Dette afsnit beskriver muligheden for at ansøge om tilladelse til udbud af væddemål af maksimalt et års varighed. Disse typer tilladelser betegnes i almindelighed som hhv. "indtægtsbegrænsede tilladelser" og "omsætningsbegrænsede tilladelser".

Afsnittet indeholder:

  • Indtægtsbegrænset tilladelse
  • Omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil

Indtægtsbegrænset tilladelse

En indtægtsbegrænset tilladelse er en særlig type tilladelse til væddemål. Tilladelsen er kendetegnet ved, at der gælder begrænsning i forhold til såvel gyldighedsperiode som den tilladte afgiftspligtige spilleindtægt. Tilladelsen gives i henhold til SPILL § 42, stk. 4.

Tilladelsens længde

En indtægtsbegrænset tilladelse gælder for en periode af maksimalt ét år. Der kan dermed ansøges om en indtægtsbegrænset tilladelse for en periode på ét år eller derunder. Ved "år" forstås i denne forbindelse en periode på 12 måneder, beregnet fra det tidspunkt, hvor tilladelsen er gældende. Med "år" forstås således ikke kalenderåret, men en løbende 12 måneders periode.

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at datoen for hvornår tilladelsen kan tages i brug, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med datoen for udstedelse af tilladelsen. Det er ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at perioden hvor tilladelsen er gældende, fastsættes af Spillemyndigheden efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Perioden kan således fastsættes til en kortere periode end et år, uanset at der måtte være ansøgt om en tilladelse af et års varighed. Se eksemplerne nedenfor:

Tilladelse udstedes

Gyldighedsdato

Tilladelse udløber

1. januar 2021

15. januar 2021

14. januar 2022 (ved tilladelse på 12 måneder)

     

23. april 2021

30. april 2021

29. oktober 2021 (ved tilladelse på 6 måneder)

Bemærk

Der gælder særlige regler for hvor mange indtægtsbegrænsede tilladelser, det er muligt at opnå per år. Se mere herom i afsnittet nedenfor.

Den tilladte afgiftspligtige spilleindtægt

For alle indtægtsbegrænsede tilladelser gælder, at tilladelsesindehaveren maksimalt må opnå en samlet afgiftspligtig spilleindtægt på 1.000.000 kr. ved det tilladte spiludbud. Tilladelsesindehaveren vil derfor være forpligtet til at stoppe sit spiludbud inden denne grænse overskrides.

Hvis en tilladelsesindehaver ved sit udbud overskrider grænsen på 1.000.000 kr. i afgiftspligtig spilleindtægt, kan Spillemyndigheden anmelde tilladelsesindehaveren til politiet for overtrædelse af tilladelsens vilkår, fastsat efter SPILL § 32. Under straffesagen kan der blive nedlagt påstand om konfiskation af det ulovligt erhvervede udbytte. Se 2009/1 LSF 202, bemærkningerne til § 62.

Spiludbyder skal holde indtægter og gevinster adskilt for hver enkelt indtægtsbegrænset tilladelse.

Definitionen af den afgiftspligtige spilleindtægt for væddemål fremgår af SPILAL § 6.

Eksempel

Hvis der ved en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino eksempelvis opnås en afgiftspligtig spilleindtægt på 950.000 kr., kan de resterende 50.000 kr. ikke overføres til en indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål.

Flere indtægtsbegrænsede tilladelser

En spiludbyder kan kun søge om én indtægtsbegrænset tilladelse til drift af onlinekasino og én indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål per år. Har en spiludbyder opnået en indtægtsbegrænset tilladelse til fx væddemål, er det således ikke muligt at opnå en ny indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, før den forudgående tilladelse er udløbet, og der er forløbet en periode på minimum 12 måneder fra gyldighedsdatoen for den forudgående tilladelse. Har en tilladelsesindehaver en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil, kan der ikke opnås en indtægtsbegrænset væddemålstilladelse til managerspil.

Se bemærkningerne til SPILL § 42, stk. 5.

En spiludbyder har ikke mulighed for at søge om en kombineret indtægtsbegrænset tilladelse, dvs. en tilladelse, der både dækker udbud og arrangering af onlinekasino og væddemål. Det er muligt for en spiludbyder at opnå tre indtægtsbegrænsede tilladelser per år. Et selskab vil således godt kunne have en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil og herudover også have en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino og en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, men hvor væddemål ikke udbydes som managerspil.

Den omsætningsbegrænsede tilladelse

En spiludbyder kan, udover en væddemålstilladelse efter SPILL § 11 og § 42, stk. 4 opnå en såkaldt omsætningsbegrænset tilladelse. Tilladelsen kan kun benyttes til at udbyde managerspil. Se SPILL § 42, stk. 5.

Tilladelsens længde

En omsætningsbegrænset tilladelse gælder for en periode af maksimalt ét år. Der kan dermed ansøges om en omsætningsbegrænset tilladelse for en periode på ét år eller derunder. Ved "år" forstås i denne forbindelse en periode på 12 måneder, beregnet fra det tidspunkt, hvor tilladelsen er gældende. Med "år" forstås således ikke kalenderåret, men en løbende 12 måneders periode.

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at datoen for hvornår tilladelsen kan tages i brug, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med datoen for udstedelse af tilladelsen. Det er ligeledes væsentligt at være opmærksom på, at perioden hvor tilladelsen er gældende, fastsættes af Spillemyndigheden efter en konkret vurdering af den enkelte sag. Perioden kan således fastsættes til en kortere periode end 1 år, uanset at der måtte være ansøgt om en tilladelse af et års varighed. Se eksemplerne nedenfor:

Tilladelse udstedes

Gyldighedsdato

Tilladelse udløber

1. januar 2021

15. januar 2021

14. januar 2022 (ved tilladelse på 12 måneder)

     

23. marts 2021

30. april 2021

29. oktober 2021 (ved tilladelse på 6 måneder)

Den tilladte spilleomsætning og tilbagebetalingsprocent

En tilladelse efter SPILL § 42, stk. 5 er ligesom den indtægtsbegrænsede tilladelse begrænset på en række område. En tilladelsesindehaver kan derfor kun opnå en begrænset omsætning.

Mens den indtægtsbegrænsede tilladelse begrænses af en maksimal afgiftspligtig spilleindtægt, begrænses den omsætningsbegrænsede tilladelse af en maksimal spilleomsætning på 5.000.000 kr. inden for tilladelsesperioden.

Herudover kan en omsætningsbegrænset tilladelse alene tilbyde en maksimal tilbagebetalingsprocent på 20.

Flere omsætningsbegrænsede tilladelser

Det er ikke muligt at opnå flere omsætningsbegrænsede tilladelser samtidig. Det er således ikke muligt at have overlappende tilladelser eller opnå flere tilladelser per løbende år.

Særligt bidrag på hestevæddeløb på danske baner

Indehavere af tilladelser til væddemål herunder indtægts- eller omsætningsbegrænsede tilladelser skal betale et særligt bidrag på 8 procent af indskud på væddemål på hestevæddeløb, som foregår i Danmark.

Vedrørende opfyldelsen af kravet om betaling af det særlige bidrag på hestevæddeløb på danske baner herunder anmeldelsespligt, betaling og regnskab, tilbagebetaling, data m.v. henvises der til J.A.8.8.4.

 Se også

Afsnit E.A.9.7 om afgifter på online væddemål.

Afsnit J.A.4.4 om oplysninger om reelle ejere.