Dato for udgivelse
06 May 2012 19:33
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport
Sagsnummer
10-205878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Fra 1. januar 2011 har det været et krav, at der i fortoldninger alene til fri omsætning (procedurekode 42xx xxx) skal angives momsnummeret på den endelige modtager i et andet EU-land.


Ved fortoldning af varer alene til fri omsætning (procedurekode 42xx xxx) skal varerne umiddelbart efter fortoldningen transporteres til et andet EU-land.

Fra den 1. januar 2011 er der fra EU's side, i Rådets Direktiv 2009/69 af 25. juni 2009, indført et krav om, at der i disse fortoldninger altid skal angives momsnummeret på den endelige modtager i det andet EU-land. Desuden er der stillet krav om, at der skal fremlægges bevis for, at varerne er bestemt til at blive transporteret til et andet EU-land. Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at de kompetente myndigheder kun skal have forelagt dette bevis efter anmodning.

I Danmark betyder det i praksis, at det har været et krav, at der i fortoldningen skal angives momsnummeret på den endelige modtager i rubrik 44.6 fra den 1. januar 2011.

Da det er konstateret, at dette ikke sker i alle tilfælde vil alle angivelser med procedurekode 42xx xxx blive udtaget til kontrol.

Angivelser der er udtaget til kontrol på baggrund af denne risikoprofil er således ikke udtaget med henblik på en fysisk kontrol, men med henblik på en sikring af, at momsnummeret på den endelige modtager er angivet i rubrik 44.6 i forbindelse med den almindelige ekspedition af angivelsen. Der er imidlertid intet til hinder for, at angivelsen desuden underkastes fysisk kontrol hvis SKAT skønner, at det er relevant

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at i de tilfælde hvor der er tale om flere endelige modtagere, må der kun angives én varemodtager pr. varepost.

Virksomheden skal ligeledes fremlægge bevis for, at varerne skal transporteres videre til den pågældende modtager hvis ekspeditionsstedet anmoder om det.

Det er hensigten, at der på længere sigt vil blive implementeret en løsning hvor det udenlandske momsnummer automatisk bliver valideret. Dette vil medføre, at det udenlandske momsnummer herefter skal angives i en anden rubrik. Der vil blive informeret nærmere om dette i god tid før implementeringen.