Dato for udgivelse
14 May 2012 16:10
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 10. maj 2012 vedtaget lovforslag L94 om ændring af registreringsafgiftsloven med virkning fra den 28. februar 2012.


Folketinget har den 10. maj 2012 vedtaget lovforslag L94 om ændring af registreringsafgiftsloven. Ændringen træder i kraft med virkning fra datoen for lovforslagets fremsættelse, hvilket vil sige den 28. februar 2012.

Der henvises til SKATs nyhedsbrev af 28. februar 2012 om lovforslaget. Det bemærkes, at der er fremsat ændringsforslag under Folketingets behandling, og at ændringsforslaget er vedtaget.

Lovændringen

Registreringsafgiften af et køretøj beregnes som udgangspunkt på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet - dvs. den pris som en uafhængig køber betaler. 

Lovændringen betyder bl.a,

  1. at den afgiftspligtige værdi som minimum skal være den pris, der er betalt for køretøjet.

  2. at interesseforbundne virksomheder skal kunne godtgøre, at de køretøjer, de handler indbyrdes, i et ikke uvæsentligt omfang er blevet handlet til lignende priser som mellem uafhængige parter. Tilsvarende gælder ved handel mellem nærtstående.

  3. at der skal ske offentliggørelse af afgiftsgrundlag for alle afgiftsberigtigede køretøjer.

Afgiftsgrundlaget/afgiftspligtig værdi

Registreringsafgiften af et fabriksnyt køretøj skal beregnes på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet, dvs. den pris som en uafhængig køber betaler.

Den afgiftspligtige værdi for et køretøj kan aldrig være lavere end den pris, som den, der afgiftsberigtiger køretøjet, har betalt for det. Denne regel er et supplement til reglen om, at den afgiftspligtige værdi er prisen ved salg til bruger. I den afgiftspligtige værdi for nye køretøjer skal der fortsat indregnes mindst 9 % i samlet avance for importør og forhandler, og der må ikke indeholdes negativ importøravance.

Lovændringen betyder endvidere, at køretøjer som importør-, forhandler- og leasingvirksomheder udtager til eget brug (demobiler), herunder til udlejning eller leasing, skal afgiftsberigtiges på samme grundlag, altså på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Forhandlere, der udtager et køretøj til eget brug, og en leasingvirksomhed der erhverver et køretøj med henblik på leasing, anses som bruger på lige fod med alle andre. 

Grundlaget for afgiftsberigtigelsen kan aldrig være lavere end den pris, som den, der afgiftsberigtiger køretøjet, har betalt for det.

Afgiftsberigtigelse på grundlag af mindstebeskatningsprisen for fabriksnye køretøjer er således principielt afskaffet. Tilsvarende gælder for afgiftsberigtigelse af fabriksnye køretøjer købt i udlandet (parallelimport), hvor det ikke længere er muligt at afgiftsberigtige et køretøj på grundlag af den udenlandske købsfaktura.

Den virksomhed, som afgiftsberigtiger køretøjet, skal kunne redegøre for, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjets almindelige pris ved salg til bruger.

Der kan naturligvis forekomme tilfælde, hvor et konkret køretøj kun kan sælges med tab. I disse tilfælde vil afgiftsberigtigelsen kunne ske efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 9, stk. 4, hvor værdien fastsættes skønsmæssigt.

Interesseforbunde parter og nærtstående

Interesseforbundne parter er f.eks. virksomheder med samme ejerkreds. Sådanne interesseforbundne virksomheder skal kunne dokumentere, at den pris, der handles til, faktisk er køretøjets almindelige pris.

Registrerede virksomheder, der afgiftsberigtiger køretøjer til eget brug, f.eks. med henblik på videreudlejning eller til demonstrationsbrug, skal anvende samme grundlag for beregning af afgiften, som ved almindeligt videresalg. Dette indebærer, at leasingvirksomheder, der erhverver et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, vil bliver anset som slutbruger. Og det indebærer, at en forhandler, der udtager en bil til eget brug, f.eks. til demonstration for kunder, skal  afgiftsberigtige køretøjet efter den almindelige pris for køretøjet ved salg til bruger her i landet.

Der stilles særlige krav til dokumentation af afgiftsgrundlaget for et køretøj, der er handlet mellem interesseforbundne virksomheder eller nærtstående. Disse skal kunne godtgøre, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjers almindelige pris ved salg til bruger her i landet, inkl. moms. 

Afgrænsningen af interesseforbundne virksomheder og nærtstående sker på tilsvarende måde som efter ligningslovens § 2, stk. 1-4.

Herefter er interesseforbundne virksomheder fysiske eller juridiske personer,

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3) der er koncernforbundet med en juridisk person,

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet,

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4.

Med juridiske personer som nævnt i nr. 1 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.

Offentliggørelse

SKAT offentliggør afgiftsgrundlaget for hvert køretøj på internettet.

Der offentliggøres:

1) De oplysninger om køretøjet, der anmeldes til SKAT til brug for opgørelse af registreringsafgiften af køretøjet.

2) Afgiftsgrundlaget fastsat af SKAT.

3) Eventuel ændring af afgiftsgrundlaget i forhold til det anmeldte afgiftsgrundlag.

Afgiftsgrundlaget er køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet, indbefattet moms, men uden registreringsafgift.

Offentliggørelsen sker i umiddelbar forbindelse med, at køretøjet anmeldes til betaling af registreringsafgift. Offentliggørelsen vil først finde sted, når det nye Digitale Motor Register er sat i drift og efterfølgende tilrettet med lovforslagets ændringer. Det forventes at kunne ske i løbet af efteråret 2012. 

Ikrafttræden og virkningstidspunkt

Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Loven har virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse. Det betyder, at loven har virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret den 28. februar 2012 eller senere.

Anmeldelser, der er modtaget før den 28. februar 2012,  behandles efter de hidtidige regler.

Overgangsordning

Der er etableret en overgangsordning for køretøjer, hvor der er indgået skriftlig aftale om køb med slutbruger eller skriftlig aftale om leasing med leasingtager senest den 27. februar 2012. Disse køretøjer kan afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 8, hvis køretøjet anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret senest den 31. juli 2012.

Det afgørende for, om et køretøj kan omfattes af overgangsordningen, vil være, at der inden den 28. februar 2012 er indgået en aftale om køb eller leasing, og at begge parter er bundet af denne aftale. SKAT vil således acceptere afgiftsberigtigelser efter de hidtidige regler for køretøjer, hvis en aftale indeholder oplysninger om antallet af køretøjer med specifikation af mærke, model, type/variant, udstyrsniveau og priser.

En aftale kan således også godkendes selv om der ikke er en endelig underskrevet kontrakt. Hvis både leasinggiver og leasingtager over for hinanden skriftligt har bekræftet en bindende ordre, svarer det til en skritlig aftale, der kan omfattes af overgangsordningen, selv om den endelige kontrakt først udfærdiges ved levering af bilen. Det afgørende er, at begge parter er bundet af aftalen.

Overgangsordningen omfatter ikke køretøjer, som en importør- eller forhandlervirksomhed har købt eller indgået bindende aftale om køb af før den 28. februar 2012. Importør- og forhandlervirksomheder anses i denne forbindelse ikke for at være slutbruger af køretøjerne.

Tilsvarende gælder for en leasingvirksomheds aftale med en import- eller forhandlervirksomhed om køb af køretøjer til udlejning/leasing. Det er således alene leasingvirksomheders bindende aftaler med en leasingtager indgået før den 28. februar 2012 om leasing af et køretøj, der kan omfattes af overgangsordningen.

Virksomheder med udlejning af afgiftsfritagne køretøjer til valutaudlændinge er principielt stillet på samme måde som leasingvirksomheder. Valutaudlejningsvirksomheders køretøjer, der er afgiftsfritaget/indregistreret før den 28. februar 2012, kan omregistreres/afgiftsberigtiges efter de hidtidige regler. Det betyder, at det oprindelige afgiftsgrundlag, som typisk er mindstebeskatningsprisen, kan benyttes, såfremt det drejer sig om køretøjer (brugte personbiler og motorcykler) under 1 år gamle., jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 10. Det gælder også for afgiftsfritagne valutaudlejningskøretøjer, der omregistreres (afgiftsberigtiges) efter den 31. juli 2012.

Indsendelse af dokumentation mv.

Dokumentation i relation til overgangsordningen skal indsendes til et af de fire motorcentre: 

Motorcenter
Høje Taastrup
Helgeshøj Alle 9
2630 Tåstrup

mail:
motorcenter.hoe
jetaastrup@skat.dk

Motorcenter
Odense
Lerchesgade 35
5000 Odense

mail:
registreringsafgift.
odense@skat.dk

Motorcenter
Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

mail:
Motor.aarhus@skat.dk

Motorcenter 
Aalborg
Lyngvej 2
9000 Aalborg

mail:
motorcenter.
aalborg@skat.dk

Ved afgiftsberigtigelsen af nye køretøjer efter overgangsbestemmelserne skal køretøjets certifikat være forsynet med oplysning om, at køretøjet er omfattet af overgangsordningen (fx "afgiftsberigtigelse efter overgangsbestemmelserne") samt med henvisning til den indsendte dokumentation.

Det skal samtidig understreges, at køretøjets certifikat skal være udfyldt med alle relevante oplysninger om køretøjets standardpris eller salgspris, afgiftspligtigt udstyr, afgiftsberegning, herunder tillæg/fradrag mv., jf. certifikatets side 2. 

Efterregulering 

Motorcentrene vil genoptage ekspeditioner modtaget siden 28. februar 2012 med henblik på evt. regulering af registreringsafgiftsbetalingen.

Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven skal selv foretage regulering på månedsangivelsen for maj måned 2012, for de køretøjer, der er afgiftsberigtiget via månedsangivelserne siden 28. februar 2012, og som ikke er omfattet af overgangsordningen. Dvs. at reguleringen skal omfatte køretøjer afgiftsberigtiget i februar (siden 28. februar 2012), marts, april og maj måned 2012.