Dato for udgivelse
27 Apr 2012 15:46
Til
Importører og andre, der anvender Importsystemet
Sagsnummer
x
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Med virkning fra 9. juni 2012 flyttes midlertidig opbevaring (MIO) fra toldsystemet til manifestsystemet, og bevilling til bred grænse vil blive afløst af bevilling til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG). Fra samme dato vil der også ske ændringer i indsættelse af faktisk ankomst, ligesom det fra denne dato vil være muligt at oprette en summarisk indgangsangivelse som en del af en toldangivelse.


Kommende ændringer i Importsystemet
Som følge af gennemførslen af EU's sikkerheds- og sikringsbestemmelser og implementeringen af de nye IT systemer (Import kontrolsystemet (ICS) og Manifestsystemet) vil Importsystemet blive ændret som beskrevet herunder.

Angivelse til midlertidig opbevaring på oplag (MIO) flyttes fra Importsystemet til Manifestsystemet
Oprettelse, rettelse, sletning opsplitning og flytning af MIO vil fremover ske i Manifestsystemet enten on-line via dette systems web-portal eller via xml-filoverførsel (læs mere herom på Manifestsystemets hjemmeside).

Strukturen på MIO referencenumret ændres med flytningen til Manifestsystemet. Den får fremover et 6-tal, som systemkode i numrets 5 ciffer (f.eks. 2011600123456).

Overgangsordning
I en overgangsperiode vil der ligge MIO'er i Importsystemet, som skal fortoldes.  Standardfortoldninger kan derfor i overgangsperioden oprettes på grundlag af en MIO, som enten ligger i Import eller i Manifest.

For at minimere efterfølgende manuelle ekspeditioner, rettelser og oprydning opfordres til så vidt muligt at have færdigbehandlet åbentstående MIO'er, inden produktionsstart.

Lukning af MIO funktionen i Importsystemet, betyder blandt andet at:

•Samling af flere MIO'er.

Samling af flere MIO'er som er oprettet i Importsystemet, til én standardfortoldning, kan efter produktionsstart ikke gennemføres. Fortoldning af sådanne skal derfor i stedet ske enkeltvis. Efter produktionsstart kan samling af MIO'er kun ske på grundlag af MIO 'er oprettet i Manifest.

•Opsplitning af MIO'er.

Opsplitning af MIO'er oprettet i Import kan efter produktionsstart ikke opsplittes til nye MIO'er.

Hvis der opstår et behov for dette, vil det være nødvendigt at oprette de nye MIO'er i Manifestsystemet. Den oprindelige MIO skal herefter manuelt afsluttes af SKAT, med henvisning til de nye angivelser.

 Angivelse af varer på MIO til standardfortoldning
Proceduren for angivelse af varer omfattet af en MIO ved en standardfortoldning er uændret. Standardfortoldninger vil fortsat skulle angives via Importsystemet, on-line eller via EDI (Edifact/In-house), med henvisning til referencenumret på en MIO.

Søgning af MIO i Importsystemet
I Importsystemets søgefunktion vil det fortsat være muligt for en operatør at udsøge de MIO'er, som er oprettet for denne, med henblik på færdiggørelse til en standardfortoldning eller til samling af to eller flere MIO'er i en fortoldning.

Angivelse af varer på en fuldstændig eller forenklet ekspresfortoldning
Faktisk ankomst vil, som hovedregel blive overført fra manifestsystemet og indsat på en angivelse til fuldstændig- (FUE) eller forenklet (FOE) ekspresfortoldning i Importsystemet.

Det er en betingelse, at FUE eller FOE er godkendt med forventet ankomst og har opnået statuskode 11 for, at manifestsystemet overfører faktisk ankomst. Det er videre en betingelse, at transportdokumentet er indsat i rubrik 40 med korrekt type og reference. Er der tale om containere skal containerens identifikations nummer være indsat i rubrik 31.

Da transportmåde 3, vejtransport, ikke er omfattet af manifestsystemet, har registratorer med bevilling som "Godkendt modtager" i forbindelse med afslutning af transitforsendelse adgang til at indsætte faktisk ankomst på en FUE eller en FOE direkte i Importsystemet.

Dette betyder samtidig også, at det kun vil være godkendt modtager, der kan oprette FUE og FOE med angivet faktisk ankomst.

Alle vil dog fortsat kunne indsætte faktisk ankomst ved angivelse af varer til fraførsel fra toldoplag. (SKAT medarbejdere vil fortsat kunne indsætte faktisk ankomst på alle typer FUE og FOE).

Der er ingen yderligere ændringer i ekspresfortoldningens videre forløb i Importsystemet

Oprettelse af en summarisk indgangsangivelse sammen med en toldangivelse
Det vil blive muligt at oprette og indsende en summarisk indgangsangivelse (ENS) samtidig med indsendelsen af en ekspresfortoldning FUE eller FOE.

Løsningen implementeres kun i Importsystemets EDI-løsning.

Det vil i denne version af Importsystemet således ikke være mulig at afgive ENS on-line via Internettet, ligesom det ikke vil være muligt i Importsystemets on-line del at se en ENS, der er oprettet sammen med en FUE/FOE via EDI. Sådanne kan i stedet ses i ICS.

Når Importsystemet modtager en EDI fil (Edifact/In-house) med tilføjet ENS-kontroldata, danner systemet en ENS og overfører denne til oprettelse og validering i ICS.

Kan ICS antage ENS'en, kvitteres dette ved tildeling af MRN, som automatisk indsættes i toldangivelsens rubrik 40.

Afvises oprettelsen af ENS'en i ICS, afvises oprettelsen af toldangivelsen også.

Rettelse af en ENS, som tidligere er oprettet gennem Importsystemet, kan ikke ske via Importsystemet, men skal ske direkte i ICS.

Ændringer i EDI fil strukturer for standardfortoldninger
Mindre ændringer i Edifact og In-house filformaterne som følge af at kravene til oplysninger om afsendelsesland og modtager er ændret.

Ændringer i EDI fil strukturer for ekspresfortoldning
EDI filformaterne (Edifact og In-house) er udvidet med de nye ENS data.  Udover de nye ENS data, er der ændringer i flere af de eksisterende data, således at disse, i det omfang de skal overføres til en ENS (f.eks. afsender og modtager), opfylder ENS data formaterne.

Endelig er feltet Beregningsart ændret i svar rekords, således at det kan indeholde en beregningsart på op til 6 karakterer. Det skal dog understreges, at beregningsarten indtil videre stadig er 3 karakterer langt.

De konkrete ændringer fremgår af de opdaterede Edifact og In-house vejledninger, som kan hentes på Importsystemets hjemmeside .