med skatten af kontoindskud, der er placeret i obligationer, er også betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer afgives oplysninger om gevinsten eller tabet på disse til Skattestyrelsen efter SKL § 2. Se ETBL § 11, stk. 4.

Hvis oplysningerne efter SKL § 2 ikke afgives rettidigt, bortfalder henstanden, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Se ETBL § 11, stk. 7.

Skattestyrelsen kan se bort fra overskridelse af oplysningsfristen. Det kan fx ske i tilfælde, hvor der er tale om mindre kursgevinster på obligationer, eller hvor det efter en konkret vurdering anses for en for alvorlig konsekvens, at skatteyderen helt mister muligheden for at opnå henstand med betaling af skatten ved fraflytning mv. Se ETBL § 11, stk. 8.

Anmodning om henstand sendes til og behandles af Skattestyrelsen.