Dato for udgivelse
12 mar 2012 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 feb 2012 08:17
SKM-nummer
SKM2012.156.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten på Frederiksberg, BS L-320/2010
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Domstolsprøvelse, bilag, sagkyndig, dommer, udskillelse
Resumé

Byretten afsagde tre kendelser om,

at

det ikke stred mod retsplejelovens § 185 eller andre principper i retsplejeloven, at Skatteministeriet fremlagde civilretlige domme mv. omhandlende sagsøgerens skatteforhold i tilstødende indkomstår, der angik parallelle forhold (udeholdt omsætning),

at

der ikke skulle udmeldes sagkyndige dommere under sagen, jf. retsplejelovens § 20, stk. 1, og

at

spørgsmålet om forældelse af skattekravet ikke skulle udskilles til forlods behandling, jf. retsplejelovens § 253.

Reference(r)

Retsplejeloven § 20, stk. 1
Retsplejeloven § 185
Retsplejeloven § 253

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.3

Parter

A
(Advokat Finn Roger Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat William Lindsay-Poulsen)

Afsagt af byretsdommer

Lise Karsten

Parterne har anmodet retten om at tage stilling til,

om

byrettens domme af 3. maj 2010, SKM2010.332.BR (bilag F) og 12. februar 2009, SKM2009.202.BR (bilag S), der er stadfæstet ved Østre Landsrets domme af 5. oktober 2011, SKM2011.675.ØLR (bilag Q) og 11. maj 2010, SKM2010.350.ØLR (bilag R), samt Procesbevillingsnævnets afgørelse af 7. juli 2010 (bilag T) skal udgå af sagen,

om

retten under hovedforhandlingen skal tiltrædes af sagkyndige dommere, jf. retsplejelovens § 20, stk. 1, og

om

forældelsesspørgsmålet skal udskilles til særskilt behandling og afgørelse.

Ad bilag F, S, Q, R og T

Sagsøger har under henvisning til retsplejelovens § 185 fremsat begæring om, at disse bilag udgår af sagen.

Sagsøgte har afvist at udtage bilagene, idet det gøres gældende, at disse er åbenbart relevante for sagen.

Retten afsagde kendelse

Ovennævnte afgørelser, der vedrører sagsøgerens indkomstansættelser for indkomstårene 2001, 2002 og 2004, kan have betydning for nærværende sag, der vedrører sagsøgers indkomstansættelser for indkomstårene 1999 og 2000. Herefter, og idet en fremlæggelse af bilagene ikke ses at stride mod bestemmelsen i retsplejelovens § 185 eller andre principper inden for den civile retspleje,

B e s t e m m e s

Sagsøgers begæring om at udtage bilag F, Q, R, S og T af sagen tages ikke til følge.

Ad sagkyndige dommere

Sagsøgeren har fremsat begæring om, at retten i medfør af retsplejelovens § 20, stk. 1, under hovedforhandlingen tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer, der har kendskab til engrossalg og import af vin og spiritus, og som vil have indsigt i, hvorvidt en avance på 37 % er rimelig eller ej.

Sagsøgte har protesteret mod, at retten suppleres af sagkyndige dommere, og har henvist til, at sagen dels drejer sig om, hvorvidt skattemyndighedernes krav er forældet, hvilket udgør et retsspørgsmål, og dels drejer sig om, hvorvidt skønnet skal tilsidesættes, hvilket er en helt sædvanlig del af domstolsprøvelsen i skatte- og afgiftssager.

Retten afsagde kendelse

Forældelsesspørgsmålet skal afgøres efter en retlig vurdering, og afgørelsen af, om skattemyndighedernes skøn skal tilsidesættes, er en sædvanlig del af domstolsprøvelsen i skatte- og afgiftssager. Herefter, og idet sagkyndige dommeres medvirken ikke bør træde i stedet for bevisførelse i sagen, og i øvrigt henset til, at der i sager om prøvelse af forvaltningsafgørelser, der som i nærværende sag er truffet af et særligt sagkyndigt nævn, i almindelighed vil være mindre anledning til medvirken af sagkyndige dommere, jf. betænkning 1401/2001,

B e s t e m m e s

Retten tiltrædes ikke af sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen.

Ad udskillelse af forældelsesspørgsmålet

Sagsøger har fremsat begæring om, at forældelsesspørgsmålet udskilles til særskilt behandling og afgørelse.

Sagsøgte har protesteret herimod.

Retten afsagde kendelse

Retten finder ikke, at der er oplyst sådanne omstændigheder, at der i medfør af retsplejelovens § 253 er grundlag for mod sagsøgtes protest at udskille spørgsmålet om forældelse til særskilt behandling og afgørelse.

H e r e f t e r   b e s t e m m e s

Sagsøgers begæring om udskillelse af forældelsesspørgsmålet til særskilt behandling og afgørelse tages ikke til følge.