Indhold

Dette afsnit beskriver den særlige regel i LL § 6, om fradrag for kurstab i forbindelse med nogle særlige kontantlånsomlægninger.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Kurstab
 • Fradraget
 • Ekstraordinær indfrielse
 • Genomlægning
 • Debitorskifte
 • Identitet.

Regel

Låntagere med kontantlån, der var optaget i et realkreditinstitut før den 19. maj 1993, kan under visse betingelser fradrage kurstabet efter omlægning af lånet. Se LL § 6 , stk. 1.

De skattepligtige, der er omfattet af reglen er følgende:

 • Personer
 • Selskaber
 • Foreninger
 • Fonde
 • Dødsboer.

Reglen gælder for alle ejendomme, herunder ejerboliger til helårsbrug, fritidshuse og erhvervsejendomme.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

a)      Det kontantlån, som blev omlagt, skulle være optaget i et realkreditinstitut før 19. maj 1993. Se LL § 6, stk. 1.

b)      Omlægningen fandt sted den 27. juni 1993 eller senere.

c)      Indfrielsen skete ved optagelse inden 1. januar 1996 af et realkreditlån med mindst samme løbetid som restløbetiden på det lån, der blev indfriet. Se LL § 6, stk. 1.

Ad a)

Kontantlån dækker både kontantlån, der er ydet som nominallån, herunder lån der kun kan indfries med obligationer og kontantlån, der er ydet som indekslån.

Ved et realkreditinstitut forstås Dansk Landbrugs Realkreditfond eller et institut, der var undergivet realkreditlovens bestemmelser.

Ad b)

Omlægningen anses for at have fundet sted den 27. juni 1993 eller senere, hvis både indfrielse og låneoptagelse skete efter den 26. juni 1993. Indfrielse af kontantlån anses for sket den dag, det realkreditinstitut, der har ydet kontantlånet, modtager penge/obligationer til indfrielse. Optagelse af det nye lån anses for sket den dag, det realkreditinstitut, som yder det nye lån, har udbetalt låneprovenuet. "Udbetales" låneprovenuet i obligationer, anses optagelsen for sket den dag, obligationerne er overført til Værdipapircentralen.

Ad c)

Der skulle være en tæt sammenknytning mellem de to lån. Kravet om samtidighed var opfyldt, hvis der maksimalt forløb 1 år mellem transaktionerne (indfrielse og optagelse). Hvor kontantlånet blev indfriet før optagelsen af omlægningslånet, var det et krav, at der inden indfrielsen var afgivet et lånetilbud vedrørende omlægningslånet, og at det var det pågældende lånetilbud, der blev udnyttet ved hjemtagelsen af omlægningslånet. Heri lå principielt et krav om identitet mellem det lånetilbud, der blev benyttet, og det, der blev afgivet før indfrielsen af kontantlånet. Ændringer af de forudsætninger, lånetilbuddet hvilede på, kunne dog medføre, at der opstod behov for indholdsmæssige ændringer. Alt afhængig af baggrunden og karakteren af ændringerne, kunne ændringerne accepteres uden konsekvenser for kurstabsfradraget.

Eksempler på acceptable ændringer:

 • Den situation, hvor omlægningslånet (i form af et kontantlån) blev hjemtaget på grundlag af obligationer med en anden nominel rente end den, der var fastsat i det oprindelige lånetilbud. 
 • Nedsættelse af omlægningslånets størrelse.
 • Forhøjelse af omlægningslånets størrelse, betinget af ændringer i lånetilbuddets forudsætninger.
 • Forlængelse af lånetilbuddet efter tidspunktet for kontantlånets indfrielse. 
 • Ændring af omlægningslånets løbetid, dog forudsat at betingelsen om, at omlægningslånets løbetid mindst svarede til restløbetiden på det gamle kontantlån, stadig var opfyldt.

Omlægningslånet skal have en løbetid, der mindst svarer til restløbetiden på det kontantlån, der indfries. Hvis flere kontantlån indfries med et realkreditlån, skal løbetiden på omlægningslånet mindst svare til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de kontantlån, der indfries. Sammenvejningen sker efter størrelsen af de pågældende kontantlåns obligationsgæld på indfrielsestidspunktet. Har omlægningslånet en løbetid, der er mindre end det vejede gennemsnit, er konsekvensen, at hele kurstabsdfradraget bortfalder.

Omlægningen skulle være foretaget inden 1. januar 1996. Det er tilstrækkeligt, at låntager inden den 1. januar 1996 skriftligt accepterede et lånetilbud fra realkreditinstituttet om omlægningslånet.

Reglen kan ikke anvendes, hvis der var/er fradrag for kurstabet efter kursgevinstloven. Se LL § 6, stk. 5. At fradragsretten efter kursgevinstloven har fortrinsret indebærer, at der ikke kan foretages fradrag for differencebeløb efter LL § 6, hvis det fradragsberettiegede kurstab efter kursgevinstloven er mindre end det fradragsberettigede kurstab efter LL § 6.  

Der er kun fradrag i det omfang, kontantlånet blev indfriet med provenuet fra et nyt realkreditlån. Hvis kontantlånet kun indfries delvist eller for en del indfries med andre midler, reduceres fradraget forholdsmæssigt. Reduktionen skal ske efter samme princip, som gælder ved ekstraordinær indfrielse. Det vil sige, at reduktionen skal ske på grundlag af forholdet mellem den del af kontantlånets obligationsrestgæld (pari), der blev indfriet med provenuet fra det nye realkreditlån, og den samlede obligationsgæld (pari) på kontantlånet. Var der tale om indfrielse af et eller flere kontantlån med to eller flere nye realkreditlån, skal kurstabsbeløbet fordeles på de nye lån efter størrelsen af de pågældende låns hovedstol.

Kurstab

Kurstab ved indfrielse af kontantlån er saldoen på indfrielsestidspunktet på den amortisationskonto, som er knyttet til kontantlånet. Saldoen svarer til forskellen mellem obligationsrestgælden og lånets pantebrevsrestgæld (kontantlånsgæld). Pantebrevsgælden er det beløb, debitor uden konvertering skal indfri i form af afdrag over lånets restløbetid.

Obligationsgælden er udtryk for pariværdien af de underliggende obligationer.

Fradraget

Et fradragsberettiget kurstab fordeles over det nye låns samlede antal terminer med lige store beløb pr. termin. Se LL § 6, stk. 2.

Det årlige fradrag udgør summen af kurstabsbeløb pr. forfalden termin. Er det til det nye lån knyttede årlige fradrag under 100 kr., bortfalder fradraget. Se LL § 6, stk. 2. Mindstegrænsen på 100 kr. gælder pr. lån. Mindstegrænsen finder kun anvendelse på omlægninger, der fandt sted den 1. januar 1996 eller senere.

Hvis omlægningslånet blev hjemtaget, men ikke straks blev benyttet til indfrielse af kontantlånet, fx fordi det var opsagt til førstkommende termin, skal fradraget fordeles over det resterende antal terminer på omlægningslånet på det tidspunkt, hvor kontantlånet blev indfriet.

Er der tale om indfrielse af flere kontantlån, skal fradraget fordeles over det resterende antal terminer på omlægningslånet på det tidspunkt, hvor det sidste af kontantlånene indfries.

For personer gives fradraget i kapitalindkomsten.

Ved benyttelse af virksomhedsordningen fragår kurstabet ved opgørelse af virksomhedens overskud, der med fradrag af kapitalafkast skal medregnes i den skattepligtige personlige indkomst i det indkomstår, hvor overskuddet overgår til den skattepligtige.

Ekstraordinær indfrielse

Sker der hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af omlægningslånet eller lån, der gennem en eller flere låneomlægninger fremtræder som erstatning for omlægningslånet, nedsættes fradragsbeløbet med en forholdsmæssig andel, der svarer til forholdet mellem på den ene side det til det ekstraordinært indbetalte beløb svarende obligationsafdrag og på den anden side det pågældende låns obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Se LL § 6, stk. 3.

Indfries lånet helt, bortfalder retten til den resterende del af kurstabsfradraget.

Anvendes et ekstraordinært indbetalt beløb til en ydelsesnedsættelse, er det det årlige fradragsbeløb, der nedsættes. 

Anvendes det ekstraordinært indbetalte beløb til en løbetidsnedsættelse, så ydelsen forbliver den samme, sker nedsættelsen ved at nedsætte det resterende fradragsbeløb, hvorefter det nedsatte fradragsbeløb fordeles på de resterende terminer efter løbetidsnedsættelsen. Det vil sige, at den del af kurstabsfradraget, som kan henføres til de terminer, der bortfalder, også bortfalder. Ved en løbetidsnedsættelse forudsætter bevarelsen af kurstabsfradraget, at lånets samlede løbetid stadig, det vil sige også efter løbetidsnedsættelsen, opfylder betingelsen om, at løbetiden mindst svarer til til restløbetiden på det indfriede lån.  

Skete indfrielsen den 1. januar 1996 eller senere, sker nedsættelsen af kurstabsfradraget med virkning fra sidste forfaldne termin inden indfrielsestidspunktet. Ved en ekstraordinær indfrielse af hele lånet bevares fradraget for de kurstab, som vedrører de forfaldne terminer i indkomståret, der ligger før indfrielsestidspunktet. Er der tale om en delvis indfrielse, er konsekvensen, at der først skal ske nedsættelse af kurstabsfradraget i forhold til de kurstabsbeløb, der vedrører terminer, der forfalder efter indfrielsestidspunktet.

Genomlægning

Låntagere, der inden den 1. januar 1996 havde omlagt et kontantlån, der var optaget før den 19. maj 1993, kan under visse omstændigheder foretage ekstraordinær indfrielse af det nye lån uden konsekvenser for kurstabsfradraget. Det gælder dels ved en ekstraordinær indfrielse af omlægningslånet dels ved en ekstraordinær indfrielse af lån, der gennem en eller flere mellemliggende låneomlægninger, kan føres tilbage til omlægningslånet.

Reglerne om bevarelse af kurstabsfradraget ved genomlægning, gælder for låneomlægninger, der finder sted den 1. januar 1996 eller senere. Låneomlægningen har fundet sted den 1. januar 1996 eller senere, hvis det gamle lån indfries ekstraordinært den 1. januar 1996 eller senere, og det nye lån er stiftet den 1. januar 1996 eller senere. Indfrielse af det gamle lån anses for sket den dag, det realkreditinstitut, der har ydet lånet, modtager pengene/obligationerne til indfrielse. Det nye lån er stiftet, når der er indgået et endeligt og bindende låneforhold, og lånedokumentet (pantebrevet) er underskrevet af låntager (debitor). 

Det er en betingelse for at bevare kurstabsfradraget, at lånet indfries med et realkreditlån. Det er desuden en betingelse, at løbetiden på det nye realkreditlån mindst svarer til restløbetiden på det lån, der indfries. Hvis flere lån indfries med et nyt realkreditlån, er det en betingelse, at løbetiden mindst svarer til et vejet gennemsnit af restløbetiden på de lån, der indfries, sammenvejet efter størrelsen af de pågældende låns obligationsgæld på indfrielsestidspunktet. Det er desuden en betingelse, at kravet om højst 1 år mellem de to transaktioner (indfrielse/optagelse) er opfyldt, og at der, hvor det gamle lån indfries, før det nye optages, er afgivet et lånetilbud på det nye lån inden indfrielsen. Se LL § 6, stk. 4.

Reglerne om fordeling af kurstab og beregning af det årlige fradrag ved indfrielse af det gamle kontantlån fra før den 19. maj 1993 finder også anvendelse ved en genomlægning. Se afsnittet "Fradraget". Det resternde kurstabsfradrag ved en genomlægning skal fordeles over det nye låns samlede antal terminer med lige store beløb pr. termin, og det årlige fradrag opgøres som summen af kurstabsbeløb pr. forfalden termin. Ved det resterende kurstab på indfrielsestidspunktet forstås saldoen på amortisationskontoen ved indfrielsen af det gamle kontantlån fra før den 19. maj 1993 med fradrag af alle de kurstabsbeløb, der kan henføres til forfaldne terminer, der ligger før indfrielsestidspunktet. Se afsnittet "Kurstab". Det gælder både forfaldne terminer på omlægningslånet og forfaldne terminer på lån, der gennem en eller flere mellemliggende låneomlægninger kan føres tilbage til omlægningsåret.

Eksempler - omlægning til lån med variabel løbetid

Skatteministeriet svarede i 2010 på nogle spørgsmål om bevarelse af kurstabsfradrag, når der sker omlægning til et realkreditlån med variabel løbetid efter LL § 6, stk. 4.

Eksempel 1 - nyt rentetilpasningslån med variabel løbetid  

Det nye lån (lån 2) er et rentetilpasningslån med variabel løbetid. Efter låneaftalen kan realkreditinstituttet og låntager i forbindelse med rentetilpasninger aftale, hvilken ydelse låntager skal betale i den kommende fastrenteperiode.

Det er forudsat, at lån 2 på omlægningstidspunktet har en udformning, så løbetiden mindst svarer til restløbetiden på lån 1.

Det er SKATs opfattelse, at en aftale ved en rentetilpasning, som indebærer, at den faktiske løbetid på lån 2 bliver kortere end restløbetiden på det lån, der blev indfriet (lån 1), alene vil have fremadrettet virkning. Det vil sige, at kurstabsfradraget bortfalder fuldstændigt for den resterende løbetid, mens kurstabsfradrag for den periode, hvor lån 2 opfyldte løbetidskravet, bevares. En senere aftale, som måtte indebære en forlængelse af løbetiden, så den faktiske løbetid igen opfylder løbetidskravet betyder dermed ikke, at kurstabsfradraget genoplives.

Der blev lagt vægt på, at det er en integreret del af låneaftalen for lån 2, at der i forbindelse med rentetilpasninger kan aftales ændringer af ydelsen på lånet.

Eksempel 2 - nyt traditionelt rentetilpasningslån

Der er tale om et traditionelt rentetilpasningslån, dvs. et lån med fast løbetid og variabel ydelse. Der er knyttet kurstabsfradrag til lånet.

I forbindelse med en rentetilpasning indgår låntager og realkrediitinstituttet en aftale om ændring af lånets vilkår, så  det bliver til et lån med variabel løbetid - der sker ingen konvertering som sådan af lånet. Efter ændringen kan det i forbindelse med rentetilpasninger aftales, hvilken ydelse låntager skal betale i den kommende fastrenteperiode. På et tidspunkt bliver lånets løbetid for kort.

En ændring af de aftalte vilkår fra et lån med fast løbetid til et lån med variabel løbetid har en sådan karakter, at der må anses for sket en indfrielse af det traditionelle rentetilpasningslån og stiftelse af et nyt lån med variabel løbetid. For at kurstabsfradraget kan bevares, kræves det derfor, at det på tidspunktet for ændring af de aftalte vilkår (omlægningstidspunktet) kan fastslås, at (rest)løbertiden på det "nye" lån med variabel løbetid mindst svarer til restløbetiden på det traditionelle rentetilpasningslån. Se LL § 6, stk. 4.

Er betingelsen opfyldt, bliver virkningerne herefter de samme, som beskrevet i eksempel 1. Bliver løbetiden på et tidspunkt for kort, har det kun fremadrettet virkning. Det vil sige, at kurstabsfradraget bortfalder fuldstændigt for den resterende løbetid, mens kurstabet bevares for den periode, hvor løbetidskravet er opfyldt. Det gælder både hvor der er tale om et traditionelt rentetilpasningslån og hvor der er tale om et lån med variabel løbetid. En senere aftale, som indebærer en forlængelse af løbetiden, så den faktiske løbetid igen opfylder løbetidskravet betyder ikke, at kurstabsfradraget genoplives.

Eksempel - omlægning til et rentetilpasningslån med variabel løbetid -

Departementet meddelte, at hvis et realkreditlån med tilknyttet kurstabsfradrag omlægges til et rentetilpasningslån med variabel løbetid, anses løbetidsbetingelsen for opfyldt, hvis rentetilpasningslånets minimumsløbetid mindst svarer til restløbetiden på det indfriede realkreditlån. Kurstabsfradraget skal fordeles på grundlag af den til enhver tid aftalte ordinære løbetid. Se TfS 1997, 748 DEP.

Debitorskifte

Ved debitorskifte overgår fradragsretten for kurstabet til den nye debitor. I overgangsåret fordeles fradraget i forhold til det antal dage, de pågældende har været debitorer. Opgørelsen sker med udgangspunkt i overtagelsesdagen (skæringsdagen). Se LL § 6, stk. 5.

Går en ejendom på tvangsauktion, efter at der er foretaget omlægning af kontantlån, overgår fradragsretten til auktionskøber, i det omfang budet dækker restgælden på omlægningslånet. Hvis kun en del af restgælden dækkes ved budgivningen, nedsættes fradraget forholdsmæssigt efter reglerne for ekstraordinær indfrielse. Fradraget fordeles mellem den oprindelige ejer og auktionskøber med udgangspunkt i auktionsdatoen.

Overtages ejendommen på tvangsauktion af det realkreditinstitut, der er kreditor på (omlægnings)lånet, ved et bud, der ikke giver dækning for restgælden, overgår fradragsretten til realkreditinstituttet uden nedsættelse, hvis lånet formelt opretholdes fuldt ud. Hvis lånet senere nedskrives fx i forbindelse med et videresalg, skal der på det tidspunkt ske en forholdsmæssig nedsættelse af fradraget efter reglerne om ekstraordinær indfrielse.

Identitet

Det er ikke en betingelse for at bevare kurstabsfradraget, at debitor på det gamle kontantlån er identisk med debitor på (omlægnings)lånet. Hvis det fx i forbindelse med et salg er aftalt, at køber skal optage (omlægnings)lånet, kan køber få fradrag for kurstabet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Det er en forudsætning for at bevare fradraget, at den pantsatte ejendom (den ejendom, som kontantlånet fra før den 19. maj 1993 havde pant i) vedbliver at være den samme. Heri ligger, at hvis pantesikkerheden ændres fuldstændigt, fx fordi (omlægnings)lånet overføres til en anden af debitor ejet ejendom, er konsekvensen, at fradragsretten for kurstabet bortfalder. Fradragsretten bortfalder med virkning fra sidste forfaldne termin inden ændringen af pantesikkerheden. Visse ændringer i forhold til pantesikkerheden accepteres dog uden konsekvenser for kurstabsfradraget, når den pantsatte ejendom principielt fortsat er den samme.

Er den pantsatte ejendom fx en udlejningsejendom, kan den udstykkes i ejerlejligheder uden konsekvenser for kurstabsfradraget. Desuden kan (omlægnings)lånet opdeles i et antal dellån svarende til antal lejligheder og med pant i de respektive ejerlejligheder. Et (omlægnings)lån med pant i en ejendom bestående af fx to matrikelnumre kan opdeles i to dellån i forbindelse med en udstykning. Ved en opdeling skal det fradragsbeløb, der resterer på opdelingstidspunktet, ud fra en forholdsmæssig fordeling, fordeles på de respektive dellån.

En forøgelse af pantesikkerheden ved inddragelse af en eller flere ejendomme under pantet har heller ikke konsekvenser for kurstabsfradraget.

Også relaksationer (panteretsafkald) kan i et vist omfang accepteres uden konsekvenser for fradraget. Fx vil et panteretsafkald for en eller flere ejerlejligheder efter at den pantsatte ejendom er udstykket i ejerlejligheder kunne accepteres. Panteretsafkald for det ene matrikelnummer ved en udstykning af en ejendom bestående af fx to matrikelnumre kan også accepteres.

Er der først foretaget en forøgelse af pantesikkerheden ved inddragelse af en yderligere ejendom under pantet og derefter en relaksation af den oprindelige ejendom, er kravet om, at den pantsatte ejendom fortsat skal være den samme, dog ikke længere opfyldt. Kurstabsfradraget bortfalder derfor.