Dato for udgivelse
19 mar 2012 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 mar 2012 08:23
SKM-nummer
SKM2012.174.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-1447-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Maskeret, udlodning, ejendom, hovedaktionær, familie, ejerpantebrev
Resumé

  
Appellanten blev udlodningsbeskattet i indkomståret 2003 som følge af, at selskabet som appellanten var hovedanpartshaver i, havde overdraget en ejendom til hans moder vederlagsfrit. Det fremgik af skødet, at købesummen udgjorde kr. 300.000,- og at den blev berigtiget ved modregning i et tilgodehavende moderen havde i selskabet. Det var i sagen ubestridt, at moderens tilgodehavende i selskabet ikke var dokumenteret. Det fremgik endvidere af skødet, at moderen respekterede et tinglyst ejerpantebrev på ejendommen stort kr. 500.000,- og det var ubestridt, at moderen ikke havde overtaget den underliggende gæld på ejerpantebrevet.

Appellanten gjorde gældende, at selskabet, der havde solgt ejendommen til hans mor, havde misligholdt aftalen, idet ejerpantebrevet viste sig at være behæftet med en underliggende gæld på kr. 425.000,- som moderen var nødt til at indfri for at bevare rådigheden over ejendommen. Som følge heraf gjorde appellanten gældende, at moderen var berettiget til et forholdsmæssigt afslag eller erstatning, og at hun derfor ikke havde modtaget en økonomisk fordel fra selskabet.

Byretten havde fundet, at appellanten ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om maskeret udlodning fra selskabet, og at appellantens moder ikke var berettiget til forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.
  

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.3.5.4.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.3.6

Parter

A
(advokat Rene Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Samina Lanewala)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Hanne Kildal og Henrik Bjørnager Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 24. maj 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 8-1238/2010).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at ejerpantebrevet ikke lå til sikkerhed i F1 Sparekasse for hans personlige gæld, men til sikkerhed for H1 ApS' gæld. Han havde kautioneret for en del af selskabets gæld til sparekassen, og han skylder stadig sparekassen et beløb. Han havde selv en lønkonto i sparekassen. Han har ikke kunnet fremskaffe dokumentation for, at det beløb på 425.000 kr., som hans far har betalt til F1 Sparekasse, er afskrevet på den del af gælden, som han ikke har kautioneret for.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at A har modtaget en maskeret udlodning på 300.000 kr. i forbindelse med overdragelse af ejendommen.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr. Beløbet, der er inkl. moms, omfatter udgifter til advokatbistand.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens begrænsede omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.