Indhold

Dette afsnit handler om handelsrenter ved overdragelse af rentebærende fordringer eller gæld.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Regel
 • Betingelser
 • Indkomstopgørelsen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Der sondres mellem:

 • Vedhængende renter
 • Godskrevne renter.

Vedhængende rente

En vedhængende rente er en rente, som en køber af fx en obligation normalt betaler til sælger. Renten er for den periode, der er forløbet fra sidste termin indtil overdragelsestidspunktet. Køber betaler sælger mod til gengæld at få renten for hele perioden mellem de to terminer, når den udbetales.

Godskreven rente

En godskreven rente er en rente, som en sælger af fx et pantebrev betaler til køber, hvis sælger beholder retten til at modtage førstkommende terminsrente. Renten er for den periode, der løber fra overdragelsestidspunktet til førstkommende termin.

Regel

Modtaget vederlag for vedhængende eller godskrevne renter medregnes ved indkomsten hos den, der får vederlaget. Vederlaget medregnes ved opgørelse af renteindtægter for det indkomstår, hvor handelen afvikles. Tilsvarende skal udgifter til vedhængende eller godskrevne vederlag fradrages i det indkomstår, hvor handlen afvikles. Se LL § 5 C, stk. 1.

Til gengæld medregnes hele renteindtægten uden reduktion hos den, der får renten i det indkomstår, hvor renten forfalder. Det betyder, at den førstkommende termins fulde rente skal medregnes i indkomsten. Se LL § 5 C, stk. 1.

Bestemmelsen finder anvendelse på overdragelse af alle former for rentebærende fordringer, hvor parterne i overdragelsen (køber og sælger) afregner vederlag for handelsrenter.

Med virkning for overdragelser foretaget pr. 1. januar 2016 eller senere er anvendelsesområdet for LL § 5 C udvidet til generelt at omfatte overdragelse af vedhængende og godskrevne renter i et gældsforhold. Dette gælder, uanset om der er tale om overdragelse af en fordring eller overdragelse af gæld, og uanset om der er tale om positive eller negative renter.

Derudover er LL § 5 C for overdragelser af fordringer eller gæld foretaget pr. 1. januar 2016 eller senere tillige udvidet til at gælde for vederlag af provisioner og præmier m.v. omfattet af LL § 8, stk. 3, litra a og b, således at sådant vederlag skal behandles på tilsvarende måde som vederlag for vedhængende eller godskrevne renter.

Reglen om beskatningstidspunkt/fradrag for handelsrenter skal anvendes i alle andre tilfælde end følgende:

Periodisering

Hvis den skattepligtige periodiserer renter efter princippet i LL § 5, stk. 5, kan den skattepligtige ikke anvende reglen. Se LL § 5 C, stk. 2. Kravet i VSL § 6, stk. 2, om, at renter skal periodiseres, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, gælder kun renter på fordringer og gæld, der indgår i virksomheden. Har personen obligationer og lignende, som er erhvervet uden for virksomhedsordningen, finder reglen i LL § 5, stk. 1, om handelsrenter anvendelse.

Renter efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Hvis renter eller kursgevinster af en rentebærende fordring - som efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst - ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, gives der ikke fradrag for vederlag for vedhængende renter ved erhvervelse af fordringen eller gælden. En indtægt skal ikke medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvis Danmark efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst er forpligtet til at anvende fuld eksemption eller eksemption med progressionsforbehold (gammel metode). Hvis lempelsesreglen er eksemption med progressionsforbehold (ny metode), gives der fradrag for vederlag for vedhængende renter. Det samme gælder, hvis lempelsesreglen er en almindelig creditregel. Det er uden betydning, om den skattepligtige vælger at påberåbe sig overenskomsten eller ej. Den blotte mulighed efter overenskomsten er tilstrækkelig. Da credit er den almindeligste lempelsesmetode i dag, er anvendelsesområdet for LL § 5 C, stk. 3, begrænset.

Betingelser

Fordringen eller gælden skal være rentebærende. De almindelige betingelser for skattemæssigt at anse en ydelse som rente skal være opfyldt, herunder at der sker en periodevis tilskrivning beregnet på grundlag af restgælden. Ydelser, der i realiteten fremtræder som kursforskydninger, kan ikke behandles efter reglerne for handelsrenter. Hyppigheden af rentetilskrivning er uden betydning for anvendelse af bestemmelsen.

Overdragelse af renter uden samtidig overdragelse af den underliggende fordring eller gæld anses ikke som overdragelse af en rentebærende fordring eller gæld og behandles derfor ikke efter reglerne for handelsrenter.

For fordringer og gæld, der stiftes den 10. november 2015 eller senere, er fradragsbegrænsningen udvidet for vederlag for vedhængende renter i forbindelse med overdragelse af en rentebærende fordring, hvor renteindtægterne eller gevinsterne på fordringen ikke kan beskattes som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så der heller ikke er fradrag for en betaling for vedhængende renter i forbindelse med debitorskifte i et gældsforhold, hvis renteindtægterne eller gevinsterne på gælden ikke kan beskattes som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Indkomstopgørelsen

Nedenfor er angivet den skattemæssige behandling af handelsrenter mv. for køber og sælger.

Handelsrenter

Køber ...

Sælger ...

Vedhængende

Renter

 • kan fradrage de vedhængende renter i afviklingssåret
 • skal medregne den førstkommende termins fulde rente i det indkomstår, hvor den forfalder.
 • skal medregne de modtagne vedhængende renter i afviklingssåret.

Godskrevne

Renter

 • skal medregne de modtagne godskrevne renter i afviklingsåret.
 • kan fradrage de godskrevne renter i afviklingsåret
 • skal medregne den førstkommende termins fulde rente i det indkomstår, den forfalder.

Eksempler

Eksempel 1 - køber får terminsrenter i samme år, som han har købt obligationerne med vedhængende renter

Hvis køber har købt obligationer med vedhængende renter den 1. juli 2020, og renterne forfalder den 1. december 2020, vil købers renteindtægter for indkomståret 2020 udgøre renteindtægten pr. 1. december 2020 reduceret med det vederlag, han har betalt for den vedhængende rente pr. 1. juli 2020.

Sælger skal medregne de vedhængende renter i indkomståret 2020.

Eksempel 2 - køber får først terminsrenter året efter, han har købt obligationerne med vedhængende renter

Hvis køber har købt obligationer med vedhængende renter den 1. november 2020, og renterne forfalder til betaling den 1. april 2021, skal køber fradrage vederlaget for de vedhængende renter i indkomsten for 2020, og til gengæld skal han beskattes af hele renteindtægten i 2021.

Sælger skal medregne de vedhængende renter i indkomståret 2020.

Taleksempel

En skattepligtig sælger nominelt 100.000 kr. 5 pct. obligationer med årlig termin den 1. januar. Handlen afvikles den 1. marts år 1. Køber vil efter den såkaldte rentekonvention skulle godtgøre sælger for det faktiske antal dage, sælger har ejet obligationerne efter sidste termin.

Køber vil efter rentekonventionen overtage næste rentetermin den 1. januar i år 2, og han skal derfor yde sælger vederlag for renter for tiden fra 1. januar til 1. marts.

Førstkommende termins rente udgør

          5.000 kr.

Vederlag for vedhængende renter (5.000 kr. X 60//360)

             833 kr.

 

Købet får følgende konsekvenser for sælgers skattepligtige indkomst:

Tillæg til kapitalindkomsten i år 1

             833 kr.

Kapitalindkomst i år 2

      0 kr.

 

Købet får følgende konsekvenser for købers skattepligtige indkomst:

Fradrag i kapitalindkomst i år 1

 - 883 kr.

Tillæg til kapitalindkomsten i år 2

 5.000 kr.

Det bemærkes, at i år 1 skal sælger til kapitalindkomsten også medregne de renter på 5.000 kr., sælger fik pr. 1. januar.

Bemærk

Hvis det ikke fremgår af en aftale om overdragelse af pantebreve mv., at der er ydet særskilt vederlag for vedhængende renter eller godskrevne renter, antages det normalt, at der ved fastsættelse af salgsprisen er inkluderet et vederlag for vedhængende renter, som sælger skal beskattes af. Det beror dog på en konkret vurdering, om salgsprisen også dækker vedhængende renter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse   

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1985, 757 LSR

En skatteyder havde et pantebrev, der blev nødlidende, da ejendommens ejer - et dødsbo - ikke betalte ydelsen pr. 11/9 1982. Pantebrevet var efter betaling af ydelsen pr. 11/3 1982 nedbragt til 389.000 kr., og ved forlig i oktober 1982 indgik boet på, til fuld og endelig afgørelse at betale 275.000 kr. i forbindelse med boets salg af ejendommen. Det svarede til 71 pct. af restgælden pr. 11/3 1982. Efter de foreliggende oplysninger bl.a. om omstændighederne ved salget og kursniveauet på salgstidspunktet fandt landsskatteretten, at salgsprisen var så høj, at den måtte anses at indeholde fuld dækning såvel for pantebrevenes handelsværdi som for de vedhængende renter. Skatteyderen var herefter skattepligtig af renterne for tiden 11/3 - 11/9 1982, i alt 17.500 kr.

Salgsprisen for nødlidende pantebreve måtte anses også at dække vedhængende renter.

Vedhængende renter

TfS 1985, 220 LSR

En skatteyder havde nogle sælgerpantebreve, som blev nødlidende. En begæret tvangsauktion blev aflyst og ejendommen solgt i fri handel til en køber, som var villig til at overtage nævnte pantebrev til kurs 58,8. Landsskatteretten antog, at salgssummen ud over dækning for pantebrevets pålydende også indeholdt fuld dækning for skyldige renter på pantebrevet frem til salgstidspunktet. Skatteyderen skulle derfor beskattes af vedhængende renter frem til salgstidspunktet.

Salgssum dækkede også vedhængende renter.

Vedhængende renter

Gave

LSRM 1977.74

En skatteyder havde vederlagsfrit overdraget nogle gældsbreve til sine børnebørn. Der kunne ikke med skattemæssig virkning ses bort fra den beregning af vedhængende renter, der normalt finder sted ved omsætning med rentebærende fordringer, og han blev derfor beskattet af de vedhængende renter frem til overdragelsestidspunktet.

En farfar blev beskattet af vedhængende renter frem til gaveoverdragelsestidspunktet.

Vedhængende renter

LSRM 1973.7

En murer havde i forbindelse med salg af et hus fået et pantebrev i ejendommen på 65.000 kr. En foranstående panthaver satte ejendommen på tvangsauktion, og murerens pantebrev blev indfriet til 37.000 kr. Landsskatteretten nærede betænkelighed ved at antage, at der ved værdiansættelsen af pantebrevet var ydet klageren kompensation for vedhængende renter, og den påklagede ansættelse blev derfor nedsat.

Salgsprisen for et pantebrev, blev ikke anset for også at dække vedhængende renter.

Vedhængende renter

Skatterådet
SKM2022.242.SR

Skatterådet skulle i sagen tage stilling til den skattemæssige behandling af vedhængende renter på hybrid kernekapital. Spørger havde i 2020 erhvervet nogle andele i selskaber, der var hybrid kernekapital. I forbindelse med erhvervelsen var der betalt vedhængende renter til sælger af andelene. Dvs. der var betalt et vederlag til sælger for den rente, der falder i renteperioden frem til den først kommende termin, hvor sælger havde ejet andelene af hybrid kernekapital.

Spørger ønskede bekræftet, at der kunne ske modregning af det betalte vederlag for de vedhængende renter i kuponrenter, der modtages efter erhvervelsen hos Spørger i samme indkomstår.

Skatterådet fandt, at det betalte vederlag kunne modregnes i de først kommende kuponrenter for den enkelte andel af hybrid kernekapital. Det kunne dog ikke bekræftes, at det altid var i samme indkomstår, da Spørger kunne betale vederlag i et indkomstår og modtage kuponrenter i et efterfølgende indkomstår.

Skatterådet fandt også, at der ikke var fradrag for en negativ sum, hvis det betalte vederlag for vedhængende renter oversteg kuponrenterne. En række spørgsmål vedr. registrering på årsopgørelsen blev afvist.

Vedhængende renter