Dato for udgivelse
23 maj 2012 13:03
SKM-nummer
SKM2012.301.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-02639
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringspligt, registreringsafgiftspligt, udenlandsk firmabil
Resumé

Tilbagekaldelse af ansats tilladelse til afgiftsfri kørsel i udenlandsk firmabil og pålæggelse af registrerings- og registreringsafgiftspligt, da det ikke ved kørebog, udskrifter fra GPS eller på anden måde tilstrækkeligt kunne dokumenteres, at bilen ikke havde været anvendt varigt i Danmark.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven §§ 1 og 3a

Henvisning

Punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.2.6

Klagen vedrører tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark og registrerings- og registreringsafgiftspligt af bilen. Spørgsmål om varig anvendelse i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4-5.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har konstateret, at det pågældende køretøj er omfattet af registreringspligten i Danmark, og at der derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget.

SKAT har til hensigt at opkræve 1.010.820 kr. i registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er fastsat af SKAT.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

A er hovedaktionær og direktør i selskabet H1 GmbH (herefter selskabet). Selskabet har adresse i byen Y1 i Tyskland.

Ved SKATs tilladelse af 28. januar 2008 fik A (herefter direktøren) tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil vedrørende en Audi A8 tilhørende selskabet. Tilladelsen blev givet på baggrund af direktørens oplysninger om, at bilen primært skulle anvendes til grænseoverskridende kørsel mellem hans bopæl i Y2, Danmark og selskabet i Y1, Tyskland.

Det er oplyst, at selskabet tillige havde kontor i Y3, Tyskland.

Direktøren var tillige hovedaktionær og medlem af direktionen i blandt andet H2 A/S, H3 A/S samt G1 ApS og virksomheden G2 A/S.

Der er ikke udarbejdet kørebog eller løbende kørselsregnskab.

Selskabet har efterfølgende udarbejdet en kørselsoversigt med angivelse af tankninger mv.

Der er fremlagt kopier af en del flybilletter vedrørende direktørens rejser samt kopier af kvitteringer fra kørsel over en bro Selskabet har udarbejdet en oversigt over de dokumenterede flyrejser og passager af broen.

Der er desuden fremlagt udskrifter af visse uger fra direktørens elektroniske kalender (ugekalenderen), hvoraf fremgår, at direktøren har haft møder i Tyskland i et mindre omfang.

Der er endelig fremlagt kopi af kvittering for tankning i Tyskland den 19. juni 2008 samt kopi af kvittering fra en restaurant i en tysk lufthavn den 16. juli 2008.

SKATs afgørelse

SKAT har tilbagekaldt tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, og har anset bilen for registrerings- og registreringsafgiftspligtig i Danmark. Der er hensigt til at opkræve 1.010.820 kr. i registreringsafgift.

Det fremgår af § 13 i registreringsbekendtgørelsen, at en person med bopæl i Danmark ikke, som hovedregel, må føre et udenlandsk køretøj.

Der er henvist til registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4-5, og punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.2.6.

Der er ikke løbende udarbejdet kørselsregnskab på grundlag af en kørebog, der er ført dagligt med angivelse af antal kørte kilometer, kilometertællerens udvisende m.v.

Det rekonstruerede regneark, der er udarbejdet til brug for sagen, kan ikke tillægges samme bevisværdi som et egentligt kørselsregnskab. Det rekonstruerede regneark anses at være mangelfuldt på flere punkter. Det indeholder bl.a. kun 34 uger i 2008, samt indeholder ingen opsummering af kørslen.

Vedrørende den indsendte dokumentation bemærkes:

Direktøren har ifølge flybillet rejst fra Y4, Danmark, til Y5, Holland, den 16. april 2008 kl. 06.45, og retur til Y4 kl. 16.50 samme dag. Efter regneark over kørte kilometer er der samme dag tanket benzin i Y2 kl. 11.22, og det er oplyst, at klageren har kørt til Tyskland og retur samme dag. Dette kan umuligt have ladet sig gøre.

Efter regnearket har kørsel (inklusiv kørsel til lufthavne) udgjort 19.017 km. Kørslen anses ikke for værende grænseoverskridende kørsel, og skal derfor ikke indgå i opgørelsen af den erhvervsmæssige udenlandske kørsel.

Yderligere grænseoverskridende kørsel på 14.731 km er sandsynliggjort via en edb-kalender. På en enkelt af dagene foreligger dokumentation ved en p-billet og en spisebillet og på tre af dagene foreligger dokumentation ved en kvittering fra en tysk tankstation. Herudover er det ikke dokumenteret, at der har været foretaget grænseoverskridende kørsel til Tyskland.

Direktøren har ifølge den fremlagte ugekalender været i Tyskland den 6. maj 2008. Der er ikke tankninger eller andet, der kan dokumentere opholdet. I ugekalenderen er der ikke - som normalt, når direktøren har kørt til kontoret - anført "Y3", men i stedet "Tyskland". Dette tyder på, at såfremt direktøren har været i Tyskland denne dag, har han benyttet et fly, og således ikke foretaget grænseoverskridende kørsel.

Der er fremlagt en kvittering fra en restaurant i en tysk lufthavn af 16. juli 2008. Der er indsendt et bilag på, at der er indtaget et måltid i den tyske by Y6. Der er tale om varekøb til to personer. Det anses ikke for sandsynligt, at direktøren har foretaget grænseoverskridende kørsel denne dag, men at han har fløjet fra Y6 til Danmark.

I kalenderen er der anført et ledelsesmøde den 7. juli 2008 kl. 09.00 med BH og HM. Kl. 14.00 er der anført møde i Y3. Det anerkendes ikke, at der har været grænseoverskridende kørsel denne dag. I kalenderen er det den 15. august 2008, anført, at direktøren deltog i et ledelsesmøde med de samme personer. Det er anført, at ledelsesmøderne sædvanligvis foregik i Tyskland, men dette er ikke sandsynliggjort eller dokumenteret. Der er ikke redegjort for, hvem BH og HM er.

en 1. og 2. september 2008 er der i kalenderen anført "udlandet". Sædvanligvis har der været anført "Y3" såfremt direktøren har kørt til Y3. Det fremgår af det indsendte materiale, at direktøren hovedsageligt har benyttet et fly, når han har rejst andre steder i udlandet. Der er ikke godkendt grænseoverskridende kørsel den 1. september 2008, idet det anses for sandsynligt, at direktøren har benyttet fly. Turen sent den 2. september 2008, anerkendes som grænseoverskridende kørsel, da der er indsendt kvittering på tankning kl. 23.50. Der fremgår dog ingen underskrift på kvitteringen, som viser hvem der har tanket.

Den 17. oktober er igen anført ledelsesmøde. Jf. ovenstående omkring den 7. juli 2008, godkendes der ikke grænseoverskridende kørsel.

Den 11. december er anført, at direktøren formodentlig har haft et møde med KS i Y7, Tyskland. I kalenderen er mødet efterfulgt af et spørgsmålstegn. Af tidligere indsendt materiale fremgår, at der er tanket i Y2, Danmark, kl. 15.54. Den 12. december har direktøren kørt til Y8, Danmark. Det anses ikke for sandsynligt, at direktøren har haft grænseskridende kørsel til Tyskland den 11. december. Så burde der være tanket igen den 12. december 2008, inden turen til Y8, Danmark. Der er først tanket igen den 14. december.

Den 22. december 2008 er der med håndskrift anført "Y3" i EDB kalenderen. Kl. 15.00 er der anført møde hos kunder. Der er fremlagt dokumentation på, at der er tanket den 19. december 2008, hvor direktøren har været i Y3. Der er tanket en halv tank den 21. december 2008, hvilket ikke er nok til at køre endnu en tur til Y3. Det er således ikke sandsynliggjort, at der er foretaget grænseoverskridende kørsel den 22. december 2008.

Vedrørende det anførte om, at direktøren udover de i kalenderen anførte besøg, har kørt til kontoret i Tyskland typisk én gang ugentlig og mindst hver 14. dag med henblik på at gennemgå posten, bemærkes, at dette ikke er sandsynliggjort.

Vedrørende det anførte om, at direktøren ud fra brændstofforbruget må formodes at have været forbi kontoret i Tyskland på bestemte datoer og i alt have kørt 7.047 km, bemærkes, at direktøren ofte har haft kørsel til Y8, Danmark, lufthavne mv. Direktøren har mange bestyrelsesposter i Danmark i andre selskaber. Hans husstand har endvidere haft tilladelse til at benytte bilen. Det findes bemærkelsesværdigt, at der skulle have været foretaget tankninger, uden at der er sket refusion af udlæggene. Ved samtlige af de indsendte brændstofkvitteringer er benyttet hævekort som betalingsmiddel.

For at et kørselsregnskab skal kunne kræves lagt til grund ved skatteansættelsen, må kørebogen være ført dagligt med angivelse af:

  1. kilometertællerens udvisende henholdsvis ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning,
  2. datoen for kørslen, og
  3. den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel må være angivet bestemmelsessteder og lign. notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.

Der foreligger således ikke et fyldestgørende kilometerregnskab, der kan dokumentere den erhvervsmæssige kørsel. Det indsendte materiale er ikke udtømmende. Det er derfor ikke dokumenteret, at 50 % af samtlige kørte kilometer, er kørt i forbindelse med direktørens ledelseserhverv i Tyskland. Bilen må totalt set have kørt omkring 65.000 km. ved udgangen af 2008. SKAT har godkendt 18.246 km som grænseoverskridende.

Da bilen ind for en 12 måneders periode kilometermæssigt i erhvervsmæssig henseende i udlandet er blevet anvendt mindre end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark, anses bilen for at være anvendt væsentligt varigt i Danmark.

Firmabilen er således anvendt i Danmark i mere end 183 dage, og da firmabilen endvidere efter kilometerkriteriet er anvendt mest i Danmark vil køretøjet være afgiftspligtig til Danmark.

Betingelserne for afgiftsfritagelse anses derfor ikke for opfyldt, og der vil blive rejst krav om betaling af registreringsafgiften.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for at opkræve registreringsafgift, idet betingelserne for at anvende firmabilsordningen i registreringsafgiftsloven § 1, stk. 4, er iagttaget i perioden fra bilens indregistrering og 12 måneder frem.

Der er henvist til firmabil-dommen, EU-domstolens dom af 15. september 2005 i sag C-464/02.

Der er videre henvist til registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4-5.

Af stk. 4, fremgår, at udgangspunktet er, at firmabiler tilhørende udenlandske selskaber, der stilles til rådighed for en medarbejder bosat i Danmark, ikke skal afgiftsberigtiges. Bilen skal derfor alene afgiftsberigtiges. hvis den i det væsentligste anvendes varigt i Danmark.

Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 5, indeholder to objektive kriterier ved vurderingen af, hvor firmabilen i det væsentligste anvendes, henholdsvis et dagskriterium og et kilometerkriterium. Begge kriterier skal være opfyldt, før køretøjet er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven.

Nærværende sag drejer sig alene om det beskrevne kilometerkriterium, hvor omfanget af den samlede brug af firmabilen i Danmark skal vurderes i forhold til omfanget af antal kørte kilometer med firmabilen i udlandet i erhvervsmæssig henseende. Hvis firmabilen i udlandet i erhvervsmæssig henseende har kørt mere end den samlede kørsel i Danmark, anses firmabilen for i det væsentlige at være anvendt varigt i udlandet. Bilen skal i så fald ikke afgiftsberigtiges.

Kørsel mellem bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del, der foregår i Danmark, indgår i den erhvervsmæssige udenlandske kørsel, hvilket fremgår af såvel lovforslaget L 225 fra 2006 samt af punktafgiftsvejledningen punkt E.I.2.6.

Kørsel mellem direktørens bopæl i Y2 og selskabets kontor i Y3 og Y1 i Tyskland indgår således i opgørelsen af den erhvervsmæssige kørsel i udlandet med den fulde distance fra bopælen til ankomsten i udlandet.

Dokumentation for opfyldelsen af kilometerkriteriet skal ikke nødvendigvis bestå af en kørebog. Punktafgiftsvejledningen, punkt E.1.2.6 fastslår således udtrykkeligt, at det ikke er en betingelse, at der føres en kørebog. SKAT har således også over for direktøren i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen til brug af firmabilen i Danmark bekræftet, at direktøren ikke skulle føre kørebog.

Selskabet havde i 2008 - og har fortsat - kontor og postadresse i Y3, Tyskland, samt kontor og fabrik i Y1, Tyskland, samt fabrik i Y7, Tyskland. Kontoret i Y3 var frem til 31. december 2007 bemandet af en medarbejder, der imidlertid fratrådte med udgangen af kalenderåret 2007. Kontoret var derfor i 2008 ubemandet, hvilket indebar, at direktøren typisk en gang ugentligt kørte fra Y2, Danmark, til kontoret med henblik på at gennemgå og besvare modtaget post samt mødes med diverse forretningsforbindelser.

SKAT har lagt til grund, at bilen i den relevante 12-måneders periode har kørt 65.000 km.

Turen fra Y2, Danmark, til kontoret i Y3, Tyskland er på 783 km. tur/retur, hvilket på et år med i gennemsnit en ugentlig tur fra bopælen til Y3 indebærer, at bilen har været brugt 40.716 km til udenlandsk erhvervsmæssig kørsel. Hermed er kilometerkriteriet og betingelsen for ikke at afgiftsregistrere den udenlandske firmabil opfyldt.

Selskabet har over for SKAT fremlagt dokumentation for, at direktøren på en række datoer har været på kontoret i Y3 eller et andet sted i udlandet.

SKAT har i afgørelsen anerkendt, at direktøren var til stede på kontoret i Y3, men har ikke lagt til grund, at direktøren har kørt til kontoret, idet det er anset for sandsynligt, at han har benyttet flytransport.

Hertil bemærkes, at det må anses for endog usandsynligt, at direktøren skulle have benyttet et fly og ikke firmabilen ved transport fra bopælen i Y2, Danmark, til Tyskland. Transport fra Y2 til Tyskland har således altid foregået i bil, medmindre direktøren i umiddelbar forlængelse af udlandsturen havde et møde i Y8, Danmark, eller omegn, der gjorde det umuligt for direktøren at nå tilbage til bopælen i Y2. Transport med fly frem for bil ville nemlig i praksis ofte fordoble transporttiden. Det må på baggrund heraf anses for at være usandsynligt, at direktøren har benyttet flytransport.

Hertil kommer, at der er fremlagt dokumentation for direktørens flytransporter i 2008 tillige med dokumentation for direktørens passage af en bro.

Det må anses for dokumenteret, at direktøren ikke har fløjet til udlandet på de af SKAT anførte datoer, hvorfor det må være op til SKAT på andet grundlag at tilbagevise transporten som grænseoverskridende og relevant for opgørelsen efter registreringsafgiftsloven § 1, stk. 5.

Transporttiden fra direktørens bopæl til kontoret i Y3, Tyskland, er 3 timer og 42 minutter og til kontoret i Y1, Tyskland, er den 5 timer og 57 minutter.

Der var - og er fortsat - ikke flyforbindelser fra i nærheden af Y2, Danmark, til Y3, Tyskland, eller Y1, Tyskland, direkte, hvorfor enhver transport fra direktørens bopæl direkte til Y3 og Y1 hurtigst kunne ske ved kørsel i bil.

Flytransport til Y3 ville således indebære en tur på cirka 1-2 timer fra bopælen til en nærliggende lufthavn - efterfulgt af en transporttid i fly via Y8 eller Y5 til Y3 på mellem minimum 3 timer og op til små 6 timer. Hertil kommer pligtmæssig mødetid i lufthavnen til check-in samt transport fra lufthavnen i Y3 til kontoradressen. Transport med fly til Y3 ville således teoretisk set forøge transporttiden med minimum 2 timer og i praksis ofte fordoble transporttiden.

Flytransport til Y1 ville ligeledes indebære en tur på cirka 1-2 timer fra bopælen til en nærliggende lufthavn - efterfulgt af en transporttid med fly til Y9, Tyskland. Flyturen til Y9 ville grundet mellemlandinger typisk ligge på minimum 5 timer og op mod 10 timer, hvortil kommer pligtmæssig mødetid i lufthavnen til check-in samt transport på ca. 1 time fra lufthavnen til kontoradressen i Y1. Transport med fly til Y1 ville således teoretisk set forøge transporttiden med minimum halvanden time og i praksis ofte langt mere.

Der er fremlagt dokumentation for, på hvilke datoer direktøren har gjort brug af flytransport samt for, på hvilke datoer direktøren har passeret en bro eller sejlet med færge.

Selskabet har udarbejdet det fremlagte brændstofregnskab, der dokumenterer tankninger af firmabilen foretaget af direktøren. Der er ligeledes udarbejdet en samlet kalenderoversigt over de dokumenterede flytransporter samt passager af bro.

Det kan ved en gennemgang af oversigten konstateres, at direktøren ikke har anvendt flytransport, således som antaget af SKAT. Det kan videre ved en gennemgang af oversigten konstateres, at direktøren i perioden op til de pågældende datoer ikke har anvendt firmabilen til at krydse en bro. Det endog særdeles høje brændstofforbrug på datoerne markeret med blåt kan derfor nødvendigvis alene bero på grænseoverskridende kørsel, da det ikke er realistisk på anden vis at tilbagelægge så store afstande på så kort tid.

Til de enkelte datoer, som SKAT ikke har anerkendt som grænseoverskridende kørsel, bemærkes:

22. februar 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab, at direktøren den 23. februar 2008 kl. 08.36 har tanket i alt 77,11 liter brændstof på bilen. Bilen blev den 21. februar 2008 fyldt op ved en tankning sidst på dagen på en tysk tankstation, der ligger lige syd for den danske grænse. Tankningen den 23. februar 2008 indikerer, at direktøren fredag den 22. februar 2008 har været på kontoret i Tyskland, da det ikke på anden vis synes muligt at anvende en så stor mængde brændstof på én arbejdsdag. Det forekommer således sandsynligt, at direktøren den 22. februar 2008 har kørt tur/retur til kontoret i Tyskland, svarende til 783 km.

29. februar 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt 81,32 liter brændstof på bilen den 29. februar 2008. Tankningen tillige med det faktum, at direktøren ikke har passeret en bro på denne dato kan grundet brændstofforbrugets størrelse alene være begrundet i, at direktøren har passeret den dansk/tyske grænse denne dato.

4. maj 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt 80,94 liter brændstof på bilen søndag den 4. maj 2008. Direktøren har hermed tanket 182 liter brændstof på bilen på en uge. Tankningens omfang tillige med det forhold, at det den 4. maj er mere end 3 uger siden sidste dokumenterede besøg på kontoret i Tyskland indikerer, at direktøren i løbet af ugen har været på kontoret i Tyskland for at tjekke posten.

6. maj 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren var i Tyskland den 6. maj 2008. SKAT har anført, at SKAT er af den opfattelse, at direktøren har benyttet et fly. Af den fremlagte dokumentation for flytransporter i 2008, fremgår ingen flyvninger på den pågældende dato. Henset til, at der ikke findes dokumentation for flytransport den 6. maj 2008, samt til, at direktøren ikke har været i Y8, Danmark, den pågældende dato, kan transporten til Tyskland udelukkende have foregået med firmabilen. Det må derfor anses for dokumenteret, at bilen har været anvendt til grænseoverskridende kørsel den 6. maj 2008.

25. maj 2008: Det fremgår af det regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt 72,75 liter brændstof på bilen søndag den 25. maj 2008. Tankningen tillige med det forhold, at det den 25. maj var to uger siden sidste sandsynliggjorte besøg på kontoret i Tyskland indikerer, at direktøren i weekenden har været på kontoret i Tyskland for at tjekke posten.

2. juni 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt 68,38 liter brændstof på bilen mandag den 2. juni 2008. Tankningen tillige med det forhold, at det den 2. juni var en uge siden sidste sandsynliggjorte besøg på kontoret i Tyskland indikerer, at direktøren i weekenden har været på kontoret i Tyskland for at tjekke posten.

8. juni 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt omkring 80 liter brændstof på bilen søndag den 8. juni 2008. Tankningen tillige med det forhold, at det den 8. juni var en uge siden sidste sandsynliggjorte besøg på kontoret i Tyskland, indikerer, at direktøren i weekenden har været på kontoret i Tyskland for at tjekke posten.

19. juni 2008: Direktøren foretog en tankning på en tysk tankstation den 19. juni 2008 kl. 11.45, for efterfølgende at køre tur/retur over en bro, antageligvis til møde i Y8, Danmark. Bilagene dokumenterer, at direktøren foretog grænseoverskridende kørsel den 19. juni 2008 med i alt 961 km., svarende til distancen mellem Y2-Y10-Y8-Y2. Der er hermed kørt 178 flere grænseoverskridende kilomenter end antaget af SKAT, der alene har anerkendt 783 km.

7. juli 2008: Det fremgår af kalenderen, at direktøren var i Tyskland den 7. juli 2008 dels til et ledelsesmøde, dels til et møde kl. 14.00. Deltagerne i mødet angivet med forkortelserne BH og HM. SKAT har anført, at det forhold, at mødet er angivet at starte kl. 09.00 medfører, at mødet ikke kan have fundet sted i Y3, Tyskland. SKAT synes hermed at udelukke, at direktøren kører fra sin bopæl kl. 05.30 om morgenen, hvilket imidlertid ikke er tilfældet. Der er fremlagt dokumentation for flytransporter i 2008. Der fremgår ingen flyvninger på den pågældende dato. Henset til, at der ikke findes dokumentation for flytransport den 7. juli 2008. samt til, at direktøren ikke har været i Y8, Danmark, den pågældende dato, kan transporten til Tyskland udelukkende have foregået med firmabilen. Det må derfor anses for dokumenteret, at bilen har været anvendt til grænseoverskridende kørsel den 7. juli 2008.

16. juli 2008: Det fremgår af bilag, at direktøren indtog et måltid i Y6, Tyskland, den 16. juli 2008. Dette dokumenterer, at direktøren kørte til Y6 den 16. juli 2008, svarende til en distance fra Y2 tur/retur på i alt 1.492 km. SKAT har anført, at der er tale om en kvittering fra restaurant, og har anset det for sandsynligt, at direktøren havde fløjet fra Y6 til Danmark. Ifølge den fremlagte dokumentation for flytransporter i 2008, er der ingen flyvninger på den pågældende dato. Henset til, at der ikke findes dokumentation for flytransport den 7. juli 2008, samt til, at direktøren ikke har været i Y8, Danmark, den pågældende dato, kan transporten til Tyskland udelukkende have foregået med firmabilen. Det må derfor anses for dokumenteret, at bilen har været anvendt til grænseoverskridende kørsel den 16. juli 2008 med i alt 1492 km.

15. august 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren deltog i et ledelsesmøde fredag den 15. august 2008. Ledelsesmøderne foregik i Y3, Tyskland, hvorfor yderligere minimum 783 km grænseoverskridende kilomenter hermed er sandsynliggjort.

1. september 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren var i udlandet den 1. september 2008. Hermed er yderligere minimum 783 km grænseoverskridende kilomenter dokumenteret.

20. september 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab, at direktøren har fyldt 73,75 liter brændstof på bilen fredag den 19. september 2008, og igen 51,89 liter på bilen søndag den 21. september 2008. Tankningen tillige med det forhold, at det den 19. september 2008 var mere end to uger siden sidste dokumenterede besøg på kontoret i Tyskland indikerer, at direktøren i weekenden har været på kontoret i Tyskland for at tjekke posten.

15. oktober 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab med tilhørende bilag, at direktøren har fyldt 62,51 liter brændstof på bilen onsdag den 15. oktober 2008. Der er påfyldt knap 50 liter brændstof på bilen torsdag den 16. oktober 2008. Disse tankninger kombineret med, at det af ugekalenderen fremgår, at direktøren den 15. oktober 2008 har været i i udlandet indikerer, at direktøren den 15. oktober 2008 har været på kontoret i Tyskland.

17. oktober 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren deltog i et ledelsesmøde fredag den 17. oktober 2008. Ledelsesmøderne foregik sædvanligvis i Tyskland, hvorfor yderligere 783 km grænseoverskridende kilomenter hermed er sandsynliggjort. Det fastholdes, at ledelsesmødet blev afholdt i Tyskland, og at transporten til mødet fandt sted med firmabilen.

16. november 2008: Det fremgår af det udarbejdede regnskab, at direktøren fra fredag den 14. november 2008 til mandag den 17. november 2008 tankede mere end 118 liter brændstof på bilen. Dette brændstofforbrug sammenholdt med, at firmabilen ikke har passeret broen i perioden, kan alene bero på, at bilen har været anvendt til transport fra bopælen til kontoret i Y3, Tyskland. Transporten fra Y2, Danmark, til Y3 understøttes endvidere af, at der den 16. november 2008 er passeret mere end 4 uger siden sidste dokumenterede transport fra bopælen til kontoret i Y3. Det er således givet, at direktøren senest den 16. november 2008 - og antageligvis tillige tidligere - har anvendt firmabilen til at besøge og tjekke post med videre på kontoret i Y3.

11. december 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren deltog i et møde med KS i Y7, Tyskland, den 11. december 2008. Det er hermed dokumenteret, at direktøren den 11. december 2008 foretog grænseoverskridende kørsel med 1.316 km., svarende til distancen fra bopælen i Y2 til Y7 tur/retur.

22. december 2008: Det fremgår af ugekalenderen, at direktøren deltog i et møde med en advokat i Y3, Tyskland, den 22. december 2008. Det er hermed dokumenteret, at direktøren den 22. december 2008 foretog grænseoverskridende kørsel med 783 km., svarende til distancen fra bopælen i Y2 til Y3 tur/retur. SKAT har nægtet at godkende datoen, da der alene er tanket en halv tank brændstof dagen forinden, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at køre til Y3. Hertil bemærkes, at når der er tanket en halv tank den 21. december 2008, er det netop udtryk for, at tanken var fyldt op den 21. december 2008, hvilket stemmer overens med, at bilen er tanket forinden, at direktøren den 22. december 2008 kører til mødet i Y3.

Direktøren har således haft grænseoverskridende kørsel i bilen i følgende omfang:

Dato

Kilometerantal - minimum

22.02.2008

783

29.02.2008

783

04.05.2008

783

06.05.2008

783

25.05.2008

738

02.06.2008

783

08.06.2008

783

19.06.2008

178

07.07.2008

783

16.07.2008

1.492

15.08.2008

783

01.09.2008

783

20.09.2008

783

15.10.2008

783

17.10.2008

783

16.11.2008

783

11.12.2008

1.316

22.12.2008

783

I alt minimum

14.686

Selskabet har sandsynliggjort, at firmabilen i det væsentligste har været anvendt til grænseoverskridende kørsel, idet bilen har været anvendt til at køre 40.716 km til i gennemsnit en gang ugentligt til kontoret i Y3, Tyskland.

Af de anførte 40.716 km er ved fremlæggelse af kvitteringer og øvrige bilag dokumenteret tidspunktet for kørslen af som minimum 33.720 km.

Klager har således fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at betingelserne for at undlade at afgiftsberigtige bilen efter registreringsafgiftsloven § 1, stk. 4 og stk. 5, var opfyldt i 2008.

Det er ikke korrekt, at andre end direktøren har foretaget tankninger. SKATs formodning herom baserer sig formentlig på en tankning den 16. april 2008 kl. 11.22, på hvilket tidspunkt direktøren ifølge kopi af flybookinger var i Y5, Holland. Det er korrekt, at der var booket et fly fra Y4, Danmark, til Y5 den dag. Direktøren må imidlertid have ombooket billetten fra den 16. april til den 20. april, som det fremgår af den af selskabet udarbejdede oversigt. Direktøren var således i Y2, Danmark, den dag, hvor direktøren tankede bilen på en tankstation. Dette fremgår utvetydigt af kvitteringen fra tankstationen, der er underskrevet af direktøren.

SKATs udtalelse

Under sagens behandling ved Landsskatteretten er SKAT kommet med yderligere bemærkninger.

Selskabets repræsentant har anført, at SKAT har anerkendt, at direktøren har været på kontoret i Y3, Tyskalnd, på visse dage. Hertil bemærkes, at SKAT alene har anført, at såfremt klageren har været i Tyskland, har det været i en anden forbindelse, og at det ikke er sandsynliggjort, at der var været en grænseoverskridende kørsel.

Der er tale om interesseforbundne parter, da direktøren tillige er hovedaktionær i det tyske selskab. Derfor er dokumentationskravene skærpede. Der må derfor lægges vægt på nøjagtigheden af eventuelle registreringer i kørebog, kvitteringer for brændstofudgifter eller andet, som dokumentation for, at betingelserne har været opfyldt.

Direktøren har bestyrelsesposter i utallige selskaber i Danmark, og det høje brændstofforbrug på enkelte datoer, dokumenterer ikke i sig selv, at der er sket grænseoverskridende kørsel. Resten af direktørens husstand har haft tilladelse til at benytte bilen uden, at direktøren var til stede i bilen. Desuden har der været tilladelse til at personer uden for direktørens husstand kunne benytte bilen, såfremt direktøren var med som passager. Det er påvist, at andre end direktøren har foretaget tankninger.

SKAT har ikke over for direktøren bekræftet, at der ikke skulle føres kørebog. Det er i tilladelsen anført, at denne blev givet under forudsætning af, at direktøren efter en 12 måneders periode kunne dokumentere at betingelserne for afgiftsfritagelse i perioden var opfyldt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, sammenholdt med lovens § 3a, stk. 1 og 2, at SKAT efter ansøgning kan tillade, at et motorkøretøj, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted i et andet EU/EØS-land, ikke skal afgiftsberigtiges, medmindre motorkøretøjet i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde.

Af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 5, fremgår, at et køretøj anses for at skulle anvendes i det væsentlige varigt i Danmark eller faktisk være blevet anvendt på denne måde, såfremt motorkøretøjet inden for en 12-måneders periode skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindst 183 dage i Danmark og motorkøretøjet inden for en 12-måneders periode kilometermæssigt i erhvervsmæssig henseende i udlandet skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindre end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

Af bestemmelsens stk. 6, fremgår blandt andet, at kørsel i Danmark omfatter både privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i udlandet omfatter alene erhvervsmæssig kørsel. Til erhvervsmæssig kørsel i udlandet henregnes også kørsel til og fra bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del af kørslen, der foregår i Danmark.

Af § 8 i bekendtgørelse om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (Bkg. nr. 1127 af 13. november 2006) fremgår vedrørende afgiftsfritagelsen for firmabiler:

"Told- og skatteforvaltningen kan efter udløbet af hver 12-månders periode kræve dokumentation for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5. Dokumentationen kan eksempelvis ske ved forevisning af en kørebog, udskrifter fra GPS, kvitteringer for kørsel over Øresundsbroen eller lignende. I forhold til den selvstændige erhvervsdrivende vil told- og skatteforvaltningen ligeledes kunne kræve dokumentation i form af ordrebekræftelser, salgsfakturaer, indgåede kontrakter eller andet hvoraf det følger, hvor arbejdet er udført samt den tidsmæssige udstrækning heraf."

Det anses ikke på tilstrækkelig vis at være dokumenteret, at den erhvervsmæssige kørsel i Tyskland har haft et sådant omfang, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5 modsætningsvist, er opfyldt.

Der er herved lagt vægt på, at der hverken er fremlagt kørebog, udskrifter fra GPS eller lignende, hvoraf fremgår, at der har været erhvervsmæssig kørsel i Tyskland i det anførte omfang.

Det bemærkes, at kørsel til en lufthavn ikke anses for erhvervsmæssig kørsel i udlandet. Kørsel over en bro sandsynliggør heller ikke kørsel i udlandet i det pågældende tilfælde, hvor kørsel fra direktørens bopæl til de aktuelle adresser i Tyskland ikke omfatter passage af broen.

Endvidere bemærkes, at forbrug af benzin ikke i sig selv på tilstrækkelig vis sandsynliggør erhvervsmæssig kørsel i udlandet samt, at de fremlagte udskrifter af direktørens ugekalender ikke støtter erhvervsmæssig kørsel i udlandet i det påståede omfang.

SKATs pålæggelse af registrerings- og registreringsafgiftspligt anses således for berettiget.

SKATs afgørelse stadfæstes herefter.