Dato for udgivelse
27 mar 2012 12:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2012 09:29
SKM-nummer
SKM2012.212.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-226077
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Tilskud, solcelleanlæg, afskrivning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan afskrive et solcelleanlæg med 25 pct. af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret, når der ved nettoinvesteringen forstås anskaffelsessum minus regionalt tilskud til fremme af solenergi.

Skatterådet bekræfter, at det regionale tilskud til fremme af solenergi er skattepligtigt i anskaffelsesåret - og at solcelleanlægget samtidig kan afskrives med 25 pct. af anskaffelsessummen før tilskud.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Afskrivningsloven § 5
Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Afskrivningsloven § 5
Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1 afsnit C.C.4.5.6

Spørgsmål

  1. Kan spørger afskrive solcelleanlægget med 25 pct. af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret, idet der ved nettoinvesteringen forstås (anskaffelsessum minus tilskud fra PV Island Bornholm)?
  2. Skal tilskud fra PV Island Bornholm beskattes i anskaffelsesåret, hvor der til gengæld kan afskrives med 25 pct. af anskaffelsessum før tilskud?

Svar

Ad 1.   Nej, se indstilling og begrundelse
Ad 2.   Ja, se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har foretaget investering i solcelleanlæg. Solcellepaneler ET-solar sort er lagt på eksisterende tag på spørgers ejendom. Solcelleanlægget har karakter af driftsmiddel, idet det er monteret på stativer ovenpå ejendommens eksisterende tag. Spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Investeringen er foretaget med baggrund i at tilføre el fra solpanelerne til modregning i eget elforbrug (nettomålerordning) og herved være med til at producere miljøvenlig strøm, hvilket skal medvirke til at gøre Bornholm til en grøn ø.

Folketinget besluttede med energiforliget fra februar 2008 at igangsætte et program for udbredelse af små vedvarende energi teknologier (VE). De tre teknologier i programmet er solceller, bølgekraft og bioforgasning. Programmet har navnet ForskVE.

Af "Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011" udarbejdet af Energinet og Energistyrelsen fremgår bl.a. følgende om projektet PV Island Bornholm:

PV Island Bornholm phase II

Hovedformålet med PVIB-II er at implementere en demonstrationsaktivitet, der

kan fungere som katalysator for udbredelse af PV anlæg til et betydningsfuldt

niveau. Formålet vil blive søgt indfriet derved, at der i projektet sker adressering

af alle betydningsfulde kundegrupper og ved, at der søges etableret yderligere

1 MWp solcellekapacitet fordelt med ca. 500 kWp som et parklignende

anlæg og de resterende 500 kWp som applikerede anlæg på bygninger.

Af projektet PV Island Bornholms hjemmeside www.grønstrømbornholm.dk fremgår det bl.a., at solcelleprojektet har som mål, at øens elforsyning i løbet af nogle år får opført i alt 2 megawatt solceller, som kan producere strøm svarende til 500 husstandes elforbrug.

Derfor ydes der 25 pct. tilskud, dog maksimalt 7.812,50 kr. pr. KW solcelleeffekt. Projektet er startet op i sommeren 2010 og strækker sig til udgangen af 2013.

Opsætning og levering af solcelleanlæg på spørgers ejendom er udført i tiden 29/9 - 4/10 2011. Spørgers ejendom er i BBR registreret som en beboelsesejendom i landzone.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares bekræftende, således at solcelleanlægget kan afskrives med 25 pct. af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at tilskuddet fra projektet PV Island Bornholm er skattefrit, således at spørgsmål 2 skal besvares benægtende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan afskrive solcelleanlægget med 25 pct. af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret, idet der ved nettoinvesteringen forstås anskaffelsessum minus tilskud fra PV Island Bornholm.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5:

"Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet."

Afskrivningslovens § 5, stk. 3:

"Afskrivning kan højst udgøre 25 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 2. Udgør den afskrivningsberettigede saldoværdi før indkomstårets afskrivning et grundbeløb på 12.300 kr. (2010-niveau) eller derunder, kan beløbet fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst."

Statsskattelovens § 4:

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.

a.        af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;

b.        af bortforpagtning, bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb, som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog at den, når særlige forhold måtte gøre denne målestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt;

c.        af et embede eller en bestilling såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b.), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b.), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;

d.        af tiender;

e.        af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter, så og af udestående fordringer og af kapitaler, udlånte her i landet eller i udlandet, med eller uden pant, mod eller uden forskrivning .....

f.          af lotterispil samt andet spil og væddemål."

Begrundelse

Spørger har i indkomståret 2011 modtaget et tilskud fra PV Island Bornholm til montering af solcelleanlæg. Tilskuddet er skattepligtigt efter statsskattelovens § 4.

Spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler på driften af solcelleanlægget, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5. Det medfører, at spørger anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed med solcelleanlægget.

Det er skatteministeriets opfattelse, at tilskuddet skal medregnes i solcellevirksomhedens skattepligtige indkomst i 2011. Anskaffelsessummen for solcelleanlægget udgør virksomhedens afskrivningsgrundlag i 2011.

Eksempel (skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5):

Anskaffelsespris solcelleanlæg: 

125.000 kr.

Regionalt tilskud

(max. 25 % af anskaffelsespris):    

31.250 kr.

Virksomhedens indkomst i monteringsåret:

El produktion (6.000 kWh a' 0,60 kr.)    

3.600 kr.

Tilskud                                                                               

31.250 kr.

Total indkomst

 34.850 kr.

Afskrivninger i monteringsåret:

25 pct. af 125.000 = 31.250 kr.

Rådgiver har oplyst, at han repræsenterer en række kunder på Bornholm, som har modtaget tilskud fra PV Island Bornholm. Skatteministeriets kan vejledende oplyse, at såfremt en kunde i et ellers lignende tilfælde i stedet anvender den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, så skal det skattepligtige tilskud fra PV Island Bornholm medregnes til indtægten ved solcelleaktiviteten, når det skematiske fradrag beregnes.

Eksempel (den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3):

Anskaffelsespris solcelleanlæg:

125.000 kr.

Regionalt tilskud 

(max. 25 % af anskaffelsespris):  

31.250 kr.

Beregning af skematisk fradrag i monteringsåret:

Elsalg til nettet (1.000 kWh a' 0,60) 

600 kr.

Tilskud                                                                                      

31.250 kr.

Total indkomst

 31.850 kr.

Bundfradrag                                                                             

-7.000 kr.

Til beskatning 60 % af 

24.850 kr.

Medregnes i den skattepligtige indkomst

14.910 kr.

               

Det skematiske fradrag udgør således  9.940 kr.

Der kan ikke afskrives på solcelleanlægget, når den skematiske ordning anvendes.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej, se indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2

Det ønskes besvaret, hvorvidt tilskud fra PV Island Bornholm beskattes i anskaffelsesåret og der samtidig kan afskrives med 25 pct. af anskaffelsessum før tilskud.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, hvoraf det fremgår, at tilskuddet fra PV Island Bornholm skal medregnes i solcellevirksomhedens skattepligtige indkomst i 2011, idet spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Anskaffelsessummen for solcelleanlægget udgør virksomhedens afskrivningsgrundlag i 2011.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja, se indstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.