Dato for udgivelse
03 maj 2012 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2012 13:33
SKM-nummer
SKM2012.261.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-242175
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Læge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, og arbejde udført under konsulentaftalen indgået med et privathospital kunne derfor ikke faktureres under virksomhedsordning i eget firma.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4
Kildeskatteloven § 43
Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Kildeskatteloven § 43
Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.A.4.1.

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit C.C.1.2.2
Redaktionelle noter

Det bindende svar er stadfæstet af Landsskatteretten. Kendelsen er ikke offentliggjort som SKM.

Spørgsmål:

 1. Kan arbejde udført under konsulentaftalen indgået med et privathospital faktureres under virksomhedsordning i eget firma?

Svar:

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger arbejder fra 1. december 2011 som deltidsansat overlæge (80 %).

Han har nystartet et konsulentfirma til ad hoc beskrivelser af MR-undersøgelser (avancerede røntgenundersøgelser)

Arbejdet bestod indledningsvist i beskrivelse på privathospitalet, men alt arbejdet er siden midt i november 2011 foretaget hjemmefra.

Spørger har indsendt følgende speciallægekonsulentaftale:

Opgavebeskrivelse

Konsulentfirmaets opgaver består i ved behov at foretage beskrivelse af MR-undersøgelser.

Konsulenten refererer i dagligdagen til ledende radiolog.

I sit arbejde som radiolog forpligter Konsulenten sig til at udføre sit arbejde samvittighedsfuldt, og i omgang med udstyr og materiale, at handle økonomisk ansvarligt.

Endvidere forpligter Medarbejderen sig til, at handle i overensstemmelse med idégrundlaget og servicemål for Hospitalet.

Konsulenten forpligter sig til at kende og anvende samtlige af de kvalitetsstandarder, der er relevante for Konsulentens udførelse af sine opgaver hos Arbejdsgiveren.

Honorar

For beskrivelser afregnes kr. x pr. region.

Columna totalis takseres som to regioner.

Der faktureres månedsvis bagud.

Ved fremmøde tillægges y kr./ z kr.

Tavshedspligt

Konsulenten har tavshedspligt såvel under ansættelsen som efter fratræden med hensyn til alle forhold vedrørende arbejdsgiverens forretningsforhold, medmindre der er tale om forhold, der ikke er hemmelige.

Konsulenten er forpligtet til at sørge for, at materiale, der tilhører Arbejdsgiveren, opbevares forsvarligt og utilgængeligt for tredjemand, hvis der er tale om materiale, der er omfattet af tavshedspligten.

Overtrædelse af tavshedspligten betragtes som væsentlig misligholdelse med deraf følgende konsekvenser for samarbejdet.

Ved samarbejdets ophør skal Konsulenten tilbagelevere alt materiale, der tilhører eller vedrører Arbejdsgiveren. Konsulenten kan ikke tilbageholde noget materiale, der tilhører Arbejdsgiveren, heller ikke selvom Konsulenten måtte have et krav mod Arbejdsgiveren.

Opsigelse

Samarbejdsaftalen kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til ophør den sidste i en måned.

Spørger arbejdede fra 2008 til primo september 2011 i A A/S, og der indgik en hjemmearbejdsplads/arbejdsstation i ansættelsen som lønmodtager.

Efter deres konkurs i september 2011 har spørger en mundtlig aftale med konkursboets forvalter om, at arbejdsstationen må benyttes, indtil der træffes aftale om køb eller tilbagelevering. Opsigelse fra konkursboet side kan formentlig ske fra dag til dag, så situationen er lidt usikker.

Spørger påtænker at købe en sådan arbejdsstation - evt. en brugt fra konkursboet. En ny arbejdsstation koster mellem 40.000 kr. og 80.000 kr. + opsætning. Leje af udstyret er ikke aktuelt.

Hvis ikke SKAT godkender ordningen bliver resultatet, at spørger må udføre arbejdet på privathospitalet eller (mere sandsynligt) at funktionen bortfalder. Privathospitalet har ikke og regner ikke med skulle/kunne stille udstyr til rådighed.

Behovet/arbejdstiden kan ikke angives med sikkerhed, da spørger er en blandt flere konsulenter, og da han primært skal arbejde i spidsbelastningsperioder, men det vil formentlig ligge op 2-3 timer om ugen i gennemsnit.

Spørger har endvidere oplyst, at han har foretaget samme arbejde for B indtil medio januar 2012, hvor det stoppede. Han foretager arbejde for C og har enkelte forelæsninger.

Der er 2 andre interessenter på banen med ønske om "beskriverarbejde", men der foreligger ingen aftaler endnu.

Arbejdet for B blev foretaget på samme arbejdsstation, medens arbejdet for C udelukkende sker på deres adresse 1 (eller måske 2) gange om måneden.

Der afholdes udgifter til internetforbindelse og indretning af arbejdsplads i hjemmet. Ved fremmøde på privathospitalet vil der ligeledes være transportudgifter, og faglitteratur indkøbes ved behov. Herudover vil der være almindelige firmaudgifter til kontorartikler, revisor osv.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at han kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende.

Han mener ikke, at hans forhold kan sidestilles med en ansættelse, da man som ansat har:

 • betalt arbejdsstation med installation, opdatering og service
 • betalt internetforbindelse
 • betalt efteruddannelse og opslagsværker stillet til rådighed
 • arbejder under arbejdsgivers ansvarsforsikring
 • løn garanteret af Lønmodtagernes Garantifond
 • betalt transport ved fremmøde

Spørger skal eller har derimod:

 • indkøbt arbejdsstation (aftale truffet med A´s konkursforvalter)
 • betalt installation,
 • betale opgradering og evt. udskiftning, reparation m.v.
 • speciel internetforbindelse, der er ret dyr grundet krav til hastighed
 • selv betale videreuddannelse, lærebøger, opslagsværker etc.
 • speciel lægeansvarsforsikring, som man skal have
 • ingen garanti for betaling af faktura - tabsrisiko
 • afholde udgifter til revisor etc.
 • betale transport ved fremmøde
 • har flere kunder som konsulent

I henhold til Røntgenregulativet skal enhver Røntgenafdeling have en ansvarlig leder. Dette betyder ikke, at spørger som konsulent arbejder direkte under ham og skal konsultere/adspørge i det faktiske arbejde, der udføres selvstændigt. Naturligvis har han som konsulent ikke økonomisk engagement i selve skannerne, idet arbejdet som konsulent består i beskrivelse af undersøgelserne, ikke selve udførelsen.

Spørger sammenligner det lidt med et konsulentfirma, der f.eks. udfører arbejde for et bestemt firma - det betyder jo ikke, at man er økonomisk involveret i produktionen, men man udfører naturligvis sit arbejde selvstændigt, selvom man skal referere til direktøren.

Som læge har man altid tavshedspligt vedrørende patientfølsomme oplysninger - dette uanset man er direktør, privat eller ansat.

Vedrørende opsigelsesfristen på en måned, så er det vel naturligt, at privathospitalet vil sikre sig en vis "forsyningssikkerhed" i det mindste 1 måned frem.  Spørger har et sommerhus på Sjælland, som han ikke umiddelbart besøger regelmæssigt. Han har lavet aftale med et firma om græsslåning, og det aftaler man da for en sæson eller mindst for et par måneder fremover af hensyn til begge parter.

Opsigelsesvarslets længde kan efter spørgers opfattelse ikke være af nogen væsentlig betydning.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at arbejde udført under konsulentaftalen indgået med privathospitalet kan faktureres under virksomhedsordning i eget firma.

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Kildeskattelovens § 43, stk. 1.

Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, 1. pkt.:

Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden.

Begrundelse

Generelt:

Det er en betingelse for at kunne anvende virksomhedsordningen, at spørger kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, 1. pkt.

Afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende skal foretages på samme måde uanset inden for hvilken relation inden for skattelovgivningens område, spørgsmålet er relevant, og afgrænsningen skal foretages på baggrund af de kriterier, der er angivet i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven pkt. 3.1.1.

Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko.

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

I tvivlstilfælde må afgrænsningen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem hvervgiver og hvervtager.

Konkret

Det lægges på baggrund af spørgers oplysninger til grund, at han påtænker at investere i den såkaldte arbejdsstation.

Det er efter en samlet konkret vurdering Skatteministeriets opfattelse, at spørger ikke kan betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til privathospitalet.

Der er herved lagt væsentlig vægt på, at spørger ikke har en tilstrækkelig reel økonomisk risiko. Det forhold, at spørger muligvis ikke kan opretholde en indtægt, såfremt der ikke er en tilstrækkelig tilgang af patienter, er efter Skatteministeriets opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det svarer til en økonomisk risiko i erhvervsforhold.

Det er hospitalet, der har kontakten til patienterne, og som står for alt det administrative arbejde i forhold til dem.

Det er endvidere hospitalet, der ejer det meget kostbare udstyr, der skal benyttes til at foretage såvel røntgen- som MR-scanninger.

Der er endvidere lagt vægt på, at spørger er underlagt en vis form for instruktionsbeføjelse, som ikke er sædvanlig i erhvervsforhold. Spørger refererer i dagligdagen til en ledende radiolog, og spørger forpligter sig til at kende og anvende samtlige af de kvalitetsstandarder, som er relevante for hans udførelse af opgaver.

Det er endelig Skatteministeriets opfattelse, at spørgers udgifter til kontorhold, hverken efter art eller omfang adskiller sig væsentligt fra, hvad der er normalt for en lønmodtager.

Der er endelig lagt vægt på, at der er tale om en løbende tilknytning, og at spørger og hospitalet har et gensidig opsigelsesvarsel på 1 mdr. til ophør den sidste i en måned.

Det forhold, at spørger påtænker at købe den såkaldte arbejdsstation, er efter Skatteministeriets opfattelse ikke tilstrækkelig til at medføre, at spørger dermed skal betragtes som selvstændig erhvervsdrivende.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med nej, idet spørger ikke kan betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, og arbejde udført under konsulentaftalen indgået med privathospitalet kan derfor ikke faktureres under virksomhedsordning i eget firma.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.