Dato for udgivelse
08 May 2012 14:57
SKM-nummer
SKM2012.268.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03599
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Renter, fritagelse, anmodning, virksomhed
Resumé

Et selskab, som i forbindelse med omregistrering af selskabets virksomhed fra lille til stor virksomhed havde foretaget indbetalinger af A-skat og AM-bidrag til SKAT for sent, var ikke berettiget til fritagelse for betaling af renter efter opkrævningslovens § 8.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 2

Opkrævningsloven § 7

Opkrævningsloven § 8

Henvisning

-

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomheden H1 ApS' (herefter benævnt selskabet) anmodning om fritagelse for betaling af 29.136 kr. i renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for maj måned til og med september måned 2009, december måned 2009 samt januar måned til og med august måned 2010.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af 29.136 kr. i renter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Selskabet er efter oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) stiftet den 30. juni 2007. Selskabet er registreret i CVR med branchekode for anden undervisning.

I forbindelse med den årlige maskinelle omregistrering af virksomheder ultimo oktober måned 2008 udsendte SKAT meddelelse til selskabet om, at selskabet var omregistreret vedrørende A-skat og AM-bidrag fra lille virksomhed til stor virksomhed, således at selskabet fra den 1. januar 2009 skulle angive og afregne A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag i måneden.

Fristerne for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag blev ændret ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 og senere ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009 og lov nr. 1133 af 4. december 2009. Fristen for angivelse af A-skat og AM-bidrag var uændret. Herefter var fristerne for afregning af A-skat og AM-bidrag for maj måned 2009 til og med august måned 2010 følgende:

Periode Storevirksomheder Små virksomheder
Maj 2009 30. juni 2009 10. juli 2009
Juni 2009 21. juli 2009 10. august 2009
Juli 2009 31. august 2009 10. september 2009
August 2009 24. september 2009 5. oktober 2009
Septebmer 2009 19. oktober 2009 28. oktober 2009
Oktober 2009 12. november 2009 23. november 2009
November 2009 14. december 2009 22. december 2009
December 2009  12. januar 2010 22. januar 2010
Januar 2010 12. februar 2010 22. februar 2010
Februar 2010 12. marts 2010 22. marts 2010
Marts 2010 12. april 2010 22. april 2010
April 2010 12. maj 2010 25. maj 2010
Maj 2010 14. juni 2010 22. juni 2010
Juni 2010 12. juli 2010 22. juli 2010
Juli 2010 12. august 2010 23. august 2010
August 2010 13. september 2010

22. september 2010

Selskabet afregnede via sit lønbureau A-skat og AM-bidrag til SKAT. Selskabet afregnede imidlertid A-skat og AM-bidrag omkring 10 dage for sent for alle månederne i perioden fra maj måned 2009 til og med august måned 2010 bortset fra oktober og november måned 2009. Selskabet afregnede således fortsat som om, at selskabet var registreret som lille virksomhed.

SKAT har fremlagt en nærmere opgørelse over selskabets angivelses- og betalingstidspunkter tillige med beløb og renter. Heraf fremgår blandt andet følgende om selskabets betalingsfrister, betalingstidspunkter og renteberegning:

 "(...)

Betalt          
Betalingsfrist Faktisk betalingsdato Beløb Betaling er af lønbureau indberettet som måned Antal dage betalt for sent Renter
30-06-2009 10-07-2009 182.959 Maj 2009 10 1.828
31-07-2009 10-08-2009 205.499 Juni 2009 10 2.054
31-08-2009 10-09-2009 187.356 Juli 2009 10 1.872
24-09-2009 01-10-2009 181.697 August 2009 7 3.632
19-10-2009 28-10-2009 178.099 September 9 1.780
12-11-2009 10-11-2009 177.971 Oktober 2009    
14-12-2009 10-12-2009 191.380 November    
12-01-2010 15-01-2010 164.625 December 3 1.481
12-02-2010 22-02-2010 237.888 Januar 2010 10 2.481
12-03-2010 22-03-2010 203.806 Februar 2010 10 1.833
12-04-2010 22-04-2010 210.722 Marts 2010 10 1.896
12-05-2010 25-05-2010 214.000 April 2010 13 1.925
14-06-2010 22-06-2010 250.867

Maj 2010

8 2.256
12-07-2010 22-07-2010 264.069 Juni 2010 10 2.375
12-08-2010 23-08-2010 217.505 Juli 2010 11 1.957
13-09-2010 22-09-2010 212.278 August 2010 9 1.910
  12-10-2010 3.944 August 2010 29 70
  22-10-2010 7.083 August 2010 39 127
           

Som det fremgår af opgørelsen, pålagde SKAT således selskabet renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for maj måned 2009 til og med september måned 2009 samt for perioden december måned 2009 til og med august måned 2010. De pålagte renter for perioderne udgjorde i alt 29.136 kr.

Selskabets repræsentant skrev den 6. september 2010 til SKAT og anmodede om fritagelse for betaling af de pålagte renter. Af selskabets anmodning fremgår blandt andet følgende:

"(...)

I fortsættelse af Deres mail af d.d. skal jeg oplyse, at SKATs skrivelse af 24/10 2008 ikke er modtaget hverken af min klient eller af (...) ApS.

Jeg ved ikke, hvad der rent faktisk er foregået i den konkrete situation, men jeg ved, at min klient er én af de kunder, der absolut har orden og styr på deres bilagsmateriale, så jeg tvivler ikke et sekund på, at det er korrekt, at de ikke er blevet orienteret om omhandlede skrivelse af 24/10 2008.

Jeg skal derfor anmode om, at samtlige renter til og med d.d. bliver tilbageført, idet det i den sidste ende må være SKATs ansvar at sørge for, at skatteyder/arbejdsgiver bliver korrekt og bevisligt orienteret, når der sker væsentlige ændringer i deres registreringsforhold.

Til gengæld vil jeg sørge for, at min klient allerede fra og med september 2010 vil ændre deres indbetalingsprocedure m.h.t. A-skat.

(...)"

SKAT har i forbindelse med sin udtalelse til Landsskatteretten i anledning af klagen fremlagt udskrift af de pålagte renter.

SKATs afgørelse
Selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter er ikke imødekommet.

Reglerne om fritagelse for betaling af renter fremgår af opkrævningslovens § 8, stk. 2, og § 3 i bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 

Efter disse regler er der mulighed for at fritage for betaling af renter, hvis fristen for betaling overskrides grundet pludseligt opståede hændelser, som man ikke har haft indflydelse på, og som man ikke har kunnet forudse. Det er også en betingelse, at man har betalt, så snart det kunne lade sig gøre. Der er ligeledes mulighed for fritagelse for betaling af renter, hvis man kun har overskredet fristen med få dage, og det er første gang, man gør det, eller man gør det på grund af undskyldelige forhold.

Selskabet opfylder ikke betingelserne for fritagelse, da SKAT ikke har modtaget betalingerne efter få dage. Betalingerne fra selskabet er således modtaget mellem tre og 39 dage for sent.

Det forhold, at selskabet ikke mener at have modtaget SKATs meddelelse om, at selskabet fra den 1. januar 2009 blev omregistreret fra lille til stor virksomhed, kan ikke anerkendes som fritagelsesgrund, da meddelelse herom er sendt direkte fra SKATs edb-leverandør den 24. oktober 2008. Udsendelsen af meddelelsen er på baggrund af en fil fra edb-leverandøren registreret i SKATs system den 5. november 2008.

Der er derfor efter SKATs opfattelse ikke tale om, at selskabet har overskredet betalingsfristerne på grund af et undskyldeligt forhold.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabet har nedlagt påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af renter imødekommes. 

Der er indbetalt for sent, fordi selskabet blev omregistreret til stor virksomhed med virkning fra den 1. januar 2009. Omregistreringen har således medført, at der skulle være betalt den sidste hverdag i måneden. Imidlertid har hverken selskabet eller selskabets revisor modtaget nogen form for orientering om, at selskabets betalingsfrist blev ændret.

Selskabet har i den omhandlede periode sørget for, at lønningsbogholderiet er blevet registreret via Dataløn, hvorfor det ikke er en forglemmelse, som har resulteret i de for sene betalinger, men derimod alene manglende oplysninger om ændring af betalingsfristen.SKAT har gjort opmærksom på, at SKATs edb-leverandør den 24. oktober 2008 skulle have fremsendt et brev til selskabet vedrørende omregistreringen. Som dokumentation har SKAT fremlagt en kopi af et rent standardbrev uden nogen form for hoved. SKAT har fortsat ikke oplyst, om brevet er sendt til selskabets revisor eller til selskabet selv. SKAT har derfor på ingen måde løftet bevisbyrden for, at selskabet eller selskabets lønbureau, der tager sig af lønningsbogholderiet, på nogen måde skulle være blevet underrettet.

Selskabets revisor har også undersøgt, om revisor har modtaget en e-mail fra SKAT om omregistreringen. I den anledning har revisor fremhævet, at revisor bruger Revimentor-systemet, hvilket har den fordel, at samtlige mails bliver arkiveret under de kunder, som sagen vedrører. Revisor har ikke modtaget nogen form for e-mails i 2008 vedrørende den omhandlede problemstilling. Selskabet har også et arkiveringssystem, der minder om revisors, og selskabet har heller ikke modtaget nogen form for e-mail vedrørende den omhandlede problemstilling.

SKAT har fastholdt, at selskabet er underrettet, hvorfor den omhandlede underretning kun kan være foretaget ved brev. Med de midler, der på nuværende tidspunkt rent teknisk er til rådighed, må det anses som en stor fejl i SKATs system, at SKAT ikke har sørget for, at en så vigtig underretning til selskabet er foregået på en sådan måde, at det kan bevises, at underretningen er fremsendt og modtaget.

Selskabet er samtidig en velkonsolideret forretning, og det er revisors kontor, der ved hjælp af systemet for Dataløn sørger for, at selskabets lønningsbogholderi bliver korrekt registreret hver måned. Systemet sørger automatisk for, at betaling foretages senest den dag, hvor betaling skal ske.

I nærværende situation er det 100 procent sikkert, at hverken selskabet eller selskabets revisor på noget tidspunkt er blevet underrettet om ændringen af betalingsfristen, ligesom det endnu engang skal fremhæves, at det er SKAT, der alene har ansvaret for, at denne underretning ikke er foretaget.

Der henvises også til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret princip vedrørende indsendelse af de løbende registerregnskaber, idet indsenderen nu automatisk modtager en kvittering for indsendelse af registerregnskabet. Selskabets revisor har således for godt et år siden oplevet problemer i forbindelse med indsendelse af regnskab. Revisor havde indsendt et registerregnskab med post, hvilket revisor kunne dokumentere ved fremlæggelse af følgebrev samt kopi af postbog, ligesom revisor via Revimentor-systemet var i stand til at bevise, nøjagtigt hvilken dag det omhandlede brev var skrevet. Det omhandlede brev må derfor være forsvundet i systemet, men revisors klient blev alligevel pålagt en bøde grundet for sen indsendelse. Denne bøde har revisor naturligvis været nødsaget til at betale. Det har medført, at revisor på nuværende tidspunkt altid fremsender regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via telefax.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Virksomheders afregningstidspunkter for indeholdt A-skat og AM-bidrag er reguleret i opkrævningslovens § 2, stk. 5 og 6. Af disse bestemmelser fremgår, at virksomheder som udgangspunkt afregner efter fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 5, men dog efter de kortere frister i opkrævningslovens § 2, stk. 6, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Virksomheder, der afregner efter fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 5, betegnes ofte små virksomheder, mens virksomheder, der afregner efter fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6, ofte betegnes store virksomheder.

Nærmere fremgår følgende af opkrævningslovens § 2, stk. 6, om afregningstidspunktet for A-skat og AM-bidrag for såkaldte store virksomheder:

"Stk. 6. For indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven, hvor det sammenlagte tilsvar i henhold til indgivne angivelser, foretagne indberetninger til indkomstregisteret eller foreløbige fastsættelser, jf. § 4, af enten arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat i en forudgående 12-måneders-periode regnet fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i kalenderåret til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Forfaldstidspunktet for indeholdt A-skat m.v. som nævnt i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre. Dette gælder dog ikke, hvis den indeholdelsespligtiges samlede tilsvar ikke overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., jf. 1. pkt. Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen."

Det fremgår af opkrævningslovens § 2, stk. 6, som formuleret ved lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 og ændret ved lov nr. 404 af 9. maj 2006, lov nr. 513 af 7. juni 2006, lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og lov nr. 527 af 17. juni 2008.

Når en virksomhed fra og med oktober måned i det andet kalenderår før det pågældende kalenderår til og med september måned i kalenderåret før det pågældende kalenderår har indeholdt A-skat med mere end 1.000.000 kr. eller AM-bidrag med mere end 250.000 kr., skal en virksomhed således fra den 1. januar i det pågældende kalenderår afregne indeholdt A-skat og AM-bidrag efter fristen i opkrævningslovens § 2, stk. 6. Virksomheden skal således efter denne bestemmelse afregne indeholdt A-skat og AM-bidrag det pågældende kalenderår senest den sidste hverdag i måneden.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund - hvilket der heller ikke ses at være tvist om - at selskabet med virkning fra den 1. januar 2009 skulle afregne efter betalingsfristerne for såkaldte store virksomheder efter opkrævningslovens § 2, stk. 6.

Som anført ovenfor, blev fristerne for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag dog udskudt ved lov nr. 175 af 12. marts 2009, lov nr. 526 af 12. juni 2009 og lov nr. 1133 af 4. december 2009.

Selskabet har imidlertid i perioden fra maj måned 2009 og frem til og med august måned 2010, dog ikke for oktober og november måned 2009, betalt cirka 10 dage for sent i forhold til disse udskudte betalingsfrister. Tidsfristen for store virksomheders indbetaling af A-skat og AM-bidrag lå ca. 10 dage tidligere end fristen for små virksomheder.

Retten lægger således til grund - som også anført af både SKAT og selskabet - at selskabet indbetalte A-skat og AM-bidrag for maj måned 2009 til og med august måned 2010, bortset fra oktober og november måned 2009, efter de tidsfrister, der var gældende for små virksomheder.

Da selskabet indbetalte efter fristerne for små virksomheder, skete selskabets indbetalinger således for sent.

Selskabet har gjort gældende, at SKAT burde og skulle have underrettet selskabet om de ændrede betalingsfrister som følge af omklassificeringen af selskabet fra såkaldt lille til stor virksomhed.

Afregningsfristerne fremgår direkte af opkrævningslovens § 2, stk. 6, hvoraf det ligeledes direkte fremgår, hvornår en virksomhed skal afregne i henhold til fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6. Bestemmelsen angiver således både de tidsmæssige og beløbsmæssige betingelser for bestemmelsens anvendelse. Det følger således umiddelbart af bestemmelsens ordlyd, at en virksomhed er omfattet af bestemmelsen, når nærmere angivne beløbsmæssige betingelser er opfyldt i en bestemt forudgående periode. Betingelserne om de beløbsmæssige grænser for indeholdte AM-bidrag og A-skatter for en forudgående periode er objektive og umiddelbart konstaterbare for en virksomhed, og en virksomhed er uden videre selv i besiddelse af de relevante og tilstrækkelige oplysninger til at forholde sig til, hvorvidt virksomheden er omfattet eller ikke er omfattet af bestemmelsen. En virksomhed er dermed selv i stand til uden videre at fastlægge sit afregningstidspunkt. Der kræves efter bestemmelsens formulering heller ingen afgørelse eller meddelelse fra SKAT for at anse en virksomhed for omfattet af bestemmelsen. En meddelelse fra SKAT til en virksomhed i overensstemmelse med indholdet af bestemmelsen må derfor anses for en servicemeddelelse og ikke en underretning om en egentlig omregistrering af virksomheden. Det er derfor ikke en betingelse for afregning efter fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6, at der er udsendt eller modtaget meddelelse herom fra SKAT.

Uanset om SKAT har udsendt brev til selskabet eller ej, følger det derfor umiddelbart af opkrævningslovens § 2, stk. 6, at selskabet har været forpligtet til at afregne efter fristerne for såkaldt store virksomheder, da selskabet har opfyldt betingelserne herfor i bestemmelsen, og selskabet uden videre selv har været i stand til at konstatere dette.

Efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, skal der, hvis et beløb ikke betales rettidigt, betales en månedlig rente, som fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales.

Som anført ovenfor, har selskabet afregnet for sent for månederne maj 2009 til og med september 2009 samt december 2009 til og med august 2010.

Det er derfor med rette, at selskabet er pålagt 29.136 kr. i renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for de nævnte perioder.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 3, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af renter efter opkrævningslovens § 7, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

Af forarbejderne til opkrævningslovens § 8 fremgår følgende:

"Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. (...) Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig"

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8. Bestemmelsen lyder således:

"Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

 1) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

 2) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold."

På tidspunktet for selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter fandtes denne regel i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Selskabet må anses for senest i oktober måned 2008 at have været i besiddelse af de oplysninger om afregnet A-skat og AM-bidrag for perioden oktober måned 2007 til og med september måned 2008, som er de relevante oplysninger i relation til bestemmelsen om afregningsfristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6. Selskabet må derfor fra oktober måned 2008 anses for at have været bekendt med, at selskabet fra den 1. januar 2009 skulle afregne A-skat og AM-bidrag efter fristerne for store virksomheder. Det er tilfældet, uanset om selskabet modtog underretning fra SKAT herom eller ej. Der er derfor ikke tale om, at selskabet har overskredet betalingsfristerne grundet en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse.

Det påhviler således selskabet at sikre, at der sker rettidig afregning til SKAT af A-skat og AM-bidrag, hvilket også er tilfældet, når selskabet har tilrettelagt afregningen til SKAT under anvendelse af et lønbureau.

Der kan således ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

Det påhviler, som lige anført, selskabet at sikre rettidig afregning til SKAT, og det udgør ikke en særlig omstændighed, at selskabet ikke selv har været opmærksom på sine afregningsfrister, herunder eventuelt ikke har været opmærksom på bestemmelsen i opkrævningslovens § 2, stk. 6. Det gør sig også gældende, når selskabet har anvendt et lønbureau. Endvidere er der ikke tale om en overskridelse af betalingsfristerne på få dage.

Der kan således heller ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Det er derfor med rette, at selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag ikke er imødekommet.

Inddrivelseslovens § 13, stk. 6, (lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige) har følgende ordlyd: 

"Eftergivelse kan i øvrigt, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign."

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller andre særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

Som anført ovenfor, påhviler der ikke SKAT en pligt til at underrette en virksomhed om, at virksomheden fremover skal afregne efter fristerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6. Det er derfor heller ikke en myndighedsfejl, hvis SKAT ikke har underrettet selskabet herom. Der foreligger således ikke forhold, der i særlig grad taler for eftergivelse af de renter, som selskabet er pålagt vedrørende for sen indbetaling af A-skat og AM-bidrag.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.