Indhold

Dette afsnit handler om ægtefællers muligheder for at anvende etablerings- og iværksætterkontomidler.

Afsnittet indeholder:

  • Ægtefællens virksomhed eller fælles virksomhed
  • Virksomhed i selskabsform
  • Succession.

Ægtefællens virksomhed eller fælles virksomhed

Indskud kan hæves ved og efter etablering af en virksomhed, som skal drives eller bliver drevet af

  • kontohaveren
  • ægtefællen
  • begge ægtefæller i fællesskab.

Se ETBL § 5, stk. 7.

Ægtefæller, der begge driver egen virksomhed, skal hver især opfylde beløbsgrænsen for etablering i deres respektive virksomhed.

Hvis etablerings- eller iværksætterkontomidler hæves til en erhvervsvirksomhed, som ægtefællen har anskaffet, og ægtefællen også hæver egne etablerings- eller iværksætterkontomidler, anses begge ægtefæller for at være etablerede i det pågældende indkomstår. Dette gælder også, hvis ægtefællernes etablerings- eller iværksætterkontomidler kun hæves delvis.

Ikke-hævede etablerings- eller iværksætterkontomidler på ægtefællernes konti skal være anvendt inden fristen i ETBL § 10, stk. 1. Se afsnit C.C.2.6.6 om ubenyttede indskud.

Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede person har indgået ægteskab efter etableringen, kan den etableredes samlevende ægtefælle hæve indskud fra sin etablerings- eller iværksætterkonto efter bestemmelserne i ETBL § 7, til brug i den etablerede virksomhed. Se ETBL § 10 A. Dette kan ske indtil udløbet af det 2. år efter det år, hvori ægteskabet blev indgået. Det gælder dog kun, hvis der ikke forinden er indtrådt beskatning af indskuddene på den etablerings- eller iværksætterkonto, der tilhører den etableredes samlevende ægtefælle efter ETBL §§ 9, 10, 11 og 11 A.

ETBL § 10 A går ud på, at en ægtefælle kan hæve sine indskud til brug for den anden ægtefælles etablerede virksomhed i op til to år efter ægteskabs indgåelse.

Virksomhed i selskabsform

Ved etablering af virksomhed i selskabsform kan indskud hæves både ved og efter anskaffelse af aktier og anparter i et selskab, der ejes eller skal ejes af kontohaveren eller af ægtefællen eller af begge ægtefæller. Se ETBL § 5, stk. 7.

Det er den, der faktisk anskaffer aktierne, der skal beskattes af modtagne udbytter og af en eventuel avance ved salg af aktierne. Det indebærer, at i det tilfælde, hvor det er kontohaverens ægtefælle, der anskaffer aktier eller anparter i selskabet, er det også samme ægtefælle, der skal beskattes af modtagne aktieudbytter og avancebeskattes ved et salg af aktierne.

Succession

En ægtefælle kan overdrage sine indskud på etablerings- og iværksætterkonto til sin ægtefælle, som herefter indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse indskud. Se KSL § 26 A, stk. 8.

Tilsvarende kan en længstlevende ægtefælle indtræde i afdødes skattemæssige stilling vedrørende indskud på etablerings- og iværksætterkonto. Se afsnit C.C.2.6.6 om dødsfald og konkurs nedenfor.