I dette afsnit kan du læse generel information om indberetning i forbindelse med optjening af feriepenge:

 • Overordnede regler
 • Valideringer af indberetning af feriepenge
 • Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge
 • Funktionærer med ret til pensionsbidrag af feriepenge ved fratræden
 • Medarbejdere med flere ansættelsesforhold
 • Ved fejlagtig indberetning af medarbejdernummer
 • Om beskatning af feriepenge iht. ny ferielov
 • Om indberetning af feriepenge, der beskattes og udbetales i forbindelse med ferieafholdelse 

Overordnede regler
Der er indberetningspligt for bruttoferiepenge, nettoferiepenge, feriedage og se-nr. på feriepengeudbetaler.

Indberetningspligten gælder både optjening, der sker hos ansatte, der ikke får løn under ferie (kaldet timelønnede) og for ansatte, der får løn under ferie, når disse personer fratræder (kaldet fratrædende funktionærer).

Indberetning af sygeferiepenge til timelønnede

Sygeferiepenge, der optjenes når ansatte uden ret til løn under sygdom får sygedagpenge, skal indberettes på samme måde som almindelige feriepenge for en timelønnet.

Valideringer af indberetning af feriepenge
Personindberetning via fil afvises hvis:

 • Der er angivet et se-nr. på feriepengeudbetaler, hvor se-nummeret
  • ikke er FerieKontos, eller
  • ikke er registreret som feriekasse hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke er registreret som administrativ feriepengeudbetaler hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke tilhører samme cvr-/se-nr. som den indberetningspligtige, der har afgivet indberetningen, eller
 • Der er angivet feriepenge eller feriedage for timelønnede eller for fratrædende funktionærer, men ikke angivet se-nr. på feriepengeudbetaler, eller
 • Der er angivet beløb i felt 198 Bruttoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet bruttoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet beløb i felt 202 Nettoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet nettoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet mere end én feriepengeudbetaler (én record 6002 med felt 209) under én personindberetning

Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge 
Feriepengeinfo opgør optjente feriepenge og -dage direkte ud fra oplysningerne i eIndkomst. Når lønmodtageren via Feriepengeinfo på borger.dk anmoder om at få sine feriepenge udbetalt, sendes anmodningen til den virksomhed/feriekasse (feriepengeudbetaleren), der skal udbetale til lønmodtageren.

Nærmere information om anmodning og udbetaling af feriegodtgørelse (feriepenge) kan læses på Feriepengeinfo på henholdsvis virk.dk og borger.dk

Medarbejdere med flere ansættelsesforhold
Hvis du har medarbejdere, der har flere adskilte ansættelsesforhold, hvor feriepenge skal afregnes separat, adskilles disse ansættelsesforhold ved at angive medarbejdernummer i indberetningerne. På den måde, kan medarbejderen se på sin ferieoversigt på borger.dk, i hvilket ansættelsesforhold ferien er optjent.

Hvis du skifter medarbejdernummer på en medarbejder, og dette ikke er en følge af ændring af selve ansættelsesforholdet, skal ændringen så vidt muligt ske ved årsskiftet, da der ellers oprettes flere feriepengekonti hos Feriepengeinfo.

Medarbejdernummer angives i online lige efter cpr-nummer. I filindberetning skal medarbejdernummeret angives i record 6000 i position 38 til 52 inkl. Der er dermed plads til 15 tegn. Se evt. nærmere i "eIndkomst: Teknisk vejledning".

Feriepengeinfo bruger Medarbejdernummer på denne måde:

 • Hvis du ikke indberetter Medarbejdernummer, antager Feriepengeinfo, at medarbejderen kun har ét ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren.
 • Hvis du har samme medarbejder ansat i flere ansættelsesforhold, skal du indberette forskellige medarbejdernumre for de forskellige ansættelsesforhold.
 • Hvis du vælger at indberette feltet Medarbejdernummer, skal du altid angive det helt ens for samme medarbejder i samme ansættelsesforhold.

Ved fejlagtig indberetning af medarbejdernummer
Hvis du ved en fejl har indberettet på flere forskellige medarbejdernumre for en medarbejder, kan dette rettes på 2 måder:

 • Du kan foretage en positiv indberetning på det korrekte medarbejdernummer, med det beløb og de dage, der fejlagtigt er indberettet på det forkerte medarbejdernummer. Du skal kun indberette felterne 202 Nettoferiepenge for timelønnede, 203 Optjente feriedage for timelønnede og 209 Feriepengeudbetaler. Efterfølgende skal der indberettes tilsvarende negative tal på det forkerte medarbejdernummer - husk også her felt 209. Der skal bruges nøjagtig samme lønperiode og dispositionsdato i de to indberetninger. Hvis rettelsen vedrører flere lønperioder, kan rettelsen slås sammen i én sammenhængende lønperiode med samme dispositionsdato for både den positive og den negative rettelse. Det er vigtigt, at den positive regulering på det korrekte medarbejdernummer afgives først. Ellers vil den negative rettelse blive afvist.
 • Feriepengeudbetaler kan kontakte Feriepengeinfo og få dem til at slå indberetningerne sammen, så der ses bort fra indberettede medarbejdernumre. Det vil så gælde for alle tidligere og efterfølgende indberetninger med det pågældende feriepengeudbetaler-se-nr., og kan ikke fortrydes.

Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge

For arbejdsgivere, der bruger feriekonto/feriekasse beskattes feriepengene ved optjeningen og udbetales som nettoferiepenge. For arbejdsgivere med overenskomst, der selv udbetaler feriepengene beskattes feriepengene ved udbetaling og optjenes som bruttoferiepenge.
Tabellen angiver, hvilket skattekort, der skal anvendes og hvornår feriepengene skal beskattes. Tallene i parentes refererer til noterne under tabellen.

Feriepengeudbetaler Hvilket skattekort? Beskatning
Feriekonto/feriekasse (timelønnede) Bikort (1) Beskattes ved optjening, udbetales som nettoferiepenge.
Arbejdsgiver udbetaler selv, har overenskomst (timelønnede) Arbejdsgiver skal bruge det skattekort, de normalt anvender. (2) Optjenes som bruttoferiepenge. Beskattes ved udbetaling
Feriekonto/feriekasse (fratrådt funktionær) Bikort (3) 
Beskattes ved udbetaling ifm. fratrædelse
Arbejdsgiver udbetaler selv, har overenskomst (fratrådt funktionær) Bikort (3) Beskattes ved udbetaling ifm. ferieafholdelse


(1) Der skal ikke anvendes fradrag fra hovedkortet i forbindelse med beskatning af feriepengene.


(2) Hvis medarbejderen er i et uafbrudt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som også betaler feriepenge i perioden, kan arbejdsgiver anvende det skattekort, de normalt bruger, men der må ikke gives fradrag for selve ferieperioden. Du må kun give fradrag for den periode, du reelt udbetaler løn for. De feriepenge den ansatte får fra fx FerieKonto er nettoferiepenge, hvor der er givet fradrag ved optjeningen.  Et eventuelt ikke udnyttet fradragsbeløb kan overføres til den efterfølgende lønperiode. Har den ansatte frikort, må fradraget fra dette gerne bruges, når det også bruges til lønnen.

 
(3) For fratrædende funktionærer skal der bruges bikort ved beskatning af feriepenge. Hvis en funktionær fratræder en arbejdsgiver med overenskomst, som først udbetaler og beskatter feriepengene ved ferieafholdelse, skal den tidligere arbejdsgiver anvende bikort. En ny arbejdsgiver, som anvender hovedkort, må give fuldt fradrag for de lønperioder, hvor medarbejderen holder ferie med tidligere optjente feriepenge.


Bemærk, at der pr. 1. januar 2022 er ændrede regler for beskatningen af feriepenge, som er optjent af en bonus efter fratrædelse. Se afsnittet "Beskatning af feriepenge udbetalt efter ansættelsesophør" i afsnit 8.3.0.

Om indberetning af feriepenge, der beskattes og udbetales i forbindelse med ferieafholdelse
Når der efter den nye ferielov udbetales feriepenge, som arbejdsgiver skal beskatte i forbindelse med udbetaling, skal feriepengebeløbet principielt indberettes som almindelig løn. Hvis indberetningen sker separat for feriepengene, skal lønperioden være ferieafholdelsesperioden. Dvs. de hverdage der er omfattet af ferien skal være indeholdt i lønperioden. Det er uvæsentligt, hvorvidt man tager lørdag, søndag og helligdage grænsende op til ferien med i lønperioden.

Dispositionsdatoen skal være den dato feriepengene udbetales til den ansatte. Løntypen skal altid angives som Bagud. Årsagen er, at feriepengene er skattepligtige på udbetalingstidspunktet, uagtet at de udbetales før den ferieperiode de dækker. Feriepengeudbetalinger kan derfor ikke indberettes sammen med forudløn.

Feriepengebeløbet indberettes som løn i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst, men skal yderligere specificeres i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge. Dvs. hvis feriepengene udbetales sammen med løn (på samme dato), da kan lønnen og feriepengene indberettes som ét beløb i felt 13. Den del af beløbet i felt 13, der er feriepenge skal angives i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.

Hvis en funktionær forlader arbejdsmarkedet

Hvis feriepengene udbetales i forbindelse med, at funktionæren forlader arbejdsmarkedet, skal lønperioden angives som den sidste lønperiode funktionæren er ansat.