Dato for udgivelse
03 May 2012 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2011 15:10
SKM-nummer
SKM2012.251.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-02638
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Skrotningsydelse, engroshandel, biler, moms
Resumé

En virksomheds miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning var momspligtig.

Reference(r)

Momsloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.4.1.2

Klagen vedrører om virksomheden anses for at have leveret en momspligtig skrotningsydelse til ejerne af de indleverede biler.

Landsskatterettens afgørelse

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Virksomheden er registeret med "Engroshandel med affaldsprodukter" som beskæftigelsesområde.

Virksomheden har ikke afregnet moms for selve affaldsbehandlingen.

Der er efter SKATs oplysninger ingen specificeret pris på selve affaldsbehandlingen, idet denne af virksomheden er betragtet som en intern arbejdsgang.

Kunden, som afleverer bilen, får udleveret en check eller kontanter, og der udfyldes en købekontrakt. Virksomheden underskriver selv skrotningsattesten.

Skrotningsattesten sendes til miljømyndighederne sammen med købekontrakten. Der underskrives ikke en transporterklæring, idet virksomheden anser sig som ejer af bilen.

Standardprisen ved køb fra private fremgår ikke af købekontrakt. Det er således ikke muligt at se, hvad virksomheden tager for selve affaldsbehandlingen.

Private kunder leverer sædvanligvis selv bilen til virksomheden, mens bilerne som modtages fra forsikringsselskaberne, afhentes af virksomheden hos sælgeren.

Virksomheden har i forbindelse med SKATs kontrol af virksomheden udleveret følgende opgørelser over biler købt af private og forsikringsselskaber samt over modtagne skrotpræmier:

Periode

1/4 2007

31/12 2007

1/1 2008

31/12 2008

1/1 2009

31/12 2009

Samlet for

perioden

Modtagne skrotpræmier

109

118

164

391

Købt af private

62

86

116

264

Købt af forsikring

47

32

48

127

Opgørelse over beløb udbetalt til private ved overdragelse af skrotbiler:

År

2007

2008

2009

Total

2.500 kr.

 

3

 

3

2.000 kr.

 

2

1

3

1.750 kr.

1

5

 

6

1.620 kr.

 

5

 

5

1.500 kr.

4

27

5

36

1.260 kr.

   

5

5

1.200 kr.

48

44

89

181

1.000 kr.

3

 

14

17

900 kr.

1

   

1

800 kr.

3

   

3

700 kr.

2

 

2

4

Total

62

86

116

264

Opgørelse over beløb udbetalt til forsikringsselskaber ved overdragelse af skrotbiler:

År

2007

2008

2009

Total

1.750 kr.

47

31

22

100

1.700 kr.

 

1

18

19

1.650 kr.

   

4

4

1.600 kr.

   

3

3

1.200 kr.

   

1

1

Total

47

32

48

127

Skattecenterets afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioden 1. april 2007 - 31. december 2009 med 43.010 kr.

SKAT er af den opfattelse at der skal betales moms af affaldsbehandlingen, som virksomheden H1 foretager. Det er SKATs opfattelse at ydelsen udføres for kunden, idet SKAT ikke anser H1 for ejer af bilen.

Prisen for affaldsbehandlingen er af SKAT beregnet som forskellen mellem det beløb som typisk udleveres til kunden, og det beløb, som virksomheden H1 modtager for den skrottede bil.

Som det fremgår af ovenstående, er den hyppigst forekommende udbetaling til kunderne på 1.200 kr. pr. bil. Dette gælder, når der ses på samtlige udbetalinger i den kontrollerede periode fra både forsikringsselskaber og fra private.

Beløbet kan variere. De forskellige beløb er begrundet i, at der i nogle biler findes reservedele, som sælges til andre kunder. Værdien af de brugbare reservedele varierer fra bil til bil.

I biler købt af forsikringsselskaber er der flere brugbare/salgbare reservedele, idet bilerne ofte er af nyere dato og derfor ikke så nedslidte som øvrige skrotbiler. Virksomheden H1 betaler derfor mere for forsikringsselskabernes biler, end til de bilejere, der indleverer deres egne biler til skrotning.

Virksomheden H1 istandsætter ikke bilerne, der indleveres til skrotning. Hos H1 afmonteres brugbare reservedele, som så sælges til andre kunder.

Efter at der eventuelt er afmonteret brugbare reservedele, foretages der affaldsbehandling af bilen. Affaldsbehandlingen foretages af virksomheden H1 medarbejdere.

Skrotningsattesten underskrives af virksomheden H1. Skrotningsattesten indbringer 1.750 kr. Når kunden afleverer sin bil, foretager H1 afmeldelse hos CMR.

Virksomhedens aktiviteter er primært tilrettelagt, med henblik på at afmontere salgsbare dele, fra de indleverede biler og foretage affaldsbehandling.

Det er SKATs opfattelse, at der i forbindelse med indkøb og affaldsbehandling af skrotbiler foretages en leverance, hvor virksomheden H1 opnår et vederlag, der typisk kan opgøres som forskellen mellem skrotningspræmien og det udbetalte beløb for skrotbilen.

Det er ligeledes SKATs opfattelse, at der også i de situationer, hvor købsprisen for skrotbilen er højere end skrotningspræmien er leveret en ydelse vedr. affaldsbehandling.

Affaldsbehandlingen af skrotbiler sker efter ejerens ønske, og der sker således en leverance mod vederlag, jf. momslovens § 4.

Autoophugningsvirksomheder, der er forpligtet til at modtage udtjente motorkøretøjer med henblik på affaldsbehandling, er momspligtige af de affaldsbehandlingsydelser, som virksomhederne udfører for ejerne af motorkøretøjerne.

Det gælder, uanset om der formelt er underskrevet en slutseddel på køretøjet, da autoophugningsvirksomhederne ikke i momsmæssig henseende bliver ejere af køretøjerne ved overdragelsen. Dette skyldes, at virksomhederne ikke kan råde som ejer over køretøjerne, men er forpligtet til at skrotte dem. Avancen der typisk fremkommer som differencen mellem skrotningspræmien og købsprisen for skrotbilen, er vederlaget for leverancen, jf. momslovens § 4.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at skrotning af biler ikke er en momspligtig transaktion.

Hele begrundelsen for forslag til ændringen er den, at SKAT finder, at virksomheden har købt biler til skrotning.

Det gøres gældende, at virksomheden ikke har købt biler til skrotning. I købekontrakterne står således intet om, at virksomheden har købt en bil til skrotning. Hvis virksomheden købte en bil, som ejeren ønskede skrottet, ville der blive udstedt en skrotningsattest til den, som indleverer bilen, eller kunden ville forlange, at der på købekontrakten stod "bil til skrotning". Der står alene, at virksomheden har købt en bil, og følgelig er virksomheden juridisk set ejer af bilen, og ikke forpligtet til at skrotte den.

I øvrigt annoncerer virksomheden ikke med, at der modtages biler til skrotning.

Det er ikke korrekt, når SKAT anfører, at virksomheden ikke kan råde som ejer over køretøjerne, men er forpligtet til at skrotte dem.

Hvis en virksomhed køber en bil, afgør den selv, hvad der skal ske med denne. Det er kun, hvis kunden ønsker bilen skrottet, at man er forpligtet til at skrotte den.

SKAT har ingen dokumentation for, at kunden har ønsket bilen skrottet, derimod har virksomheden dokumentation for, at der er købt en bil og ikke affald.

SKATs anfører, at ydelsen udføres for kunden, idet SKAT ikke anser virksomheden H1 som ejer af bilen.

Det er muligt at dette er SKATs opfattelse, men der er ikke noget bevis herfor. Virksomheden har derimod bevis for, at den har købt bilen, og følgelig er virksomheden ejer af denne, og kan bruge bilen til eget brug.

Momslovens § 4, stk. 1, 1. punktum fastslår, at der svares afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

For at en given transaktion er momspligtig, forudsætter det i almindelighed, at der er en leverandør af den pågældende vare eller ydelse, at leverancen sker mod vederlag, og at der er en aftager af den pågældende vare eller ydelse, dvs. en i forhold til leverandøren selvstændig tredjemand, der betaler vederlag for den pågældende leverance.

Udgangspunktet er herefter, at "interne" leverancer foretaget af en afgiftspligtig virksomhed til virksomhedens egen brug ikke er momspligtige.

Autoophugningsvirksomheder, der også driver virksomhed som brugtvognsforhandlere, hvilket virksomheden gør, og som undertiden tager brugte biler i bytte med henblik på omregistrering og videresalg, skal derfor ikke betale moms af egne biler i tilfælde en "in house-ydelse" vedrørende affaldsbehandling at egne biler i tilfælde, hvor den indbyttede bil alligevel ikke kan videresælges, men derimod skal skrottes.

Da virksomheden juridisk set er ejer af en bil, og følgelig har råderet over denne bil, kan virksomheden bruge denne til "in house-ydelse", og så skal der efter vores opfattelse ikke betales moms, når denne bil senere skrottes hvilket også fremgår af SKM2006.751.SKAT.

Sammenfattende bemærkede SKAT i omhandlede meddelelse, at ved den af Miljøstyrelsen ændrede praksis, er det muligt, at ophugningsvirksomheder kan anses som ejer af biler, som virksomheden ifølge købekontrakt har ejendomsretten til. Det vil i disse tilfælde - altså de tilfælde, hvor ophugningsvirksomheden har modtaget en bil, der ikke er affald - bero på ophugningsvirksomheden som ejer at afgøre, hvordan der skal forholdes med bilen. Det følger endvidere heraf, at ved eventuel efterfølgende ophugning af bilen, kan ophugningsvirksomheden ikke anses for at have leveret en ydelse til bilens tidligere ejer vedrørende affaldsbehandlingen, hvorfor ophugningsvirksomheden i disse tilfælde ikke skal betale moms af nogen del af skrotningsgodtgørelsen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge momslovens § 4 betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Virksomheden er registreret med "engroshandel med affaldsprodukter" som beskæftigelsesområde. Herefter og på grundlag af sagens oplysninger i øvrigt, må det lægges til grund, at virksomheden hovedsageligt er tilrettelagt med henblik på at modtage biler til skrotning, og kun i mindre omfang videresælger biler.

Det må endvidere bl.a. på grundlag af priserne betalt for de pågældende køretøjer lægges til grund, at de biler, der faktisk er blevet skrottet, oprindeligt er indleveret med henblik herpå, og ikke har været indkøbt til andre formål, herunder videresalg. Derved har virksomheden været forpligtet til at foretage miljøbehandling af de pågældende biler, jf. bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 § 9.

Landsskatteretten finder, at virksomheden i forbindelse med affaldsbehandlingen af bilerne i den pågældende periode, har leveret en ydelse mod vederlag til den, der har indleveret en bil til miljøbehandling, jf. momslovens § 4. Der henvises herved til Vestre Landsrets dom af 12. maj 2010, offentliggjort i SKM2010.368.VLR.

Den omstændighed, at der er udarbejdet en købekontrakt, og virksomheden efterfølgende selv har underskrevet en skrotningsattest og har modtaget skrotningsgodtgørelsen fra Miljøordningen for Biler, kan ikke føre til et andet resultat i momsmæssig henseende.

Landsskatteretten stadfæster herefter den påklagede afgørelse.