Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af dyr, som ikke er omfattet af husdyrbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven og værdiansættelse af dyrehold
  • Dyr uden for husdyrbeskatningsloven og varelagerloven
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Varelagerloven og værdiansættelse af dyrehold

Det er kun landbrugere, der kan anvende reglerne i HUSDYL §§ 2-5 om værdiansættelse af besætning samt reglerne for dyr i stambesætningen.

Andre skatteydere end landbrugere, der driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af dyr, herunder husdyr, skal anvende reglerne i varelagerloven på beholdningen af dyr. Se TfS 1988, 344 VLD om en kreaturhandler.

Det betyder eksempelvis at heste i et stutteri behandles skattemæssigt efter reglerne i varelagerloven, fordi hestene i et stutteri ikke anses for landbrugsheste. Se C.C.4.1.1 Husdyrbeskatningslovens begreber.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1.2 om varelagerets bestanddele.

Dyr uden for husdyrbeskatningsloven og varelagerloven

Indkomstopgørelsen

Ved indkomstopgørelsen fratrækkes udgifter til erhvervelse af besætning, og salgssummer indtægtsføres.

Værdiforøgelse eller værdinedgang af besætningen medregnes også ved opgørelsen af indkomsten.

Derimod kan der ikke foretages nedskrivning på værdien af besætningen.

Der kan heller ikke afskrives på dyr.

Uden for husdyrbeskatningsloven opereres ikke skattemæssigt med stambesætninger.

Handelspris eller kostpris

Hvis besætningen ikke hører under husdyrbeskatningsloven eller under varelagerloven, skal besætningen værdiansættes til handelspris eller kostpris.

Indkøbte dyr

Indkøbte dyr kan optages til kostpris. Det vil sige indkøbspris med tillæg af foderudgifter og eventuelle lønudgifter, og ikke til eksempelvis slagteprisen, der konkret ved ophør bliver anslået lavere. Se LSRM 1975, 22 LSR.

Dyr af egen avl

Dyr af egen avl kan derimod optages til den forventede salgspris med fradrag af normal bruttoavance.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1988, 344 VLD

En kreaturhandler, hvis lager af kreaturer udelukkende var bestemt til videresalg, var berettiget til at nedskrive lageret efter varelagerlovens regler.

Landsskatteretskendelser

LSRM 1975, 22 LSR

En skatteyder havde indkøbt 5.000 unge høns med henblik på ægproduktion. I begyndelsen af juni 1972 indkøbte skatteyderen yderligere godt 9.000 unge høns i 4-månedersalderen. Landsskatteretten fandt, at skatteyderens beholdning af høns ikke kunne anses for en stambesætning, og at den som handelsbesætning måtte optages til kostpris, dvs. normalt til indkøbsprisen med tillæg af foderudgifter.