åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold der gælder for hjorte- og pelsdyravlere.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven og dyrehold
  • Vejledende fremstillingspriser.

Varelagerloven og dyrehold

Erhvervsdrivende, der driver hjorte- eller pelsdyrfarme, skal opgøre værdien af besætningen efter varelagerloven. Se afsnit C.C.2.3.1.2 om varelagerets bestanddele.

Vejledende fremstillingspriser

I ►SKM2023.621.SKTST◄ er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for hjorteavlere for indkomståret ►2023◄:

Hjortefarme:  
Krondyr 2.910 kr.
Kronkalve 1.750 kr.
Dådyr 1.510 kr.
Dådyrkalve 950 kr.

Hjorteavlere kan vælge at anvende disse værdier ved værdiansættelsen af besætningen i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab.

Der er ikke fastsat en vejledende fremstillingspris for mink for  2023 som valgmulighed for værdiansættelse i stedet for den faktiske fremstillingspris. Der har ikke været fastsat vejledende fremstillingspriser for indkomstårene 2020, 2021 og 2022, da der har været et midlertidig forbud mod hold mink, jf.  lov nr. 2185 af 29. december 2020 og lov nr. 2597 af 28. december 2021. Der er heller ikke fastsat vejledende fremstillingspriser for mink for indkomståret 2023. Dette er begrundet i, at uanset, at der ikke længere er forbud mod hold af mink, vil være et begrænset datagrundlag at udarbejde vejledende fremstillingspriser ud fra.

 

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme og anvender kalenderårsregnskab, skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes. Dette gælder også pelsdyrfarmere, der ikke anvender kalenderårsregnskab, og som har afsluttet regnskabsåret inden offentliggørelse af SKM2023.621.SKTST. For regnskabsår, der er afsluttet efter offentliggørelsen, skal pelsdyrfarmere anvende den faktiske fremstillingspris.

Værdierne for et indkomstår fastsættes ved udgangen af året.