Dato for udgivelse
07 maj 2012 10:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2012 09:04
SKM-nummer
SKM2012.263.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-234015
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, byggegrund, fast ejendom, afgiftspligtig person, økonomisk virksomhed
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke skal lægges moms på leveringen af en byggegrund fra en momsregistreret automobilvirksomhed, som har anvendt den pågældende byggegrund som oplagsplads for to leasingselskaber i sin automobilvirksomhed. Der lægges ved besvarelsen vægt på, at byggegrunden har været anvendt til brug for sælgers momsregistrerede automobilvirksomhed.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og
Momssystemdirektivet art. 9, stk.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at købesummen for salg af en byggegrund ikke er momspligtig, når sælger driver automobilvirksomhed og køber driver kølemontagevirksomhed?

Skatteministeriets indstilling

1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Salgsgenstanden er en selvstændigt udmatrikuleret ubebygget erhvervsgrund, beliggende i byzone. Sælger er en personligt ejet virksomhed, som driver handel med automobiler. Sælger har erhvervet grunden i 2002.

Sælger ejer udover grunden, en ejendom hvorfra hans automobilforretning drives, og hvor hans privatbolig er beliggende. Derudover ejer sælger en ejendom, som bebos af dennes mor.

Grunden blev oprindeligt erhvervet af automobilforretningen med henblik på at etablere oplagsplads til biler, som var taget tilbage af to større leasingselskaber. Bilerne skulle klargøres til videresalg af sælger. Grunden har haft denne anvendelse hidtil. Grunden er afrømmet for muld og der er lagt stabilgrus over det hele. Endelig er grunden hegnet ind for at beskytte de oplagrede biler mod tyveri og hærværk.

Spørger (som påtænker at købe grunden) skal udleje grund og lagerhal til et søsterselskab, og ejendommen vil i den forbindelse blive momsregistreret, ligesom lejen vil blive tillagt moms. Det er uvist, om en del af lagerarealet skal udlejes til tredjemand.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den 1. januar 2011 trådte nye regler i kraft, som går ud på at salg af byggegrunde er momsbelagt. I henhold til vejledning af 2. december 2010 om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde - afsnit 5.2, fremgår det, at salg af byggegrunde, som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende levering af byggeydelser, anses for at skulle henføres til privatformue.

Det betyder, at såvel private som afgiftspligtige personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering, ikke er omfattet af momspligten. Sælger er, som nævnt oven for, en personligt ejet virksomhed, som driver handel med automobiler. Køber (spørger) er en kølemontage-virksomhed, der ikke beskæftiger sig med køb og salg af byggegrunde eller hermed relateret virksomhed.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at købesummen for salg af en byggegrund ikke er momspligtig, når sælger driver automobilvirksomhed og køber driver kølemontagevirksomhed?

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Den bagvedliggende artikel i Rådets Direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet), er artikel 9, stk. 1, der lyder:

Ved 'afgiftspligtig person' forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved 'økonomisk virksomhed' forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

Uddrag fra forarbejderne til lov nr. 520 af 12. juni 2009.

 "Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9 litra a) [...]"

"Der foreslås endvidere en overgangsregel for levering af grunde samt særskilt levering af bebyggede grunde, når en leverandør af sådanne grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Med salg menes tidspunktet for købsaftalens indgåelse. [...] Udgifter i forbindelse med grunde, der ikke er solgt 5 år efter lovens ikrafttrædelse kan godtgøres på dette tidspunkt." "

Begrundelse

Skatteministeriet henviser til at spørger driver økonomisk virksomhed med salg af biler jf. momslovens § 3 jf. § 4. Byggegrunden har været anvendt til brug for sælgers momsregistrerede automobilvirksomhed, idet byggegrunden har været anvendt til opbevaring af biler, som spørger klargjorde for to leasingfirmaer.

Det er ikke afgørende for momspligten, om den pågældende person har køb og salg af fast ejendom som sin væsentligste aktivitet. Også enkeltstående transaktioner er omfattet af momspligten, når salget foretages af en afgiftspligtig person i den egenskab.

Det er for Skatteministeriet oplyst, at der er tale om en ubebygget erhvervsgrund. Ifølge bemærkninger til lov 520 af 12. juni 2009, hvorved der blev indført moms på byggegrunde og salg nye bygninger, forstås der ved en byggegrund:

"... et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. den nye affattelse af § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) [...]"

Skatteministeriet lægger ved besvarelsen af det bindende svar til grund, at der er tale om en byggegrund i momslovens forstand jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b) og momsbekendtgørelsens § 39 c.

Salget af byggegrunden er derfor momspligtigt jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), jf. momslovens § 4.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse