Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan periodisering af renter for selskaber, banker, fonde mv. samt periodisering af renter for bogførings- og regnskabspligtige beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Periodisering af renter for selskaber, banker, fonde mv.
 • Periodisering af renter for bogførings- og regnskabspligtige
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Periodisering af renter for selskaber, banker, fonde mv.

En række skattepligtige juridiske personer mv. skal periodisere renteindtægter (og renteudgifter) over den periode de vedrører.

Det gælder bl.a.

 • Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskaber mv.,
 • banker,
 • sparekasser,
 • forsikringsselskaber omfattet af lov om ►forsikringsvirksomhed◄,
 • investeringsforeninger, der er skattepligtige efter reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a,
 • fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde,
 • fonde og foreninger m.v., der er skattepligtige efter reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 b, og
 • andelskasser. 

Tilsvarende gælder personer, der er hovedaktionærer eller hovedanpartshavere i selskaber som ovenfor, og som har mellemregning med disse. Se afsnit C.A.11.1.3.2.4 om beskatning af renter af hovedaktionærers mellemregning med deres selskab mv.

Der kan ikke ske renteperiodisering forud for det faktiske retserhvervelsestidspunkt.

Periodisering af renter for bogførings- og regnskabspligtige

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed, vælge at fordele alle renteindtægter og renteudgifter over den periode, de vedrører (periodiseringsprincip). Dermed medtages årets beregnede renter i stedet for de forfaldne renter. Valget skal træffes i forbindelse med afgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen for det første år, som valget skal gælde for. Se LL § 5, stk. 5.

Bestemmelsen gælder kun for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed som regnskabs- og bogføringspligtige, jf. bemærkningerne til § 14 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, hvor følgende fremgår: "Efter forslaget kan personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed, d.v.s. regnskabs‐ og bogføringspligtige, vælge at gå over til at medregne renteindtægter og renteudgifter efter princippet om, at man medtager årets beregnede renter."

En person, der vælger at overgå til periodiserede renter, skal i overgangsåret både medtage årets

 • forfaldne renteindtægter og renteudgifter samt
 • beregnede renteindtægter (og renteudgifter) fra sidste forfaldsdag og indtil årets udgang.

Se lov nr. 166 af 24. marts 1999, bemærkningerne til lovens § 14 (nyaffattelsen af LL § 5, stk. 5).

Et principskifte fra forfaldne til periodiserede renter skal omfatte alle personens renteindtægter og renteudgifter. Dvs. at periodiseringen skal omfatte både private og erhvervsmæssige renter.

Det er ikke muligt senere at skifte tilbage til at anvende forfaldsprincippet. En person, der ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, kan dog i ophørsåret eller senere vælge at overgå til at anvende forfaldsprincippet. Valget skal træffes i forbindelse med afgivelse af oplysninger for det første år, der berøres af valget. Se LL § 5, stk. 5.

Der kan ikke ske renteperiodisering forud for det faktiske retserhvervelsestidspunkt.

Eksempler

Eksempel 1 - hvem kan vælge periodiseringsprincippet

En skatteyder var ikke bogføringspligtig efter bogføringslovens bestemmelser, men skulle kun udarbejde et regnskab, som opfyldte bogføringslovens krav efter bestemmelserne i VSL § 2, stk. 1. Sagsøger var derfor ikke bogførings- og regnskabspligtig efter LL § 5, stk. 5, og derfor ikke berettiget til at periodisere renter. Se SKM2001.660.HR.

Eksempel 2 - opgørelse af rentefradrag ved anvendelse af periodiseringsprincippet

En fordring har forfaldsdag den 1. oktober. I 2020 forfalder 44.000 kr. i renter. I 2021 forfalder 40.000 kr. i renter. I 2020 skal en person, som periodiserer renter, medtage 9/12 af 44.000 = 33.000 kr. med tillæg af 3/12 af 40.000 kr. = 10.000 kr. I alt medtages 43.000 kr. Hvis forfaldsprincippet blev anvendt, skulle personen i stedet medregne 44.000 kr.

Eksempel 3 - principskifte

Hvis personen i eksempel 2 skifter princip i 2020, så 2020 er det første år, hvor personen periodiserer renter, medtages de forfaldne renter pr. 1. oktober 2020, 44.000 kr. med tillæg af periodiserede renter fra 1. oktober og året ud, 10.000 kr., eller i alt 54.000 kr. Dermed sikres, at personen ikke ved at skifte princip i 2020 undgår at betale skat af de renter, der vedrører sidste kvartal i 2019.

Bemærk

Personer, som anvender virksomhedsordningen, skal periodisere de renter, som indgår i virksomheden. Se VSL § 6, stk. 2. Renteindtægter og renteudgifter uden for virksomhedsordningen kan periodiseres, hvis betingelserne i LL § 5, stk. 5, er opfyldt.

Se også

Se også afsnit A.B.3.1.1 Hvem har bogføringspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.221.HR

Fonden var omfattet af reglerne om fuld renteperiodisering, hvorefter renteindtægter skal fordeles over den periode, de vedrører. Beskatning kunne dog ikke ske forud for retserhvervelsestidspunktet, og beskatning var derfor med rette sket på dette tidspunkt.

Ved renteperiodisering, kan der ikke ske beskatning forud for retserhvervelsestidspunktet.

Renteperio-
disering.

SKM2001.660.HR

Af en investeringslåneaftale fremgik, at renter skulle anses for forudforfaldne, at der hver 6. måned skulle tilskrives renter for den følgende 6 måneders periode, og at der i låneperioden skulle foretages beregning og tilskrivning af renters rente. Lånebeløbet med tilskrevne renter kunne først kræves betalt den 30. juni 1995. Højesteret fandt, at renterne efter parternes aftale og i overensstemmelse med almindelig sprogbrug først kunne anses for forfaldne på dette tidspunkt, jf. LL § 5, stk. 1.

Da der ikke forelå bogføringspligt efter bogføringslovens bestemmelser, kunne der ikke foretages periodisering af renterne i medfør af LL § 5, stk. 5. En efterfølgende ændring i virksomhedsordningen ved indskydelse af privat gæld og renter heraf ville indebære en faktisk hævning fra virksomhedsordningen og kunne derfor ikke ske, jf. VSL § 2, stk. 2, og den tidligere gældende administrative praksis.

Da skatteyderen ikke var bogføringspligtig, kunne han ikke anvende reglen i LL § 5, stk. 5.

Forfaldstidspunkt og periodisering

Skatterådet

SKM2014.110.SR

Hovedstol og renter kunne nedskrives til 0 kr.

Skatterådet fandt vedrørende den skattemæssige behandling af ikke forfaldne renter frem til nedskrivningen til 0 (renter der bliver beskattet efter LL § 5, stk. 5), at der også skal ske en beskatning af disse renter i det år, hvor der sker en nedskrivning. Køberne af værdipapirerne vil have et pengekrav på betaling af renterne, der ikke er forfaldne og endnu ikke betalte. Dette pengekrav er omfattet af kursgevinstlovens regler om fradrag på fordringer.

Beskatning af periodiserede renter, som nedskrives til 0.