Dato for udgivelse
02 maj 2012 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2012 11:32
SKM-nummer
SKM2012.248.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-239719
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Succession, bortforpagtet landbrugsjord
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger ud af sin samlede landbrugsejendom kan frasælge ca. 21 hektar jord til sin søn med skattemæssig succession i ejendomsavancen. Jorden som overdrages er bortforpagtet til sønnen.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 33C, stk. 1

Reference(r)

Kildeskatteloven § 33C, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit C.C.6.7.2

Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2012-2 afsnit C.C.1.1.1

Spørgsmål

  1. Kan spørger ud af den samlede ejendom frasælge ca. 21 hektar jord til sin søn for kr. 2.200.000 efter reglerne om skattemæssig succession i kildeskattelovens § 33 C, stk. 1?

Svar

Ad 1.   Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen X-vej, Y-by som er vurderet som en landbrugsejendom. Ejendommen er vurderet til kr. 2.500.000, heraf grundværdi kr. 594.600. Ejendommens jordareal er på ca. 22,5 hektar.

Spørger ønsker at frasælge ca. 21 hektar jord + kartoffelleveringsretter til sin søn for kr. 2.200.000. Salget af jorden ønskes foretaget med succession, jf. kildeskattelovens § 33 C. Der succederes ikke i kartoffelleveringsretter.

Sønnen har lejet (forpagtet) jorden, som han ønsker at købe.

Der er tale om en påtænkt disposition. Det er oplyst, at der fremkommer en avance på ca. 900.000 kr. ved den påtænkte overdragelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at de ca. 21 hektar jord + leveringsretter kan overdrages til sønnen for kr. 2.200.000 efter kildeskattelovens § 33 C, således at sønnen succedere i avancen ved købet af jorden. Der succederes ikke i leveringsretter.

Handel mellem nærtbeslægtede kan foretages med succession i henhold til kildeskattelovens § 33 C.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger ud af den samlede ejendom kan frasælge ca. 21 hektar jord til sin søn for kr. 2.200.000 med skattemæssig succession, jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 1.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, 1. pkt.:

"Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14."

Praksis

SKM2012.148.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge hele landbrugsejendommen med driftsbygninger og 51,3 ha til sin søn med skattemæssig succession i ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Skatterådet bekræfter endvidere, at spørger kan sælge 49 ha med driftsbygninger til sønnen med skattemæssig succession i ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Endelig bekræfter Skatterådet, at spørger kan sælge 49 ha jord uden driftsbygninger til sønnen med skattemæssig succession.

SKM2010.170.SR

Skatterådet fandt, at A kunne sælge ejendommene X og jord beliggende Z til hendes bror B med succession efter reglerne i KSL § 33 C således, at der ikke skulle ske beskatning af ejendomsavance mv. hos hverken C eller A.

C havde hidtil ejet og drevet ejendommene X og jord beliggende Z. I forbindelse med kommende generationsskifte ville C overdrage begge ejendomme til A ved ægtepagt. A ville herefter sælge begge ejendomme til hendes bror B.

SKM2008.179.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overtage sin faders landbrugsejendom med skattemæssig succession efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, afskrivningsloven og kildeskattelovens § 33 C og D. Endvidere bekræftede Skatterådet, at spørger efterfølgende kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet afviste at svare på spørgsmålet om, hvorvidt spørgers selskab herefter ville kunne genanbringe ejendomsavance efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven i en landbrugsejendom i Litauen.

Den juridiske vejledning, afsnit C.C.6.7.2 succession efter KSL § 33 C

Begrundelse

Betingelserne for succession efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, er opfyldt.

Ifølge det oplyste vil ejeren af landbrugsjorden overdrage denne til sønnen i levende live. Den faste ejendom benyttes til landbrug og er vurderet som landbrugsejendom, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1.

Det er oplyst, at der vil fremkomme en avance i forbindelse med overdragelsen.

Ejendomsavancen er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og ejendommen indgår i overdragerens erhvervsvirksomhed, fordi landbrugsjorden er bortforpagtet til sønnen på overdragelsestidspunktet.

Der henvises til SKM2012.148.SR, hvori Skatterådet fandt, at der kan ske succession i bortforpagtet landbrugsjord efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, også i tilfælde hvor erhververen af landbrugsjorden er den tidligere forpagter.

Bortforpagtning af landbrugsjord, herunder bortforpagtning/udleje af en del af et landbrug vil i almindelighed være selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2011-2, afsnit E.A.1.2. og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.5.2.2.7. Der er ikke grundlag for at fravige hovedreglen i denne sag.

Den bortforpagtede landbrugsjord kan således overdrages med succession efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.