Dato for udgivelse
19 mar 2012 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 feb 2012 14:39
SKM-nummer
SKM2012.170.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-1062-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Vognmand, diesel, brændstof, reaktionsfrist
Resumé

  
Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelserne for 2001, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 32, stk. 1, nr. 4.

Landsretten fastslog, at appellanten ikke havde godtgjort, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde en tilladelse til ekstraordinær genoptagelse. Landsretten fastslog endvidere, at de forhold, som appellanten havde fremhævet, ikke udgjorde "nye faktiske eller retlige oplysninger".

Endelig fastslog landsretten, at 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 og § 32, stk. 2, var overskredet. Der var ikke grundlag for at dispensere fra fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt. og § 32, stk. 2, 2. pkt.

På denne baggrund blev byrettens dom stadfæstet.
  

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 4
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2
    
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.2.3.10
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.2.3.11
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.3.2.2.2.4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.8.3.2.2.4

Parter

H1 v/A
(advokat David Francis Lublin (prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

B. 0. Jespersen, Katja Høegh og Tine Egelund Thomsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 2. marts 2011 (BS 14-2786/2008) er anket af H1 v/A med påstand som for byretten om,

1) at As skatteansættelse for indkomståret 2001 genoptages i henhold til skatteforvaltningslovens § 27 og hjemvises til fornyet behandling ved SKAT,

2) at H1 v/As afgiftstilsvar for afgiftsperioden 1. januar til 31. december 2001 genoptages i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 og hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Skatteministeriet har gjort opmærksom på, at der i den af SKAT udarbejdede oversigt "H1's køb af olie faktureret som "chaufførløn'"' over fakturaer og checkbilag er en fejl i gengivelsen af påtegningen på et enkelt af de i oversigten oplistede checkbilag, idet der ikke på check af 1. marts 2000 er en påtegning om "2485 l. olie". I øvrigt er der enighed om, at gengivelsen af fakturaer, checkbilagene og påtegningerne på disse i oversigten er korrekt. De håndskrevne påtegninger i bilaget er påført af SKAT.

Der er enighed om, at der ikke i det interne regnskabsbilag fundet hos IJ, som omtales i SKATs sagsfremstilling af 7. april 2005, er anført noget om liter.

Der er for landsretten fremlagt politirapport af 29. november 2002 vedrørende afhøring af IJ.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og vidnet LN.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han udover olieleveranceordningen med G6 også havde en rabatordning hos G4. Herudover var der som tidligere forklaret på grund af betalingsstandsningen også en del kontante betalinger af olie. Det er disse betalinger, som de gule post-it sedler til chaufførerne vedrørte. Når en af påtegningerne lyder "3.000 l.", så skyldes det, at det kunne betale sig at købe 3.000 l. og dermed samle indkøbet, når chaufføren skulle ind til ...4. Det som står på checkbilaget af 14. juni 2001 om "diesel tanket" er ikke skrevet med hans skrift. Foreholdt forklaringen for byretten om, at det er ham, der havde tanket diesel den 14. juni og den 15. juni udskrevet checken til G1 ApS, sammenholdt med SKATs oversigt, hvorefter fakturaen er betalt dagen efter, at påtegningen er skrevet, kunne han ikke umiddelbart forklare dette. Det er ham, der på et af checkbilagene har skrevet det om "2500 l tanket 31/5". Han brugte LN meget som chauffør. Han husker det sådan, at checkene blev givet til chaufførerne. Det har eventuelt været kontorpersonalet, som fysisk har udleveret checkene. Man skulle altid betale forud for chaufførleje for den givne periode. Han kan ikke forklare, hvorfor LN  i byretten ikke huskede at have fået checks udleveret af ham. Han har også lejet chauffører fra andre firmaer end G3, G1 ApS og G2 A/S. Sådan er det i transportbranchen på grund af det svingende antal arbejdsopgaver hos de enkelte virksomheder. Han husker ikke længere navne på grund af den tid, der er gået. Med hensyn til lejen af chauffør hos G3 kan det godt have været ejeren selv, som kørte. Det har han også selv gjort, da han begyndte i branchen.

Han havde løbende en del drøftelser med SKAT om eftergivelse af skattegælden. Han oplevede det sådan, at SKAT tog skatte- og afgiftsansættelsen op som følge af politisagen. Han gik ud fra, at når politiet opgav påtale, ville SKAT frafalde forhøjelserne. I perioden 2004-2005 blev han skilt og var samtidigt meget påvirket af firmaets betalingsstandsning. Han havde i samme periode også store problemer med sine børn, som blev kraftigt påvirket af skilsmissen. Han blev kontaktet af skolen om, at det ene barn havde truet med at begå selvmord. Det andet barn havde alvorlige problemer i skolen og gik til skolepsykolog. Hans far døde også.

LN har supplerende forklaret blandt andet, at når han var arbejdsudlejet til A, skulle A sørge for, at der var diesel på bilerne. Enten tankede han hos A, eller også fik han en check med og skulle så skrive ned, hvor meget han havde tanket. Der var små gule sedler på checkene om, hvor meget der skulle tankes, og hvor der skulle køres hen f.eks. til ...5 eller ...6. Han skrev så på sedlen, hvor meget han havde tanket. Der kunne være 1.000 liter dieselolie i lastbilen. Han kom lige efter at have været i byretten i tanke om det med udleveringen af checks og de gule sedler. Han kørte i reglen med pakker for A. Betalingen til G1 ApS skete til den administrerende direktør i firmaet.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

A har supplerende fremhævet, at påtaleopgivelsen af 24. april 2006 er "nye, faktiske eller retlige oplysninger", som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse, hvilket også anføres i genoptagelsesanmodningen af 23. april 2007, samt at han med føje gik ud fra, at påtaleopgivelsen ville betyde, at forhøjelsen ville blive opgivet af skattemyndighederne. De problemer, han har forklaret om med betalingsstandsning, sigtelsen for hæleri, børn, skilsmisse og hans fars dødsfald, begrunder endvidere, at der bør gives dispensation for fristen for anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

Skatteministeriet har bestridt, at påtaleopgivelsen af 24. april 2006 udgør "nye, faktiske eller retlige oplysninger", som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse. De af A påberåbte forhold kan ikke begrunde dispensation for fristerne for indgivelse af anmodning om ekstraordinær genoptagelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten finder, at det ikke af A er godtgjort, at der foreligger ansvarspådragende fejl begået af skattemyndighederne, eller en materielt urigtig ansættelse eller en åbenbart urimelig skønsmæssig ansættelse, der kan begrunde en tilladelse til ekstraordinær genoptagelse. Landsretten finder således, at skattemyndighederne har været berettiget til at lægge vægt på de i afgørelsen af 7. april 2005 anførte forhold, herunder navnlig IJs forklaringer og regnskabsbilaget fundet hos denne sammenholdt med de hos A fundne checkbilag med påtegninger om "diesel", "5.000 l." m.v. Skattemyndighederne har ligeledes været berettiget til at lægge vægt på det forhold, at G3 ikke havde ansatte chauffører, og at A ikke har kunnet oplyse, hvem de indlejede chauffører var, eller fremlægge køreskiver vedrørende sådanne chauffører. Der er af virksomheden indkøbt en betydelig mængde dieselolie i 2001, som der er givet fradrag for. Det forhold, at skattemyndighederne ikke har givet et skønsmæssigt fradrag vedrørende det yderligere dieselolieindkøb, som skattemyndighederne har lagt til grund er søgt maskeret som betaling for chaufførleje, kan herefter heller ikke begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Påtaleopgivelsen af 24. april 2006 eller Landskatterettens kendelse af 28. september 2006 om eftergivelse af skattegæld kan endvidere ikke anses for "nye, faktiske eller retlige oplysninger", som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og § 32, stk. 1, nr. 4. Landsretten lægger herved vægt på, at der ikke forud for eller i forbindelse med påtaleopgivelsen eller Landsskatterettens kendelse er kommet nye oplysninger frem, som adskiller sig fra de faktiske og retlige oplysninger, der lå til grund for ToldSkats afgørelse af 7. april 2005. Der foreligger heller ikke andre nye oplysninger eller omstændigheder, som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Det bemærkes, at uanset om påtaleopgivelsen eller Landsskatterettens kendelse anses for "nye, faktiske eller retlige oplysninger", er 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., og § 32, stk. 2, 1. pkt., for anmodning om ekstraordinær genoptagelse under alle omstændigheder overskredet, idet begæringen herom først er indgivet den 23. april 2007. Landsretten finder det ikke ved As forklaring om de problemer, han havde i perioden 2004-2005, godtgjort, at der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt., og § 32, stk. 2, 2. pkt., for overskridelsen af fristen. Det samme gælder As forventninger om, hvordan skattemyndighederne ville reagere på en påtaleopgivelse, henholdsvis om, at hans revisor ville påklage SKATs afgørelser.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1 v/A skal betale sagsomkostninger for landsretten med 40.000 kr., som dækker Skatteministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 v/A inden 14 dage betale 40.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.