Indhold

Dette afsnit omfatter betalingsrettigheder, sukkerroekvoter og miljøgodkendelse.

Afsnittet indeholder:

 • Betalingsrettigheder
 • Sukkerroekvoter
 • Miljøgodkendelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betalingsrettigheder

Støtte efter grundbetalingsordningen forudsatte tidligere, at ansøgeren havde fået tildelt betalingsrettigheder.

Det tidligere MF-tillæg var en del af betalingsrettighederne.

Den skattemæssige behandling af betalingsrettighederne fremgår af AL § 40 C samt LL § 7 Y.

Reglerne er beskrevet i afsnit C.C.2.4.5.3.

Se om MF-tillæg i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.C.4.4.8.2.

Støtte fra grundbetalingsordningen

Se afsnit C.C.4.4.10 om den skattemæssige behandling af støttebeløb efter grundbetalingsordningen.

Bemærk

Fra 2023 afskaffes betalingsrettighederne i Danmark. Se om landbrugsstøtte fra 2023 på landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Sukkerroekvoter

Den skattemæssige behandling af sukkerroekvoter fremgår af AL § 40 C, stk. 3.

Reglerne er beskrevet i afsnit C.C.2.4.5.3.

Praksis forud for den 4. oktober 2006

Se Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.E.4.9.4 om hidtidig praksis vedrørende sukkerroekvoter forud for den 4. oktober 2006.

Miljøgodkendelse 

Det følger af miljølovgivningen, at der er visse krav, der skal være opfyldt i forbindelse med husdyrbrug. Disse findes i Husdyrbrugsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Bestemmelser om godkendelser og tilladelser fremgår af lovens kapitel 3.

Der skulle tidligere indhentes tilladelse til produceres et bestemt antal dyreenheder om året. En sådan tilladelse kaldtes i daglig tale en produktionstilladelse.

Produktionstilladelser til et bestemt antal dyreenheder om året er omfattet af AL § 40 B, som omhandler løbende kvoter. Se SKM2007.365.SR, hvor der blev lagt vægt på, at

 • produktionstilladelsen giver ret til at producere en bestemt mængde af et produkt
 • AL § 40 B omfatter rettigheder, der knytter sig til et stykke jord
 • kvoten giver en løbende ret til at producere en vis mængde pr. år
 • en uudnyttet del af kvoten pr. delperiode ikke kan overføres til den efterfølgende delperiode (det efterfølgende år).

Skatterådet tiltrådte også, at en del af købesummen for landbrugsejendommen blev fordelt på produktionstilladelser/kvoter, jf. AL § 45, stk. 2.

Udgifter til konsulentbistand, afholdt til udfærdigelse af ansøgning om miljøgodkendelse (produktionstilladelse), kan tillægges anskaffelsessummen vedrørende miljøgodkendelsen efter AL § 40 B. Se SKM2008.372.SR, hvor der blev lagt vægt på, at

 • konsulentbistanden kun vedrører udfærdigelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse af udvidelsen af antal dyreenheder
 • miljøgodkendelsen ikke kan anses for vederlagsfri, idet kommunen betales pr. timeforbrug i forbindelse med behandlingen af ansøgningen
 • den ydede konsulentbistand knytter sig nært til erhvervelsen af miljøgodkendelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådsafgørelser

SKM2007.365.SR

Skatterådet fandt, at produktionstilladelser til et bestemt antal dyreenheder om året var omfattet af AL § 40 B, som omhandler løbende kvoter. Skatterådet lagde vægt på, at produktionstilladelsen gav ret til at producere en bestemt mængde af et produkt, at AL § 40 B omfattede rettigheder, der knyttede sig til et stykke jord, at kvoten gav en løbende ret til at producere en vis mængde pr. år, og endelig at en uudnyttet del af kvoten pr. delperiode ikke kunne overføres til den efterfølgende delperiode (det efterfølgende år). Skatterådet tiltrådte også, at en del af købesummen for landbrugsejendommen blev fordeltproduktionstilladelser/kvoter, jf. AL § 45, stk. 2.

 

SKM2008.372.SR

Skatterådet fandt, at udgifter til konsulentbistand, afholdt til udfærdigelse af ansøgning om miljøgodkendelse (produktionstilladelse), kunne tillægges anskaffelsessummen vedrørende miljøgodkendelsen efter AL § 40 B. Skatterådet lagde vægt på, at konsulentbistanden kun vedrørte udfærdigelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse af udvidelsen af antal dyreenheder, at miljøgodkendelsen ikke kunne anses for vederlagsfri, idet kommunen blev betalt pr. timeforbrug i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, og at den ydede konsulentbistand knyttede sig nært til erhvervelsen af miljøgodkendelsen.