Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold ved gartnerier, planteskoler og frugtplantager.

Afsnittet indeholder:

 • Gartnerier og planteskoler
 • Frugtplantager
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Gartnerier og planteskoler

Varelagerloven

Varelageropgørelsen for gartnerier og for planteskoler skal omfatte følgende:

 • Beholdninger af frugt på lager
 • Grøntsager i kule
 • Indkøbte planter
 • De på opgørelsesdagen salgsfærdige potteplanter
 • Beholdninger af planter i urtepotter under kultur
 • Planter udplantet i drivhuse
 • Moderplanter, som skal tjene til formering ved afskæring af formeringsmateriale
 • Afskæringsplanter.

Planter udplantet på friland samt alle øvrige rodfaste planter og vækster indgår derimod ikke i varelageropgørelsen. Se om varelagerreglerne i afsnit C.C.2.3.1.2.

Værdiansættelsen

Værdiansættelsen skal som hovedregel foretages på grundlag af en opgørelse over produktionsomkostningerne for den enkelte planteart. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan anskaffelsesprisen dog opgøres på grundlag af rimelige enhedspriser.

Særlige regler før den 1. maj 1970 og den 1. februar 1971

Der findes regler for gartnerier og planteskoler, som er erhvervet eller etableret før henholdsvis den 1. maj 1970 og den 1. februar 1971. Se Ligningsvejledningen for 1990, s. 898.

Frugtplantager

Erhverves en igangværende frugtplantage, anses værdien af frugt på træerne på erhvervelsestidspunktet som en bestanddel af den faste ejendom, og værdien kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Ligningsrådets anvisning for landbrugets jordbeholdninger kan ikke anvendes på frugt på træer. Se TfS 1997, 145 LSR.

Høstede frugter er varelager, så værdien af frugtlageret ved regnskabsårets slutning skal medregnes i indkomstopgørelsen. Se om varelagerreglerne i afsnit C.C.2.3.1.4.

Udgifter til plantning af frugttræer mv.

Reglerne om fradrag for udgifter til plantning af frugttræer mv. er beskrevet i afsnit C.C.4.4.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 145 LSR.

Der var ikke hjemmel til at fratrække værdien af æbler på træer ved erhvervelse af en frugtplantage, fordi frugtplantager ikke var omfattet af Ligningsrådets anvisninger om landbrugets jordbeholdninger.