Dato for udgivelse
23 Mar 2012 07:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2012 14:12
SKM-nummer
SKM2012.197.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Svendborg, BS R2-1127/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Forudbetalinger, dokumentation, fradrag
Resumé

Sagsøgeren havde i strid med momslovens § 23, stk. 3, i en periode på 1 år undladt at afregne moms af hævdede forudbetalinger. Sagsøgeren gjorde gældende, at der samlet set var blevet afregnet moms af hele omsætningen. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var afregnet moms af hele omsætningen. Retten fandt endvidere, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde vedrørende momsfradrag for en række udgifter i samme periode.

Reference(r)

Momsloven § 23, stk. 3
Momsloven § 27, stk. 1
Momsloven § 37, stk. 1
Bekendtgørelse om merværdiafgift § 58

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 D.A.8.1.1.13

Henvisning

Momsvejledningen 2012-1 J.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.7.2.5

Redaktionelle noter

 

Sagen er ligeledes offentliggjort under SKM2013.566.BR

Parter

A
H1
(Adv.fm. Claus Bach Christensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Anders Sparholt Jørgensen)

Afsagt af byretsdommer

Anders Munch-Jensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører

Sagsøgeren, A, har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgers momstilsvar for perioden 1. oktober 2008 til 30. marts 2009 skal nedsættes med i alt 1.161.387,50 kr. , subsidiært at sagsøgers momstilsvar for perioden 1. oktober 2008 til 30. marts 2009 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt den 13. september 2010.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

A driver i som personligt ejet virksomhed H1, der primært udfører rengøringsopgaver for hoteller.

Landsskatteretten har ved 4 kendelser af 17. august 2010 dels forhøjet virksomhedens udgående afgift og dels nedsat den indgående afgift i perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 for A.

Af Landsskatterettens kendelse (09-02090) af 17. august 2010 fremgår blandt andet

"...

Afgiftsperiode

1. oktober 2008 - 31. december 2008.

...

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens udgående afgift med 299.527 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

A driver virksomheden H1 - CVR-nr. ... - indenfor rengøringsbranchen. Firmaet er en delvis videreførelse af H1X ApS, der er gået konkurs den 22. februar 2008. I dette selskab var A direktør.

SKAT har foretaget en gennemgang af virksomhedens balance og kontoen for udgående og indgående afgift. SKAT har herefter ud fra kontospecifikationerne opgjort følgende momsdifferencer pr. 31. december 2008:

Udgående afgift ifølge kontospecifikation

4.118.044 kr.

 

Angivet udgående afgift inkl. tidligere regulering

-3.365.191 kr.

 

For lidt angivet udgående afgift efter rettelse

 

752.853 kr.

     

Indgående afgift ifølge kontospecifikation

495.823 kr.

 

Indgående afgift angivet

-589.549 kr.

 

For meget angiver indgående afgift

 

 93.726 kr.

     

I alt efterbetaling

 

846.579 kr.

Efter modtagelse af SKATs forslag til ændring af afgiftstilsvaret har virksomheden indsendt kontospecifikationer og samt kontokort, der viser, at der den 10. oktober 2008 er fejlposteret 453.326 kr. på udgående afgift og omsætning. SKAT har ved afgørelsen accepteret at nedsætte den opgjorte difference med 453.326 kr. til 393.253 kr., herunder 299.527 kr. i udgående afgift. Forhøjelsen af den indgående afgift på 93.726 kr. er ikke påklaget.

SKATs afgørelse

SKAT er af den opfattelse, at den udgående afgift er angivet for lidt med 299.527 kr. SKAT har ved en gennemgang af virksomhedens balance samt kontoen for udgående og indgående afgift for perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008 konstateret, at der er en difference mellem de indsendte kontospecifikationer og de angivne momstal. Det er fremhævet, at SKAT ikke har foretaget nogen revision, men blot anvendt virksomhedens balance og kontospecifikationer. Der er henvist til momslovens §§ 55 og 56 samt opkrævningslovens § 5, stk. 1.

...

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at den påklagede forhøjelse på 393.253 kr. for afgiftsperioden 2008 nedsættes med 116.679 kr. SKAT har anført, at man ved en gennemgang af virksomhedens balance samt kontoen for udgående og indgående afgift for perioden 1. januar til 31. december 2008 har konstateret, at der er difference mellem de indsendte kontospecifikationer og de angivne momstal. SKAT har fejlagtigt opgjort det samlede udgående afgiftstilsvar til 3.664.718 kr. (4.118.044 kr. - 453.326 kr.) Dette beløb er ikke korrekt opgjort, idet beløbet rettelig alene udgør 3.548.039 kr. Den påklagede forhøjelse skal derfor nedsættes med 116.679 kr. Repræsentanten har i den forbindelse henvist til klagerens redegørelse af 22. august 2009:

"Vi modtog forslag til forhøjelse af moms for 4. kvartal 2008 i brev fra SKAT af 13/5-09. I denne skrivelse foreslår SKAT, at forhøje afgiften med kr. 846.579,-. Vi fremsender indsigelser til forslaget d. 2/6-09 hvor vi dels orientere om, at der er foretaget en fejlpostering på kr. 453.326,- d. 10/10-08 og dels opgør vi den samlede omsætning for hele året til kr. 14.192.158 inkl. rettelsen af 10/10. Den samlede udgående afgift kan herefter opgøres til kr. 3.548.039,- 

Den indgående afgift rettelse accepteres.

Den 15/6-09 tilsender SKAT en afgørelse, hvor de beder virksomheden efterbetale kr. 393.253,- som opgøres med en regulering på den udgående afgift på kr. 299.527,- og en regulering på den indgående afgift på kr. 93.726,-. SKAT har altså givet os medhold i rettelsen på kr. 453.326,- men ikke i den resterende begrundelse som nævnt i vores skrivelse af 2/6-09. SKAT har opgjort det samlede udgående tilsvar til kr. 3.664.718,-, hvilket vi ikke er enige i. Til støtte for vores klage medsender vi kopi af balancen pr. 31.12.08, som netop bekræfter vores indsigelser.

Samlet omsætning pr. 31.12.08, ifølge balance

kr.

14.290.083,-

Faktureret 1/1-09, KTO. 1060

kr.

- 551.250,-

Rettelse af fejlpostering 10/10-08

kr.

   453.326,-

Omsætning i alt

kr.

14.192.159,-

   

 

Udgående afgift

   

Samlet omsætning pr. 31.12.08

kr.

14.192.159,-

25 % udgående afgift

kr.

3.548.039,-

..."

Repræsentanten har fremhævet, at klageren er uenig med SKAT i, hvorledes man skal forholde sig til den konto, der er benævnt "Forudbetalt fra kunder". Denne konto på 937.124 kr. er modregnet i den samlede udgående afgift, hvilket skyldes, at det er beløb, som er forudbetalt i forbindelse med abonnement på rengøring. Hvis denne konto ikke medtages i den udgående afgift, passer tallene. Det er netop heri uenigheden i sagen består.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Momslovens § 23, stk. 1-3 har følgende ordlyd

"Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Stk. 3. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt."

Momslovens § 27, stk. 1 har følgende ordlyd

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Virksomheden har efter det oplyste fejlagtigt reduceret den udgående afgift for perioden 1. oktober - 31. december 2008 med momsen af forudbetalinger fra kunder. Afgiftspligten er indtrådt allerede på betalingstidspunktet, jf. momslovens § 23. SKAT har derfor været berettiget til forhøje virksomhedens afgiftstilsvar med momsen af forudbetalinger, idet afgiftsgrundlaget udgør 80 pct. af det modtagne beløb jf. momslovens § 27.

Virksomhedens udgående afgift for 4. kvartal 2008 udgør ifølge virksomhedens bogføring i alt 4.118.044 kr. (konto 66100 salgsmoms). Der er enighed om, at der den 10. oktober 2008 er fejlposteret 453.326 kr. på konto 66100, hvorfor SKAT har nedsat den varslede forhøjelse af den udgående afgift fra 752.853 kr. med 453.326 kr. til 299.527 kr. Virksomheden har ikke fremlangt dokumentation for, at der foreligger andre fejl i bogføringen, der kan reducere forhøjelsen af den udgående afgift. Den påklagede forhøjelse stadfæstes derfor.

..."

Af Landsskatterettens kendelse (09-03161) af 17. august 2010 fremgår blandt andet

"...

Afgiftsperiode

1. januar 2009 - 31. marts 2009

...

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens udgående afgift med 160.878 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

SKAT har nedsat virksomhedens indgående afgift med 73.326 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

SKAT har, efter en gennemgang af virksomhedens balance og bogføring for 1. kvartal 2009 konstateret, at den bogførte udgående moms for perioden 1. januar - 31. marts 2009 er reduceret med 160.878 kr. Beløbet vedrører momsen af forudbetalinger fra kunder på i alt 804.390 kr.

SKAT har endvidere gennemgået en række af virksomhedens udgiftsbilag for 1. kvartal 2009. SKATs har i forslag til ændring af afgiftstilsvaret anført, at der ikke kan godkendes momsfradrag for følgende bilag:

Bilag 198    

7.500 kr.

  Advokatudgift

Bilag 199

5.000 kr.

  G1

Bilag 201

39.079 kr.

  G1 leasing

Bilag 203

23.437 kr.

  Advokatudgift

Bilag 204

10.800 kr.

  Revisorudgift

I alt

85.816 kr.

 

Efter modtagelse af SKATs forslag til ændring af afgiftstilsvaret har virksomheden indsendt yderligere bilag. SKAT har på den baggrund i afgørelsen accepteret, at nedsætte den opgjorte difference på 85.816 kr. med 6.979 kr. vedrørende revisorudgiften og 5.511 kr. vedrørende G1 leasing.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar med i alt 234.204 kr. SKAT er af den opfattelse, at den indgående afgift er angivet for meget med 73.326 kr., og at den udgående afgift er angivet for lidt med 160.878 kr. Momsen af forudbetalinger på 160.878 kr. er momspligtig i henhold til momslovens § 27 stk. 1. Sker der hel eller delvis betaling, inden levering finder sted, eller inden der udstedes faktura for leverancen, skal der afregnes moms af 80 pct. af det modtagne beløb. Bestemmelsen, der er en konsekvens af, at betalingstidspunktet i de nævnte tilfælde anses for leveringstidspunkt efter momslovens § 23, stk. 3, sikrer, at der afregnes moms af betalte beløb, uanset om levering har funder sted, eller faktura er udstedt.

For så vidt angår ændringen af den indgående afgift har SKAT anført, at bilag 198 og 199 ikke er modtaget, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for momsen. For 1. kvartal 2009 er der indsendt dokumentation for udgifter til G1 Leasing på 22.047 kr. + moms 5.511 kr. Der godkendes derfor kun fradrag for 5.511 kr. svarende til 3 måneders betaling af 1.837 kr. pr. måned vedrørende bilag 201. Bilag 204 er et kontoudtog fra kreditor. Kontoundtog accepteres ikke som dokumentation for fradrag. Der er imidlertid indsendt dokumentation for 6.979 kr. i moms vedrørende revisorregninger, der ikke tidligere er fratrukket. Moms på 6.979 kr. accepteres derfor. Der er henvist til momsbekendtgørelsens § 58 (bekendtgørelse 2006-06-16 nr. 663), hvoraf det fremgår, at registrerede virksomheder til dokumentation af den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, som dokumentation for udgiftsafholdelsen.

Klagerens påstand og argumenter

Virksomheden har fremsat påstand om, at forhøjelsen af den udgående afgift på 160.878 kr. nedsættes til 0 kr., og at forhøjelsen af den indgående afgift 73.326 kr. nedsættes med 5.000 kr. (bilag 199), 33.568 kr. (bilag 201) og 10.800 kr. (bilag 204). Forhøjelsen på 23.437 kr. accepteres. Ændringen af den udgående afgift vedrørende forudbetalinger fra diverse kunder kan ikke accepteres. Der skal ikke svares moms af ikke udfaktureret afgift.

Bilag 199 er dokumenteret. Virksomheden har modtaget faktura fra G1 som retfærdiggør momsfradraget. Bilag 201 er dokumenteret. Der er tidligere medsendt de faktiske fakturaer vedrørende G1. Bilag 204 er dokumenteret. Der er tidligere sendt kopi af diverse fakturaer fra revisionsfirmaet vedrørende dette momsfradrag.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Momslovens § 23, stk. 1-3 har følgende ordlyd

"Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Stk. 3. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt."

Momslovens § 27, stk. 1 har følgende ordlyd

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Virksomheden har fejlagtigt reduceret den udgående afgift for perioden 1. januar - 31. marts 2009 med 160.878 kr., der vedrører momsen af forudbetalinger fra kunder på i alt 804.390 kr. Afgiftspligten er indtrådt allerede på betalingstidspunktet, jf. momslovens § 23. SKAT har derfor været berettiget til forhøje virksomhedens afgiftstilsvar med momsen af forudbetalingerne på 160.878 kr., idet afgiftsgrundlaget udgør 80 pct. af det modtagne beløb jf. momslovens § 27. Den påklagede afgørelse vedrørende den udgående afgift stadfæstes derfor.

Momsbekendtgørelsens § 58 har følgende ordlyd

"Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer."

SKAT har reduceret virksomhedens fradrag for indgående afgift for perioden 1. januar - 31. marts 2009 vedrørende følgende omtvistede regnskabsbilag:

Bilag 199

5.000 kr.

  G1

Bilag 201

33.568 kr.

  G1 leasing

Bilag 204

3.821 kr.

  Revisorudgift

Der er ikke fremlagt bilagsdokumentation vedrørende momsbetalingen til G1 vedrørende bilag 1999, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for momsen. SKAT har godkendt fradrag for momsen vedrørende 3 måneders udgifter til G1 Leasing på 5.511,75 kr. Der kan derfor ikke godkendes yderligere momsfradrag for 1. kvartal af 2009 vedrørende udgifter til G1 Leasing vedrørende bilag 201. Bilag 204 består af et kontoudtog fra kreditors bogholderi. Kontoudtog accepteres ikke som dokumentation for momsfradrag, idet virksomheden skal kunne fremlægge fakturaer, jf. momsbekendtgørelsens § 58. Den påklagede afgørelse vedrørende den indgående afgift stadfæstes derfor.

..."

Af Landsskatterettens kendelse (10-00865) af 17. august 2010 fremgår blandt andet

"...

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres delvist.

Sagens generelle oplysninger

A (indehaveren) drev virksomheden H1 - CVR-nr. ... - indenfor rengøringsbranchen. Firmaet er en delvis videreførelse af H1X ApS, der gik konkurs den 22. februar 2008. I dette selskab var A direktør.

Sagens oplysninger

Advokatudgifter

Virksomheden har fratrukket følgende advokatudgifter på konto 202.062

Dato

Bilag

Faktura beløb i kr.

Moms i kr.

31.03.2008

72

50.000,00

12.500,00

30.04.2008

KF1 04

45.660,00

11.415,00

09.06.2008

KFI40

93.750,00

23.437,50

13.10.2008

716

1.510,00

377,50

17.12.2008

881

4.452,00

1.113,00

31.12.2008

1011

110.094,40

27.523,00

31.03.2009

198

30.000,00

7.500,00

31.03.2009

203

93.750,00

23.437,50

19.05.2009

323

40.000,00

10.000,00

22.06.2009

410

8.000,00

2.000,00

30.06.2009

441

150.000,00

37.500,00

30.06.2009

445

154.062,52

38.515.63

I alt

 

631.399,24

157.849,81

Der foreligger følgende fakturaer vedrørende advokatudgifter

Dato             

               

Faktura beløb i kr.

  Moms i kr.

15.12.2008

29855

H1 v/A

25.000

5.000

   

Fremgår ikke hvad det vedrører

 

                

06.11.2008

29366

H2 v/ A

43.000

10.750

   

H2s sag for Højesteret.

 

 

30.04.2008

28176

H1 v/A

57.075

11.415

   

Vedrørende sikkerhedsstilles
til SKAT.

   

09.06.2008

28410

H1 v/A

93.750

23.434

   

Vedrørende rekonstruktion af
H1X ApS inden konkurs.

   

11.11.2008

29413

H1 v/A

1.250

250

   

Vedrørende G2

   

30.06.2009

31412

A

187.500

37.500

   

Fremgår ikke hvad det vedrører.

   

I alt advokatudgifter, moms

 

88.349

SKAT har ved afgørelse af 16. september 2009 bl.a. forhøjet virksomhedens momstilsvar med 7.500 kr. vedrørende bilag 198, og 23.437 kr., vedrørende bilag 203. SKAT har ved afgørelse, som er påklaget i nærværende sag, igen forhøjet selskabet vedrørende det samme forhold.

Under sagens behandling i Landskatteretten har virksomheden indsendt en skyldnererklæring af d. 15. januar 2010 om, at BA og A skylder Advokatfirmaet R1 391.784 kr. Moms heraf kan beregnes at udgøre 78.357 kr. Det fremgår, at skyldnererklæringen bl.a. vedrører "Deres skattesag for Højesteret" og "Rekonstruktion af H1X ApS."

SKATs afgørelse

Virksomhedens momstilsvar er for perioden 1. marts 2008 til 30. juni 2009 forhøjet med 92.934 kr., vedrørende fradrag for moms af advokatudgifter.

Forskellen mellem fratrukne advokatudgifter og de dokumenterede advokatudgifter for perioden 1. marts 2008 - 30. juni 2009 er på 92.934,81 kr. Bilag 28410 kan ikke godkendes, idet den anses at vedrøre konkursboet H1X ApS, som blev meldt konkurs i skifteretten d. 22. februar 2008, og vedrører ikke virksomheden.

Ifølge bekendtgørelsens § 58 skal virksomheder til dokumentation for købsmomsen kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer eller afregningsbilag, der opfylder kravene i bekendtgørelsens kap. 11. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen.

Virksomhedens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der godkendes momsfradrag på 92.934,81 kr.

Der er ved flere lejligheder fremsendt de ønskede fakturaer samt kontoudtog fra vores advokat. Vi har medsendt kopi af indgået skyldnererklæring som dokumenterer, at man har denne gæld til advokaten. Udover skyldnererklæringen er der ligeså de fakturaer der allerede er betalt. Det i momsregnskabets påførte fradrag er derfor korrekt opgjort.

Det er bemærket, at hvis Landsskatteretten måtte ønske det, fremsender man gerne efterfølgende de originale fakturakopier.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1, at registrerede virksomheder ved opgørelsen af købsmomsen kan fradrage moms efter momsloven for virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, at den fradragsberettigede moms er momsen af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden.

Virksomheden skal på begæring udlevere regnskabsgrundlag mv., jf. momslovens § 74, samt fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag vedrørende køb, jf. momsbekendtgørelsens § 58.

Såfremt det konstateres, at der er afgivet urigtig momsangivelse, således at der er udbetalt for meget i godtgørelse, kan det skyldige beløb efteropkræves, jf. opkrævningslovens § 5, stk.1.

Som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten findes det ikke i tilstrækkeligt grad dokumenteret eller sandsynliggjort, at virksomheden har afholdt fradragsberettigede udgifter til advokat på i alt 157.749,81 kr. Der er herved lagt vægt på, at der alene ses at være dokumenteret afholdt advokatudgifter for 64.916 kr., således som opgjort af SKAT, som ses udelukkende at vedrøre virksomhedens momspligtige leverancer jf. momslovens § 37, stk. 1. Der er ikke fremlagt fakturaer eller andet, der dokumenterer eller på anden måde sandsynliggør, at der herudover er afholdte fradragsberettigede udgifter.

SKAT har tidligere ved kendelse af 16. september 2009 nægtet fradrag for virksomhedens bilag 198, moms på 7.500 kr. og bilag 203, moms på 23.437,50 kr., i alt 30.937,50 kr., og denne afgørelse er stadfæstet ved kendelse fra Landskatteretten af d.d. SKAT har ved afgørelse i denne sag igen foretaget en forhøjelse af virksomhedens afgiftstilsvar vedrørende de pågældende bilag. SKATs forhøjelse af virksomhedens momstilsvar skal derfor nedsættes med 30.937,50 kr., således at forhøjelsen alene bliver (92.934 - 30.937,50) 61.996,50 kr., og således at virksomheden ikke bliver forhøjet med det samme beløb 2 gange.

SKATs afgørelse ændres vedrørende dette punkt.

Sagens oplysninger

Efterangivelse

Virksomheden har indsendt momsefterangivelser af 30. juni 2009, som vedrører følgende perioder

Periode

Beløb

01.10.2001-31.12.2001

4.800 kr.

01.04.2002-30.06.2002

3.675 kr.

01.07.2002-30.09.2002

3.375 kr.

01.10.2002-31.12.2002

1.163 kr.

01.10.2003-31.12.2003

2.400 kr.

01.01.2005-31.03.2005

1.500 kr.

01.04.2006-30.06.2006

3.925 kr.

01.10.2006-31.12.2006

19.300 kr.

01.04.2007-30.06.2007

3.069 kr.

01,10,2007-31.12.2007

 1.000 kr.

I alt

44.657 kr.

[Denne sag drejer sig kun om de 3 sidste poster i alt 23.369 kr.]

I den ovennævnte periode har indehaveren drevet sin rengøringsvirksomhed i selskabsform. Den eneste aktivitet i virksomheden før 1. marts 2008 var udlejning af lagerlokaler til selskabet.

SKATs afgørelse

...

For perioden 1. oktober 2006 - 31. december 2006 er der i indgående afgift tidligere angivet 19.300 kr. - hvilket formodes, at det vedrører fakturaen nr. 59216 fra R2.

For perioden 1. april 2006 - 30. juni 2007 er der tidligere angivet indgående afgift med 4.569 kr., her kan fakturaen nr. 63746 fra R2 være indeholdt i angivelsen.

For perioden 1. okt. 2007 - 31. december 2007 er beløbet på 1.000 kr. - her lyder den angivne indgående afgift på 24.750 kr.

Beløbene vedrørende efterangivelserne ses tidligere at være angivet, og der er ikke indsendt dokumentation for, at advokatudgifterne ikke tidligere er fratrukket. Såfremt der indsendes dokumentation for, at advokatudgifterne ikke tidligere er fratrukket, kan fradrag for de år, der ikke er forældet, godkendes.

Virksomhedens påstand og argumenter

...

SKAT har i første omgang godkendt momsfradrag for 23.369 kr., (44.657 - 21.288) hvilket svarer til det beløb, der ikke er forældet. Dernæst mener SKAT, at der tidligere er fratrukket det beløb, der ikke var forældet.

Det er oplyst, at der alene har været fratrukket moms for den lagerlejeaftale, som var i firmaet på daværende tidspunkt. Ved sagens behandling i SKAT er det anført, at der tidligere ikke har været indberettet indgående afgift udover leje af lokale i det tidsrum, hvor nævnte advokatudgifter har været.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1, at registrerede virksomheder ved opgørelsen af købsmomsen kan fradrage moms efter momsloven for virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, at den fradragsberettigede moms er momsen af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden.

Som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten findes det ikke i tilstrækkeligt grad godtgjort, at virksomheden ikke tidligere har taget momsfradrag for fradragsberettigede udgifter vedrørende de omhandlede 44.657 kr. Allerede derfor finder Landskatteretten, at selskabet ikke kan fratrække indgående afgift i henhold til efterangivelserne, hvorfor SKATs nægtelse af at genoptage afgiftstilsvaret må anses for at være med rette.

SKATs afgørelse stadfæstes vedrørende dette punkt.

Sagens oplysninger

Forudbetalinger

Virksomheden har fået forudbetaling i forbindelse med udførelse af arbejde. Periodevist tilbageføres omsætningen, således at der ikke afregnes moms af forudbetalinger. For perioden 1. april 2009 til 30. juni 2009 fratrukket forudbetaling på 594.364 kr. Moms af dette beløb udgør 148.591 kr.

SKATs afgørelse

Virksomhedens momstilsvar for perioden 1. april 2009 til 30. juni 2009 er forhøjet med 148.591 kr. vedrørende manglende afregning af forudbetalinger for leverancer.

Sker der hel eller delvis betaling, inden levering finder sted, eller inden der udstedes faktura for leverancen, skal der afregnes moms af 80 pct. af det modtagne beløb. Bestemmelsen, der er en konsekvens af, at betalingstidspunktet i de nævnte tilfælde anses for leveringstidspunkt efter momslovens § 23, stk. 3, sikrer, at der afregnes moms af betalte beløb, uanset om levering har funder sted, eller faktura er udstedt.

Virksomhedens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse ikke kan godkendes.

Det fastholdes, at virksomheden er berettiget til at afregne momsen i de kvartaler varen bliver leveret i.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Videre følger det af momslovens § 23, at

"Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Stk. 3. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt."

Og det fremgår af momslovens § 27, stk. 1, at

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Virksomheden har fejlagtigt reduceret den udgående afgift for perioden 1. marts 2008 - 30. juli 2009 med 148.591 kr., der vedrører momsen af forudbetalinger fra kunder på i alt 594.364 kr. Afgiftspligten er indtrådt allerede på betalingstidspunktet, jf. momslovens § 23. SKAT har derfor været berettiget til forhøje virksomhedens afgiftstilsvar med momsen af forudbetalingerne på 148.591 kr., idet afgiftsgrundlaget udgør 80 pct. af det modtagne beløb jf. momslovens § 27.

SKATs afgørelse stadfæstes vedrørende dette punkt.

..."

Af Landsskatterettens kendelse (10-01629) af 17. august 2010 fremgår blandt andet

"...

Afgiftsperiode

1. juli 2009 - 30. september 2009.

...

Der klages over forhøjelse af virksomhedens afgiftstilsvar.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens udgående afgift med 317.037 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

SKAT har nedsat virksomhedens indgående afgift med 121.683 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

A driver virksomheden H1 - CVR-nr. ... - indenfor rengøringsbranchen. Firmaet er en delvis videreførelse af H1X ApS, der er gået konkurs den 22. februar 2008. I dette selskab var A direktør.

SKAT har, efter en gennemgang af virksomhedens balance og bogføring for 3. kvartal 2009, konstateret, at den bogførte udgående moms for perioden 1. juli - 30. september 2009 er reduceret med 317.037 kr. Beløbet vedrører momsen af forudbetalinger fra kunder på i alt 1.268.148 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar med i alt 438.720 kr. SKAT er af den opfattelse, at den indgående afgift er angivet for meget med 45.020 kr. og 76.663 kr., og at den udgående afgift er angivet for lidt med 317.037 kr. Momsen af forudbetalinger på 317.037 kr. er momspligtig i henhold til momslovens § 27 stk. 1. Sker der hel eller delvis betaling, inden levering finder sted, eller inden der udstedes faktura for leverancen, skal der afregnes moms af 80 pct. af det modtagne beløb. Bestemmelsen, der er en konsekvens af, at betalingstidspunktet i de nævnte tilfælde anses for leveringstidspunkt efter momslovens § 23, stk. 3, sikrer, at der afregnes moms af betalte beløb, uanset om levering har funder sted, eller faktura er udstedt.

For så vidt angår ændringen af den indgående afgift har SKAT anført, at virksomheden for 3. kvartal har angivet indgående afgift med 183.806 kr. Ifølge virksomhedens regnskab udgør den indgående afgift forskellen mellem saldoen pr. 30. september 2009 på 391.677 kr. og saldoen den 1. juli 2009 på 252.951 kr. i alt 138.726 kr. Der er således en difference på 45.020 kr., der er angivet for meget i indgående afgift.

Virksomheden har for perioden fratrukket udgifter, der ikke vedrører perioden. Herudover foreligger der ikke dokumentation for nogle af fradragene. Der er derfor nægtet fradrag for indgående afgift på i alt 76.663 kr. vedrørende følgende regninger:

Bilag 625 - 2.421,73 kr. Ifølge fakturaen er momsbeløbet på 2.390,92 kr. - difference på 30,81 kr. ikke godkendt.

Bilag 637 - 1.000 kr. Fakturaen er udstedt 14. januar 2010 og ikke i juli kvartal 2009. Momsfradrag ikke godkendt.

Bilag 642 - 1.800 kr. Det fremgår ikke af fakturaen, at der er moms i beløbet. Momsfradrag ikke godkendt.

Bilag 650 - 2.421,07 kr. Virksomheden har kun sendt delvis dokumentation. Fradrag godkendt for 1.272,29 kr.

Bilag 651 - 1.000 kr. Virksomheden har ikke indsendt dokumentation i form af faktura eller afregningsbilag. Fradrag ej godkendt.

Bilag 787 - 9.050 kr. Virksomheden har ikke indsendt dokumentation i form af faktura eller afregningsbilag. Fradrag ej godkendt.

Bilag 788 - 37.500,00 kr. Virksomheden har indsendt faktura dateret den 30. juni 2009. Beløbet er medtaget under bilag 441 for april kvartal 2009 og godkendt fradragsberettiget.

Bilag 789 22.704,40 kr. Virksomheden har ikke indsendt dokumentation i form af faktura eller afregningsbilag.

Desuden har SKAT modtaget en kopi af faktura fra R3 nr. 205689 på i alt inkl. moms 40.625 kr. Denne faktura er dateret den 9. november 2009 og er derfor ikke fradragsberettiget i dette kvartal.

Der er desuden medsendt dokumentation for nogle betalinger til hhv. G3 og advokatfirmaet R1, men da der ikke er medsendt dokumentation i form af fakturaer accepteres disse ikke som dokumentation. Vedrørende G4 er SKAT i besiddelse af mindst en faktura fra firmaet, hvorfor der er givet fradrag for denne faktura. SKAT har ikke modtaget nogen samlefaktura hverken fra virksomheden eller G4.

Klagerens påstand og argumenter

Virksomhedens indehaver har fremsat påstand om, at forhøjelsen af den udgående afgift på 317.037 kr. nedsættes til 0 kr., og at forhøjelsen af den indgående afgift 76.663 kr. nedsættes til 0 kr. Forhøjelse på 45.020 kr. accepteres. Det kan ikke accepteres at SKAT vælger at forhøje den udgående afgift med 317.037 kr. for et forudbetalt beløb fra virksomhedens trofaste kunder. Dette beløb er ikke udfaktureret, og der er derfor ikke faldet nogen ydelse. Det drejer sig om kunder, der grundet den finansielle krise, har været villige til at forudbetale et beløb til virksomheden. Der skal ikke betales moms, før ydelsen er leveret. Beløbene er medtaget under omsætningen for at kunne afstemme bankbevægelserne med bogholderiet.

Virksomheden har krav på den indgående afgift på 76.663 kr. Hovedparten af beløbet refererer til en samlefaktura fra G4, som indehaveren har nævnt overfor SKAT. Den er ligeledes fremsendt til SKAT efterfølgende direkte fra leverandøren. De enkelte fakturaer fra G4 har virksomheden forsøgt rekvireret. Da samarbejdet med G4 består i samleregninger, fremsendes der som sådan ikke fakturaer for hvert enkelt køb, men kun en samlet opgørelse pr. måned.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Momslovens § 23, stk. 1-3 har følgende ordlyd

"Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Stk. 3. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt."

Momslovens § 27, stk. 1 har følgende ordlyd

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Virksomheden har fejlagtigt reduceret den udgående afgift for perioden 1. juli - 30. september 2009 med 317.037 kr., der vedrører momsen af forudbetalinger fra kunder på i alt 1.268.148 kr. Afgiftspligten er indtrådt allerede på betalingstidspunktet, jf. momslovens § 23. SKAT har derfor været berettiget til forhøje virksomhedens afgiftstilsvar med momsen af forudbetalingerne på 317.037 kr., idet afgiftsgrundlaget udgør 80 pct. af det modtagne beløb jf. momslovens § 27. Den påklagede afgørelse vedrørende den udgående afgift stadfæstes derfor.

Momslovens § 56 har følgende ordlyd

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. 

Stk. 2. Den udgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov af virksomhedens leverancer, erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder uden for EU, fraførsler fra afgiftsoplag m.v. og betalingspligtige køb efter § 46, stk. 1, for hvilke afgiftspligten er indtrådt i perioden.

Stk. 3. Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter kapitel 9 i perioden. Når der skal betales afgift af en vare efter § 32, stk. 2, eller når der er indkøbt kunstgenstande, som af sælger er afgiftsberigtiget på et reduceret grundlag efter § 30, stk. 3, eller § 31, må denne afgift, hvis varen er købt til videresalg, først medregnes til den indgående afgift i den afgiftsperiode, i hvilken videresalget sker."

Momsbekendtgørelsens § 58 har følgende ordlyd

"Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer."

SKAT har reduceret virksomhedens fradrag for indgående afgift for perioden 1. juli - 30. september 2009 vedrørende fratrukket udgifter, der enten ikke vedrører perioden, eller hvor der ikke foreligger egentlig fakturadokumentation for fradragene. Der er derfor nægtet fradrag for indgående afgift på i alt 76.663 kr. Den indgående afgift skal medtages i den afgiftsperiode udgifter vedrører, jf. momslovens § 56, stk. 1 og 3. Virksomheden skal kunne fremlægge fakturadokumentation for fradragene, jf. momsbekendtgørelsens § 58. SKAT har efter det oplyste ikke modtaget nogen samlefaktura vedrørende G4. Der er endvidere ikke fremlagt nogen samlefaktura for Landsskatteretten. Den påklagede afgørelse vedrørende den indgående afgift stadfæstes derfor.

..."

Det fremgår af SKAT, Detail-COR, summer for arbejdsgiver, at A for indkomståret 2009 har indberettet bidragspligt A-indkomst med 9.942.049,29 kr. Endvidere fremgår det af R75 for 2009, at A har selvangivet et overskud af virksomhed på 33.815 kr.

Der er afgivet forklaring af A.

Forklaringer

A har som part forklaret, at han siden den 1. marts 2008 har været ejer af H1, der drives som personligt virksomhed. Før det var han ejer af H1X ApS, der gik konkurs den 28. februar 2008. Firmaets hovedopgave er rengøring af hoteller. I 2008 havde virksomheden likviditets problemer på grund af forholdende i F1 Bank. På grund af likviditets problemer kontaktede han deres gode kunder, og de accepterede at forudbetale for en måneds arbejde. Forudbetalingerne skete ved, at kunden indsat et beløb på firmaets konto for det arbejde der skulle udføres måneden efter. Der blev ikke udstedt faktura for forudbetalingen. Han udstedte faktura til kunden ved udgang af den følgende måned. Han har ikke tilbagebetalt beløb til nogen kunder. Han har udarbejdet en oversigt, der er fremlagt i sagen, og som viser, at han fra og med 4. kvartal 2008 til og 3. kvartal 2009 har indberetning og betaling i alt 1.807.183 kr. i udgående moms, og han i samme periode havde en omsætning på 10.297.132 kr. Når lønudgiften i 2009 var så stor, som det fremgår af sagen, skyldtes det, at han tabte en sag mod en fagforening efter virksomhedsoverdragelse fra konkursboet efter H1X ApS. De har ikke fået forudbetalinger efter 4. kvartal 2009.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 har han medtaget forudbetalinger som omsætning for at få et pænere regnskab i forhold til banken.

Vedrørende den indgående afgift forklarede han, at han på grund af likviditetskrisen betalte de deres advokat a conto. De har tillige sendt en skyld erklæring. For så vidt angår den del af advokatregningen, der er omtalt som udgifterne til rekonstruktion, var der ikke tale om rekonstruktion af H1X ApS, men stiftelse af H1.

Vedrørende udgiften til G4 på 76.663 kr. forklarede han, at der er tale om varekøb over en periode, og at der er foretaget a conto betalinger.

Vedrørende udgifterne til G1 drejer det sig om nogle leasede biler. Momsen blev trukket ved a conto betalingerne og ikke ved modtagelsen af fakturaen.

H1X ApS indgav egen konkursbegæring. I H1X ApS var de største kreditorer banken, moms og skat.

Parternes synspunkter

A har som anført i påstandsdokument af 11. oktober 2010 gjort gældende

"... 

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det overordnet gældende,

at

der for så vidt angår udgående moms (salgsmoms) ikke er grundlag for den foretagne forhøjelse af sagsøgers virksomheds momstilsvar med kr. 926.033 i den omhandlede periode, idet der samlet set er sket beløbsmæssig korrekt indberetning og indbetaling af den udgående moms, samt

   

at

der for så vidt angår indgående moms (købsmoms) ikke er grundlag for den foretagne forhøjelse af sagsøgers virksomheds momstilsvar med kr. 235.354,50 i den omhandlede periode, idet den indgående moms er korrekt angivet af sagsøger.

Til støtte for det overordnede anbringende vedrørende den udgående moms (salgsmoms) i sagsøgers virksomhed gøres det gældende, at der er tale om en samlet bestridt forhøjelse af momstilsvaret vedrørende udgående moms på i alt kr. 926.033.

Som anført af sagsøger i bilag 1 blev ydelserne modsvarende forudbetalingerne først leveret i det følgende kvartal, og forudbetalingerne skete ikke efter fakturering. Det bemærkes hertil, at der desuden ikke er fremsendt nogen ordrebekræftelse, der har ligget til grund for indbetaling af den enkelte forudbetaling.

De senere udstedte fakturaer var altid større end den forudbetaling, der var foretaget fra de enkelte kunder. Ved den efterfølgende fakturering af den enkelte kunde er der sket modregning, så kunden alene har betalt differencen mellem det allerede indbetalte beløb og fakturabeløbet. Når H1 har indberettet moms, er dette således sket på baggrund af de fakturerede beløb, der udtrykker virksomhedens omsætning.

Det gøres gældende, at da virksomheden efter 31. marts 2010 ophørte med at anvende ordningen med forudbetaling, var der afregnet fuld moms for de omhandlede forudbetalinger. Det gøres således også gældende, at der ikke er grundlag for den foretagne forhøjelse af sagsøgers indgående moms. Som det er anført af sagsøger i sagens bilag 1, svarer virksomhedens samlede omsætning til den indberettede og indbetalte moms i perioden, hvor der blev modtaget forudbetalinger. Det gøres på denne baggrund gældende, at der ikke er grundlag for den af SKAT foretagne forhøjelse af momstilsvaret vedrørende den udgående moms (salgsmomsen), idet der herved er tale om dobbelt moms ved beregning af moms af såvel forudbetalinger som de efterfølgende fakturerede beløb vedrørende samme ydelse.

Til støtte for det overordnede anbringende vedrørende den indgående moms (købsmoms) i sagsøgers virksomhed gøres det gældende, at der er tale om en samlet bestridt forhøjelse af momstilsvaret vedrørende indgående moms på i alt kr. 235.354,50.

Det samlede bestridte beløb består, som det fremgår af sagsøgtes svarskrift, af en række separate udgifter. Det gøres gældende, at sagsøger skal indrømmes momsfradrag i overensstemmelse med den nedlagte påstand vedrørende denne del af sagen.

For så vidt angår beløbet på kr. 44.657 gøres det gældende, at sagsøger ikke allerede har foretaget momsfradrag for kr. 23.369 ud af dette beløb. Det accepteres dog, at det resterende beløb på kr. 21.288 ud af beløbet på kr. 44.657 er forældet.

Det bemærkes vedrørende beløbet på kr. 76.663, at dette hovedsageligt vedrører en samlefaktura til leverandøren G4, samt at denne samlefaktura allerede er fremsendt til SKAT og må godkendes som behørig dokumentation for fradrag for samlefakturaens beløb.

..."

Skatteministeriet har som anført i påstandsdokument af 1. november 2010 gjort gældende

"... 

Vedrørende udgående moms

Forhøjelsen af udgående moms på samlet kr. 926.033 for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 er begrundet med, at sagsøgeren i momsangivelserne ubestridt har fratrukket beløb, som stammer fra hævdede forudbetalinger på samlet kr. 4.630.165 for endnu ikke udført arbejde.

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det for så vidt angår forhøjelsen af sagsøgerens udgående afgift gældende, at afgiftspligten for de pågældende forudbetalte afgiftspligtige transaktioner indtrådte på betalingstidspunktet, jf. momslovens § 23, stk. 3. Af denne bestemmelse følger, at betalingstidspunktet anses for leveringstidspunktet, såfremt betalingen helt eller delvist finder sted inden det faktiske leveringstidspunkt. Herved fraviges hovedreglen om tidspunktet for afgiftspligtens indtræden i lovens § 23, stk. 1. Sagsøgeren var derfor forpligtet til at angive momsen af de forudbetalte afgiftspligtige leverancer i sit momsregnskab for den periode, hvori forudbetalingerne fandt sted og afgiftspligten dermed indtrådte, jf. momslovens 56, stk. 2.

Sagsøgeren har trods opfordret hertil ikke fremlagt dokumentation for, at der i det hele taget er blevet forudbetalt noget som helst, hvorfor det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgeren reelt har leveret de pågældende momspligtige ydelser i perioden, og blot har forsøgt - i første række - at udskyde og - i anden række - undgå at betale moms. Idet sagsøgerens tidligere selskab efter sagsøgerens forklaring lukkede i 2008, er det i fraværet af fyldestgørende dokumentation vanskeligt at forestille sig, at sagsøgerens kunder ville være villige til at foretage forudbetalinger, som - hvis også H1 v/A måtte lukke - alene ville kunne anmeldes som simple krav i boet.

Det bestrides, at det fremlagte bilag 1 dokumenterer, at sagsøgeren har svaret moms af hele sin omsætning i perioden.

Det fremgår af en oversigt, som SKAT har udarbejdet over sagsøgerens udbetalinger af løn og selvangivet resultat (bilag E) vedrørende indkomståret 2009, at sagsøgeren havde lønudgifter på kr. 9.942.049, mens sagsøgeren efter sin momsopgørelse havde en omsætning på kr. 7.264.732 (moms heraf udgør kr. 1.816.183, jf. bilag 1). Dette hænger ikke sammen med det selvangivne overskud ved virksomheden (før renter) på kr. 33.815. I 2009 har sagsøgeren samtidig undladt at betale moms af hævdede forudbetalinger på kr. 3.634.064 (eksklusiv moms).

Jeg bemærker også, at der alt andet lige må antages at have været andre udgifter ved virksomhedens drift end løn, hvilket yderligere tyder på, at sagsøgerens forklaring om forholdet ikke er korrekt.

For hele perioden 4. kvartal 2008 til og med 1. kvartal 2010 har sagsøgeren angivet en omsætning på kr. 10.297.132, mens sagsøgeren har indberettet lønudgifter på kr. 15.756.986, og et resultat for 2008 og 2009 (før renter) på samlet kr. -440.033. I perioden er der ikke betalt moms af kr. 4.516.210, som sagsøgeren hævder, er forudbetalinger fra kunder.

Det gøres samlet gældende, at sagsøgeren skulle have afregnet moms af den fulde omsætning, uanset om der var foretaget forudbetalinger eller ej - og at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at sagsøgeren har afregnet moms af hele sin omsætning for perioden.

Vedrørende indgående moms

Efter momslovens § 37, stk. 1, kan registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage moms for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Af momsbekendtgørelsens § 58 fremgår, at registrerede virksomheder til dokumentation af den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer mv. En faktura skal opfylde kravene i momsbekendtgørelsens kap. 11. Fradragsretten kan altså ikke udøves, uden at virksomheden er i besiddelse af momsfakturaer for de pågældende udgifter.

Nedsættelsen af den indgående moms på samlet kr. 235.354 kan opdeles i poster på henholdsvis kr. 61.996,50, kr. 23.369, kr. 73.326 og kr. 76.663, som gennemgås enkeltvis nedenfor.

Vedrørende de kr. 61.996.50 bemærkes, at beløbet dels udgøres af udokumenterede udgifter, dels af en fremlagt faktura, som vedrører rekonstruktionen af H1X ApS, dvs. en udgift, der ikke angår sagsøgeren. For så vidt angår de udokumenterede udgifter på kr. 38.562,50 gøres det gældende, at beløbet ikke er fradragsberettiget, allerede fordi sagsøgeren ikke har fremlagt fakturaer til dokumentation af afholdelsen af udgiften. Sagsøgeren har ikke efterkommet sagsøgtes opfordring til at fremlægge fakturaer vedrørende de pågældende udgifter samt dokumentation for, at beløbet er betalt, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2. En fremlagt faktura, hvor momsen udgør kr. 23.434, vedrører rekonstruktionen af H1X ApS, af hvilket rekonstrueret selskab sagsøgeren er en delvis videreførelse. Allerede fordi fakturaen ikke ses at vedrøre sagsøgeren, har sagsøgeren ikke fradragsret for beløbet.

Beløbet på kr. 23.369 har sagsøgeren angivet som indgående moms for perioden 1. oktober 2001 til 31. december 2007 (bilag C). Sagsøgeren har ikke godtgjort, at selskabet ikke tidligere havde taget momsfradrag for den omhandlede efterangivne indgående moms på kr. 23.369 for perioden 30. juni 2006 til 31. december 2007. Der henvises i den forbindelse til bilag C, s. 5-6, hvoraf fremgår, at sagsøgeren tilsyneladende allerede har taget fradrag for dele af beløbet en gang. Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der ikke foreligger udgifter, som sagsøgeren allerede har taget fradrag for.

Vedrørende beløbet på kr. 73.326 bemærkes, at sagsøgerens indgående moms for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2001 blev nedsat med dette beløb som følge af manglende dokumentation (bilag B). Sagsøgeren har ikke trods opfordret hertil fremlagt fakturaer vedrørende de pågældende udgifter samt dokumentation for, at beløbet er betalt, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2.

Vedrørende beløbet på kr. 76.663 bemærkes, at sagsøgerens indgående moms for periode 1. juli 2009 til 30. september 2009 blev nedsat med dette beløb som følge, at der var fratrukket moms for en række udgifter som enten ikke var dokumenteret behørigt eller vedrørte en anden periode (bilag D). Sagsøgeren har ikke trods opfordret hertil fremlagt fakturaer vedrørende de pågældende udgifter samt dokumentation for, at beløbet er betalt, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Udgående moms

Momslovens § 23, stk. 1-3 lyder

"Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Stk. 3. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt."

A har forklaret, at han i perioden fra efteråret 2008 til udgangen af 3. kvartal 2009 på grund af virksomhedens økonomiske forhold fik forudbetalinger fra sine kunder. I forbindelse med den endelige afregning overfor kunden, blev forudbetalingerne fratrukket fakturabeløbet, og alle afgifter blev betalt. A har trods opfordringer fra Skatteministeriet ikke fremlagt dokumentation, hverken for forudbetalinger eller fakturaer for de endelige afregninger.

Retten anser afgiftspligten for indtrådt på tidspunktet for forudbetalingen, hvilket svarer til betalingstidspunktet i momslovens forstand. Under disse omstændigheder, finder retten ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at han har afregnet den udgående moms af forudbetalingerne, og Skatteministeriets påstand tages til følge.

Indgående moms

Vedrørende beløbet på 61.996,50 kr., har A forklaret, at advokatudgiften til "rekonstruktion af H1X ApS" rettelig var udgifter til stiftelse af H1. Det er ikke bestridt, at det på fakturaen fra advokaten er anført "rekonstruktion af H1X ApS". Idet A ikke nærmere har redegjort for uoverensstemmelsen mellem beskrivelsen på fakturaen, og det udførte arbejdet, finde retten ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at han kan fradrage dette beløb.

Vedrørende de øvrige advokatudgifter har A trods opfordring hertil ikke fremsendt dokumentation for udgifterne. Retten finder herefter ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at han har fradrag for indgående moms af dette beløb. Det forhold, at der tale om a conto betalinger kan ikke føre til andet resultat.

Beløbet på 23.369 kr. er en efterangivelse som omhandler perioden 1. oktober 2006 til 31. december 2007. Retten finder ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at han ikke tidligere har foretaget fradrag for beløbet. Det skal bemærkes, at A ubestridt drev virksomhed i selskabsform i samme periode.

Vedrørende beløbene på 73.326 kr. og 76.663 kr. har A trods opfordringer hertil ikke fremlagt dokumentation i form af fakturaer for beløbenes betaling. Retten finder herefter ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at han har fradrag for beløbene.

Retten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Som følge af sagens resultat skal A betale 80.000,00 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne dækker udgifter til advokatbistand.

Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på, at sagen har en værdi på ca. 1,16 million kroner, og at der har været sædvanlig sagsforberedelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal A betale 80.000,00 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.