Indhold

Dette afsnit handler om tilskudsordninger inden for landbrug.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beskatningstidspunkt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tilskud og støttebeløb er skattepligtige, medmindre det fremgår af lovgivningen, at tilskuddet eller støttebeløbet er skattefrit, jf. SL § 4.

Eksempel

Tilskud omfattet af LL § 7 F. Se om LL § 7 F i afsnit C.H.3.2.2.4.

Beskatningstidspunkt

Efter retserhvervelsesprincippet skal erhvervsindtægter som hovedregel medtages ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til en bestemt ydelse. Se SKM2017.629.SR.

Tilskuddet skal beskattes i det indkomstår, hvor afgørelsen er meddelt til modtageren af tilskuddet af den myndighed, som har beføjelse til at give en sådan meddelelse.

Afgørelsen må gerne indeholde betingelser, men betingelserne må ikke være af en sådan art, at man kan sige, at der ikke er erhvervet endelig ret til tilskuddet.

Hvis afgørelsen indeholder betingelser, som udskyder det tidspunkt, hvor modtageren af tilskuddet har erhvervet endelig ret til tilskuddet, skal tilskuddet beskattes i det indkomstår, hvor betingelserne opfyldes.

I visse tilfælde udbetales tilskuddet uden yderligere meddelelser fra den offentlige myndighed. I disse tilfælde skal tilskuddet beskattes i det indkomstår, hvor tilskuddet modtages.

Eksempler:

Tilskud efter dagældende naturforvaltningsloven § 2 til genopretning mv. af naturområder skulle indsættes på en spærret konto i landmandens navn. Herfra skulle der efter godkendelse af amtet hæves årlige støttebeløb. Hvis landmanden ikke opfyldte de i aftalen med det offentlige fastsatte krav, skulle indeståendet på kontoen tilbagebetales til amtet. Kravet på udbetaling fra kontoen var suspensivt betinget, og tilskuddet skulle derfor først beskattes, når det blev frigivet. Se TfS 1991, 117 TSS.

Støtte efter LBK nr. 36 af 4. januar 2017, (ophæves 1. januar 2022) om støtte til jordbrugets strukturudvikling mv., skulle medregnes ved indkomstopgørelsen i det år, støtten blev udbetalt.

Tilbagebetaling af for meget opkrævet produktionsafgift på sukker i produktionsårene 1999/2000 - 2000/2001 er skattepligtig i indkomståret 2018, hvor aktstykket indeholdende den bevillingsmæssige hjemmel til tilbagebetaling blev vedtaget i Finansudvalget. Dette gjaldt også, hvor udbetalingen først fandt sted i 2019.

Grundbetalingsordningen

Grundbetalingsordningen erstattede fra 1. januar 2015 enkeltbetalingsordningen.

Der var en ganske særlig praksis for beskatningstidspunktet for støtte efter enkeltbetalingsordningen.

Der erhverves endelig ret til støtte på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom meddeles til ansøgeren. Se SKM2006.803.SR.

Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først havde fået meddelelse om afgørelsen efter den 31. december i ansøgningsåret, efter anmodning kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret.

Skatterådet lagde herved afgørende vægt på, at

  • der var tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der var forsinket af administrative årsager
  • der var tale om en periodisk ydelse, dvs. en ydelse, der udbetales år for år og
  • ydelsen klart vedrørte et bestemt kalenderår.

I tilfælde, hvor meddelelse om støtten for pågældende støtteår først modtages året efter, skal der ved indgivelse af oplysningsskemaet tages stilling til, om støtten ønskes tilbageført til det år, oplysningsskemaet vedrører. Hvis dette ønskes, sker det ved, at beløbet medtages i oplysningsskemaet for det år, støtten vedrører (ansøgningsåret). Se SKM2007.110.SKAT.

Hvis valget i oplysningsskemaet for pågældende indkomstår senere ønskes ændret, sker afgørelsen om genoptagelse efter de almindelige regler herom. Genoptagelse tillades normalt ikke i disse tilfælde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådsafgørelser

SKM2017.629.SR

Spørgsmålene i sagen vedrørte tilskud efter Lov om Landdistriktfonden. I besvarelsen forudsatte Skatterådet, at tilskud skal henføres til beskatning i det indkomstår, hvor den skattepligtige har modtaget tilsagn om at have ret til at modtage et tilskud af en bestemt størrelse og det kan gøres endeligt op.

SKM2006.803.SR

Skatterådet fandt, at der blev erhvervet endelig ret til støtte efter enkeltbetalingsordningen på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom blev meddelt til ansøgeren.

Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først havde fået meddelelse om afgørelsen efter den 31. december i ansøgningsåret, efter anmodning kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret.

Skatterådet lagde herved afgørende vægt på, at der var tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der var forsinket af administrative årsager, at der var tale om en periodisk ydelse, dvs. en ydelse der udbetales år for år, og endelig at ydelsen klart vedrørte et bestemt kalenderår.

Se også SKM2007.110.SKAT

Vedrører tilskud efter dagældende enkeltbetalingsordningen

Andet

TfS 1991, 117 TSS

Tilskud efter naturforvaltningslovens § 2 til genopretning mv. af naturområder skulle indsættes på en spærret konto i landmandens navn, hvorfra der efter godkendelse af amtet blev hævet årlige støttebeløb. Hvis landmanden ikke opfyldte de i aftalen med det offentlige fastsatte krav, skulle indeståendet på kontoen tilbagebetales til amtet. Told- og Skattestyrelsen fandt, at kravet på udbetaling fra kontoen var suspensivt betinget, og at tilskuddet derfor først skulle beskattes, når det blev frigivet.